Dernières publications

Articles

Le mal est-il banal ?

Au pre­mier abord, le film de Gla­zer semble être une appli­ca­tion sys­té­ma­tique de la notion de « bana­li­té du mal » de Han­nah Arendt du point de vue du cri­mi­nel. Cepen­dant, cette « bana­li­té du mal » est elle-même deve­nue une bana­li­té appa­rente. Mais The Zone of Inter­est de Gla­zer par­vient, comme peu de films ou de livres, à faire resur­gir cette bana­li­té dans toute son hor­reur.  (Lire la suite … )

Articles

Ist das Böse banal ?

Auf den ers­ten Blick erscheint Gla­zers Film wie eine kon­se­quente Anwen­dung von Han­nah Arendts Begriff der „Bana­lität des Bösen“ aus der Täter­pers­pek­tive. Diese „Bana­lität des Bösen“ wurde jedoch selbst zur schein­ba­ren Bana­lität. Aber Gla­zers The Zone of Inter­est bringt es wie wenige Filme oder Bücher fer­tig, diese Bana­lität in ihrem gan­zen Erschre­cken noch ein­mal aufleuch­ten zu las­sen.  (Lire la suite … )

Articles

Luxemburgs mediale Front gegen den Rechtspopulismus

Da es in Luxem­burg weder natio­nal­so­zia­lis­tische Grup­pie­run­gen noch recht­sex­treme Par­teien gibt, wie es auch die belieb­teste Exper­tin der Lin­ken, Leo­nie de Jonge, einräumt (RTL, 2024), bleibt der luxem­bur­gische Kampf gegen Recht­sex­tre­mis­mus vor­wie­gend ein ima­ginä­rer Kampf. Aber auch ima­ginäre Kämpfe benö­ti­gen Feinde.  (Lire la suite … )

Articles récents

Die sonderbare Bekämpfung des Rechtsextremismus

Articles
Woge­gen wird im aktuel­len Kampf gegen Rechts gekämpft ? Gegen Recht­sex­tre­mis­mus, Rechts­ra­di­ka­lis­mus, Nazis­mus, Neo­na­zis­mus ? Gegen die Ableh­nung der frei­heit­lich-demo­kra­ti­schen Grun­dord­nung ? Gegen Aus­nah­me­zustände, Ver­samm­lung­sver­bote und Zen­sur ? Gegen Mei­nung­sviel­falt ? Wo fin­det der „Rechts­ruck“ gerade statt ?  (Lire la suite … )

Der Marsch in die linke Bevormundung

Articles
Spä­tes­tens seit den Pan­de­mie­jah­ren haben sich die lin­ken Par­teien, die tra­di­tio­nell für „kon­krete Uto­pie“ und Hoff­nung der Unter­drück­ten stan­den, zu Ver­bots– und Bes­tra­fung­spar­teien ent­wi­ckelt. Auch die luxem­bur­gische Linke plä­diert jetzt durch­ge­hend für mehr mora­lische Bevor­mun­dung und mehr „demo­kra­tische“ Unter­drü­ckung der Bür­ger durch den Staat.  (Lire la suite … )
Articles

Die Hand Gottes, oder : „Ich bin der Regulator“!

Ent­ge­gen einer weit­ver­brei­te­ten Über­zeu­gung gilt das DSA (Digi­tal Ser­vices Act) nicht nur für elek­tro­nische Märkte und nicht nur für Social-Media-Platt­for­men, son­dern für den gesam­ten digi­ta­len Raum Europas. 
Mit dem DSA kön­nen und müs­sen alle Infor­ma­tio­nen, die die Europäische Kom­mis­sion als « Des­in­for­ma­tion », « Feh­l­in­for­ma­tion » und « Fal­sch­in­for­ma­tion » defi­niert, jeder­zeit ent­fernt und unter­drückt wer­den.  (Lire la suite … )

Articles

La technocratie incontournable ?

En 1986, Ulrich Beck aver­tis­sait que la Socié­té du risque mani­fes­tait une ten­dance au tota­li­ta­risme « légi­time » de la défense contre les dan­gers. La démo­cra­tie devrait-elle donc céder le pas à un nou­veau des­po­tisme éclai­ré des experts et des scien­ti­fiques ?  (Lire la suite … )

Billets

Luxemburgs Zeitenwende

Im ver­gan­ge­nen Jahr hatte der libe­rale Pre­mier­mi­nis­ter Xavier Bet­tel darauf hin­ge­wie­sen, dass die NATO Luxem­burgs beste Garan­tie für ein Leben in Frie­den und Siche­rheit sei.
Im Hin­blick auf die­sen Frie­den und diese Siche­rheit wird, so Jens Stol­ten­berg und Fran­çois Bausch, der erste mul­ti­na­tio­nale NATO-Invest­ment- und Inno­va­tions­fonds – eine Mil­liarde Dol­lar für die Rüs­tungs­in­dus­trie – bald sei­nen Sitz in Luxem­burg haben.  (Lire la suite … )

Billets

Benehmt euch, wir haben die Regeln !

Wäh­rend in den Verei­nig­ten Staa­ten noch über die staat­lich-pri­va­ten Zen­sur­me­cha­nis­men ermit­telt wird, hat die Europäische Kom­mis­sion ihre eige­nen Zen­sur­re­geln gesetz­lich fest­ge­legt. Ab 2024 wird die Kom­mis­sion befä­higt sein zu ent­schei­den, was Infor­ma­tion und Des­in­for­ma­tion, was Wah­rheit und was Lüge ist.  (Lire la suite … )

Radio

Luxemburgs grüne Verteidigungspolitik 🎙

Mitte Februar berich­tete das New-York Times, wie das win­zige Luxem­burg dank seines grü­nen Ver­tei­di­gung­smi­nis­ters zum NATO-Mus­ter­schü­ler der inter­na­tio­na­len Krieg­spo­li­tik wurde. Aber die hau­sei­ge­nen Waf­fenhänd­ler des Minis­te­riums kauf­ten sich mit 94 Mil­lio­nen Dol­lar Bom­ben nicht nur   (Lire la suite ... )

Émissions radio

Radio

Meenungsfräiheet

Mee­nung­sfräi­heet ass en vun de Gron­drech­ter vun de moderne west­le­chen Demo­kra­tien. Aus­se­rhalb vu Kri­se­si­tua­tioune soll op dëst Recht och net ver­zicht ginn. Mä di Mee­nung­sfräi­heet stellt och en prak­tesche Pro­bleem duer : wa jidd­we­reen seng eege Mee­nung däerf hunn, an déi Mee­nun­gen all ver­schidde sinn, wéi sol­len da gemein­sam Deci­sioune getraff ginn ?  (Lire la suite … )

Ëffentlech Meenung
Radio

Ëffentlech Meenung

Opgrond vun de grousse poli­tesche Revo­lu­tioune vum 18. an 19. Joe­rhon­nert gouf d‘Demokratie am Ufank vum 20.
Joe­rhon­nert gär als Mas­se­phe­no­men inter­pre­téiert. Et sollt een den­ken dat déi spontan
Mas­se­be­wee­gun­gen déi d‘Adelsherrschaft ofges­chaaft hunn, an och nach den Kapitalismus
sollte mat engem Knall ofscha­fen, de wich­teg­ste Grond vun der Demo­kra­tie duers­tel­len.  (Lire la suite … )

Épisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (8/8): Léift als Maart

Di roman­tesch Liib­ha­ber an den Homo Oeco­no­mi­cus, de rech­nen­den Egoist hunn eppes gemein­sam : si sinn allen zwee Variante vun dem nämm­lech­ten eko­no­mes­chen a kul­tu­relle Kontext. 

Mä obwuel se sech am Ufank an oppo­séiert Rich­tunge wen­nen, fan­nen se am Laaft vum 20. Joe­rhon­nert zesum­men. Wann d‘Léift zum Dating-Maart gëtt, ass d‘Zaït vun engem neie rela­tio­nale Modell komm.  (Lire la suite … )

Épisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (7/8): Léift a Geschäft

Ab de 40er Jore vum 20. Joe­rhon­nert gouf d‘Verbindung vu Léift a Kon­sum ëmmer méi enk. Duerch d‘Efforten vun engem neien Typ vu Mar­ke­ting a vun der Fil­min­dus­trie gëtt et ëmmer méi kloer dat d‘Léift och ganz mate­riell eppes kaschte soll. D‘Léift ass dann net méi dat sehnsüch­tegt Emäer­men virum Han­ner­grond vun enger verkläer­ter Natur. Si ges­chitt virum Han­ner­grond, an am Kader vun engem mat Mar­ke­ting-Sym­bo­ler ugeräi­cher­ten Konsumverhalen.

Léif a Ges­chäft récken am Laf vum 20. Joe­rhon­nert ëmmer méi no zesum­men. An dat bis zum Moment wou se sech esou gläi­chen dat eng poli­tesch Eko­no­mie vun der Libes­be­zéiung ents­teet.  (Lire la suite … )

Épisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (6/8): Léift oder Geschäft ?

Egois­tesche Pro­fit, d‘Benotze vun den Anere fir den eege­nen Avan­tage, an den Altruis­mus vun der Léift schéi­nen zwou grond­sätz­lech ver­schid­den Attitü­den duerzestellen. 

Roman­tesch Léift, esou schéngt et, wär also de Contraire vun den Ges­chäfts­be­zéiun­gen. An déi Léift wär doduerch eng Änt­wert op d‘Keelt vun der kapi­ta­lis­tes­cher Kon­kur­renz­welt. An trotz­deem gëtt et do eppes, wat di zwee verbënnt. 

De rech­nen­den Egoist an de ver­léifte Liib­ha­ber sinn näm­lech allen zwee Variante vun der nämm­lech­ter Kul­tur vum Indi­vi­duum. Dofir kën­nen si dann och pro­gres­siv an iwwer­ra­schend Mësch­ve­rhältnës­ser trie­den.  (Lire la suite … )

Épisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (5/8): Léift als Utopie vum perséinlechem Gléck

Aar­becht a Léift sol­len enger Aus­so vum Freud no, d’Quelle vum Gléck sinn.
D’Entwé­ck­lung vun der gesell­schaft­le­cher Aar­becht hat awer en ganz ane­ren Effet. Si huet zu enger Ëmfor­mung vum Cha­rak­ter gefouert, déi alles anes­cht wéi Gléck versprécht. 

Ka Léift ons da virum Kapi­ta­lis­mus an virun dem Human­ka­pi­tal, de mer no ver­schid­de­nen Eko­no­mis­ten a Poli­ti­ker gi soll­ten, retten ?

Di roman­tesch Léift erschéngt tatsä­chlech wéi en Vers­prie­chen der Welt vum Kon­kur­renz­kampf, vum Com­merce a Kon­sum ze ent­kom­men. Mä ganz esou ein­fach sollt da net ginn.  (Lire la suite … )

Épisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (4/8): Zur Psychologie vun der emotionaler Aarbecht

Wat an der Sozio­lo­gie an an der Psy­cho­lo­gie als „emo­tio­nal Aar­becht“ bezeechent gëtt, bes­teet net ein­fach an deem léiwe Lachen, zu deem mer eis a ver­schid­dene Situa­tioune for­céie­ren. Et gläicht deem wat am Thea­ter „Method Acting“ genannt gouf, wou en Acteur sech voll­stän­neg mat engem Rôle iden­ti­fi­zéie­ren sollt.

Mä esou eng Iden­ti­fi­zéie­rung huet op Dauer en Präis fir déi Per­soun, déi domat hir Sue ver­dénge muss. Di emo­tio­nal Aar­becht bréngt eng nei Form vun Ent­frie­mung mat sech, déi déif an d’Per­séin­le­ch­keet agräift an do esou eenegs duer­cher­neen bréngt.  (Lire la suite … )

Épisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (3/8): Di emotional Intelligenz

Lang Zäit gou­gen di sozio­logësch Ana­ly­sen vum Kapi­ta­lis­mus an déi Rich­tung ze soen, dat d’Ge­filler­lie­wen duerch de Beräi­sche­rung­strieb an d’Ra­tio­na­li­séie­rung vum ges­chäft­leche Ver­kéier oof­ge­flaacht gëtt. 

Méi rezent huet sech awer eng aner Entwé­ck­lung vum Kapi­ta­lis­mus gewis­sen, déi d’Ge­filler an hiren Mana­ge­ment an de Vir­der­grond stellt. 

D’Tech­ni­ken vun der posi­ti­ver Psy­cho­lo­gie an der emo­tio­na­ler Intel­li­genz sol­len dobäi hël­le­fen, nach méi Pro­fit­ter anzesammelen.

Emo­tio­nal Intel­li­genz war emol en flott Vers­prie­chen, mä si war lei­der och vun Ufank un dorop uge­luecht den neien Gefills­ka­pi­ta­li­mus op Héich­toue­ren ze brén­gen.  (Lire la suite … )

Épisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (2/8): Gefiller op der Aarbecht a Gefiller als Aarbecht

Tra­di­tio­nell gouf den Kapi­ta­lis­mus ëmmer mat Gefills­keelt an ins­tru­men­tel­ler Ver­nonft an Zesum­men­hang bruecht. 

Kapi­ta­lis­mus gouf duerch Ratio­na­li­séie­rung a Gefills­ver­flaa­chung um affek­tive Plang cha­rak­te­ri­séiert. An den 1990er Joren huet awer eng ame­ri­ka­nesch Sozio­lo­gin ent­deckt wéi och d‘Gefiller vum Kapi­ta­lis­mus gebraucht goufe fir d‘Produktivitéit ze steigeren. 

Nom Kapi­ta­lis­mus vun der ins­tru­men­tel­ler a gefills­ka­ler Ver­nonft ass am spéi­den 20. Joe­rhon­nert eng nei Form vu Kapi­ta­lis­mus ents­tane : den „emo­tio­nale Kapi­ta­lis­mus“.  (Lire la suite … )

Épisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (1/8): Gefiller : tëscht Biologie a Geschicht

Wann Aar­becht a Léift d’Quelle sinn vum Gléck, wéi gesäit et da mat der Aar­becht an der Léift an der Welt vum Kapi­ta­lis­mus aus ? 

Mécht Aar­becht am kapi­ta­lis­tesche Pro­duk­tiouns­pro­zess, mécht Aar­becht an den neien Tech­no­lo­gie­bran­chen an de grousse Consul­ting­firme glécklech ? 

A wann dat net de Fall si sollt, wéi steet et mat der Léift ? Kann d’Léift ons virum Kapi­ta­lis­mus ret­ten ?  (Lire la suite … )

Radio

Gefiller vum Kapitalismus

En vun de mar­kantste rezen­ten his­to­res­chen Decou­ver­ten vun der Sozio­lo­gie ass d‘Funktioun vun de Gefiller am Kon­text vum Spéitkapitalismus. 

An ëmmer méi Aar­bech­ten aus dem Déng­scht­lees­ch­tungs­sec­teur spillen d’Ge­filler, a Form vum Gefills­ma­na­ge­ment an d’Ge­fills­ma­ni­pu­la­tioun, wich­teg Rollen. 

Unhand vun zwee repre­sen­ta­tive Beis­piller, der Aar­becht an der Léift, sol­len des Änne­run­gen an der Gesell­schaft, an an eiser Psy­cho­lo­gie veran­schau­lecht ginn.  (Lire la suite … )

Effentlechkeet
Radio

Zerstéierung vun der Zivilgesellschaft

Mat der Mul­ti­pli­ka­tioun vun de sanitä­ren Mesu­ren geréit een Deel vun der Gesell­schaft ëmmer méi an Bedrän­gnësss : et ass deen Deel deen Zivil­ge­sell­schaft genannt gëtt. 

D’Zivilgesellschaft spillt en wee­sent­le­chen Rôle am Kräf­te­ve­rhält­nis vun der Demo­kra­tie nieft de Muech­ten vu Poli­tik a Wirt­schaft. Wat genau ass also dës Zivil­ge­sell­schaft, wéi ass se ents­ta­nen, wat sinn hir Funk­tiou­nen, a wat sinn d’Konsequenzen, wann se zers­téiert gëtt ?  (Lire la suite … )

Restez informé

Livres

Vidéos

Séries radio

Radio

Gefiller vum Kapitalismus

En vun de mar­kantste rezen­ten his­to­res­chen Decou­ver­ten vun der Sozio­lo­gie ass d‘Funktioun vun de Gefiller am Kon­text vum Spéitkapitalismus. 

An ëmmer méi Aar­bech­ten aus dem Déng­scht­lees­ch­tungs­sec­teur spillen d’Ge­filler, a Form vum Gefills­ma­na­ge­ment an d’Ge­fills­ma­ni­pu­la­tioun, wich­teg Rollen. 

Unhand vun zwee repre­sen­ta­tive Beis­piller, der Aar­becht an der Léift, sol­len des Änne­run­gen an der Gesell­schaft, an an eiser Psy­cho­lo­gie veran­schau­lecht ginn.  (Lire la suite … )