√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (5/8): Léift als Utopie vum perséinlechem Gléck

Aar¬≠becht a L√©ift sol¬≠len enger Aus¬≠so vum Freud no, d‚ÄôQuelle vum Gl√©ck sinn.
D‚ÄôEntw√©¬≠ck¬≠lung vun der gesell¬≠schaft¬≠le¬≠cher Aar¬≠becht hat awer en ganz ane¬≠ren Effet. Si huet zu enger √čmfor¬≠mung vum Cha¬≠rak¬≠ter gefouert, d√©i alles anes¬≠cht w√©i Gl√©ck verspr√©cht. 

Ka L√©ift ons da virum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus an virun dem Human¬≠ka¬≠pi¬≠tal, de mer no ver¬≠schid¬≠de¬≠nen Eko¬≠no¬≠mis¬≠ten a Poli¬≠ti¬≠ker gi soll¬≠ten, retten ?

Di roman¬≠tesch L√©ift ersch√©ngt tats√§¬≠chlech w√©i en Vers¬≠prie¬≠chen der Welt vum Kon¬≠kur¬≠renz¬≠kampf, vum Com¬≠merce a Kon¬≠sum ze ent¬≠kom¬≠men. M√§ ganz esou ein¬≠fach sollt da net ginn.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (4/8): Zur Psychologie vun der emotionaler Aarbecht

Wat an der Sozio¬≠lo¬≠gie an an der Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie als ‚Äěemo¬≠tio¬≠nal Aar¬≠becht‚Äú bezeechent g√ętt, bes¬≠teet net ein¬≠fach an deem l√©iwe Lachen, zu deem mer eis a ver¬≠schid¬≠dene Situa¬≠tioune for¬≠c√©ie¬≠ren. Et gl√§icht deem wat am Thea¬≠ter ‚ÄěMethod Acting‚Äú genannt gouf, wou en Acteur sech voll¬≠st√§n¬≠neg mat engem R√īle iden¬≠ti¬≠fi¬≠z√©ie¬≠ren sollt.

M√§ esou eng Iden¬≠ti¬≠fi¬≠z√©ie¬≠rung huet op Dauer en Pr√§is fir d√©i Per¬≠soun, d√©i domat hir Sue ver¬≠d√©nge muss. Di emo¬≠tio¬≠nal Aar¬≠becht br√©ngt eng nei Form vun Ent¬≠frie¬≠mung mat sech, d√©i d√©if an d‚ÄôPer¬≠s√©in¬≠le¬≠ch¬≠keet agr√§ift an do esou eenegs duer¬≠cher¬≠neen br√©ngt.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (3/8): Di emotional Intelligenz

Lang Z√§it gou¬≠gen di sozio¬≠log√ęsch Ana¬≠ly¬≠sen vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus an d√©i Rich¬≠tung ze soen, dat d‚ÄôGe¬≠filler¬≠lie¬≠wen duerch de Ber√§i¬≠sche¬≠rung¬≠strieb an d‚ÄôRa¬≠tio¬≠na¬≠li¬≠s√©ie¬≠rung vum ges¬≠ch√§ft¬≠leche Ver¬≠k√©ier oof¬≠ge¬≠flaacht g√ętt. 

M√©i rezent huet sech awer eng aner Entw√©¬≠ck¬≠lung vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus gewis¬≠sen, d√©i d‚ÄôGe¬≠filler an hiren Mana¬≠ge¬≠ment an de Vir¬≠der¬≠grond stellt. 

D‚ÄôTech¬≠ni¬≠ken vun der posi¬≠ti¬≠ver Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie an der emo¬≠tio¬≠na¬≠ler Intel¬≠li¬≠genz sol¬≠len dob√§i h√ęl¬≠le¬≠fen, nach m√©i Pro¬≠fit¬≠ter anzesammelen.

Emo¬≠tio¬≠nal Intel¬≠li¬≠genz war emol en flott Vers¬≠prie¬≠chen, m√§ si war lei¬≠der och vun Ufank un dorop uge¬≠luecht den neien Gefills¬≠ka¬≠pi¬≠ta¬≠li¬≠mus op H√©ich¬≠toue¬≠ren ze br√©n¬≠gen.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (2/8): Gefiller op der Aarbecht a Gefiller als Aarbecht

Tra¬≠di¬≠tio¬≠nell gouf den Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus √ęmmer mat Gefills¬≠keelt an ins¬≠tru¬≠men¬≠tel¬≠ler Ver¬≠nonft an Zesum¬≠men¬≠hang bruecht. 

Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus gouf duerch Ratio¬≠na¬≠li¬≠s√©ie¬≠rung a Gefills¬≠ver¬≠flaa¬≠chung um affek¬≠tive Plang cha¬≠rak¬≠te¬≠ri¬≠s√©iert. An den 1990er Joren huet awer eng ame¬≠ri¬≠ka¬≠nesch Sozio¬≠lo¬≠gin ent¬≠deckt w√©i och d‚ÄėGefiller vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus gebraucht goufe fir d‚ÄėProduktivit√©it ze steigeren. 

Nom Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus vun der ins¬≠tru¬≠men¬≠tel¬≠ler a gefills¬≠ka¬≠ler Ver¬≠nonft ass am sp√©i¬≠den 20. Joe¬≠rhon¬≠nert eng nei Form vu Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus ents¬≠tane : den ‚Äěemo¬≠tio¬≠nale Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus‚Äú.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (1/8): Gefiller : t√ęscht Biologie a Geschicht

Wann Aar¬≠becht a L√©ift d‚ÄôQuelle sinn vum Gl√©ck, w√©i ges√§it et da mat der Aar¬≠becht an der L√©ift an der Welt vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus aus ? 

M√©cht Aar¬≠becht am kapi¬≠ta¬≠lis¬≠tesche Pro¬≠duk¬≠tiouns¬≠pro¬≠zess, m√©cht Aar¬≠becht an den neien Tech¬≠no¬≠lo¬≠gie¬≠bran¬≠chen an de grousse Consul¬≠ting¬≠firme gl√©cklech ? 

A wann dat net de Fall si sollt, w√©i steet et mat der L√©ift ? Kann d‚ÄôL√©ift ons virum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus ret¬≠ten ?  (Lire la suite ‚Ķ )