Radio

Ontransparent Politik

Kri¬≠tes¬≠chen Jour¬≠na¬≠lis¬≠mus sch√©ngt hei am Land mees¬≠ch¬≠tens bedei¬≠tend man¬≠ner Wier¬≠kung ze hunn w√©i an onsen Nopes¬≠chl√§n¬≠ner. Och wann wich¬≠teg Pro¬≠ble¬≠mer opge¬≠deckt ginn, och wann rich¬≠teg argu¬≠men¬≠t√©iert g√ętt, ver¬≠sch¬≠wan¬≠nen esou kri¬≠tesch Inter¬≠ven¬≠tiou¬≠nen s√©ier, an ouni eng Spuer ze han¬≠ner¬≠loos¬≠sen. An dat  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

D’Politik vun de Klengbierger

D‚ÄôPo¬≠li¬≠tik vun de Kleng¬≠bier¬≠ger ass net esou liicht ze faas¬≠sen, w√©i et de Ste¬≠reo¬≠typ vum kon¬≠ser¬≠va¬≠tive Spie√üb√ľr¬≠ger sch√©nge l√©isst. En fait sinn d√©i poli¬≠tesch Orien¬≠t√©ie¬≠run¬≠gen vun de Kleng¬≠bier¬≠ger ges¬≠chicht¬≠lech varia¬≠bel. An trotz¬≠deem beg√ęn¬≠sch¬≠tegt hir Posi¬≠tioun am soziale Raum haut och  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

68 ‚Äď Revolt an Utopie

50 Joer no 68 ginn d‚ÄôDis¬≠kus¬≠siou¬≠nen doriw¬≠wer wat 1968 war, a wat et bedeit huet nach √ęmmer mat vill Pathos op dir enger S√§it, mat Zynis¬≠mus an Iwwe¬≠rhie¬≠fle¬≠ch¬≠keet op dier aane¬≠rer gefouert. Eng bal gelon¬≠gen sozia¬≠lis¬≠tesch Revo¬≠lu¬≠tioun, eng kol¬≠lek¬≠tiv Ner¬≠ve¬≠krise vun  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Demokratie a Populismus

Demo¬≠kra¬≠tie an Dema¬≠go¬≠gie (4. Januar 2017) [Audio] Demo¬≠kra¬≠tie a Popu¬≠lis¬≠mus (11. Januar 2017) [Audio] Demo¬≠kra¬≠tie : eng kom¬≠pli¬≠z√©iert Aff√§r (18. Januar 2017) [Audio] Anti-demo¬≠¬≠krat√ęsch Ten¬≠den¬≠zen an der Demo¬≠kra¬≠tie (25. Januar 2017) [Audio] Den N√§hr¬≠bue¬≠dem vum Popu¬≠lis¬≠mus (1. Februar) [Audio] Vun der Repre¬≠sen¬≠ta¬≠tiouns¬≠kris zum  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Wat ass Muecht ?

1. Defi¬≠ni¬≠tiou¬≠nen vu Muecht (13 Januar 2015) Wat ‚ÄúMuecht‚ÄĚ ass sch√©int all¬≠ge¬≠meng verst√§nd¬≠lech. M√§ bei genaue¬≠rem Hiku¬≠cken ges√§it en e Ph√§¬≠no¬≠men vun enger bean¬≠dro¬≠cken¬≠der Kom¬≠plexi¬≠t√©it. Esou g√ętt et och eng Wull vu Begr√ęf¬≠fer an der Phi¬≠lo¬≠so¬≠phie, der Sozio¬≠lo¬≠gie an an der  (Lire la suite ‚Ķ )