Radio

Ontransparent Politik

Kri­tes­chen Jour­na­lis­mus schéngt hei am Land mees­ch­tens bedei­tend man­ner Wier­kung ze hunn wéi an onsen Nopes­chlän­ner. Och wann wich­teg Pro­ble­mer opge­deckt ginn, och wann rich­teg argu­men­téiert gëtt, ver­sch­wan­nen esou kri­tesch Inter­ven­tiou­nen séier, an ouni eng Spuer ze han­ner­loos­sen. An dat  (Lire la suite … )

Radio

Demokratie a Populismus

Demo­kra­tie an Dema­go­gie (4. Januar 2017) [Audio] Demo­kra­tie a Popu­lis­mus (11. Januar 2017) [Audio] Demo­kra­tie : eng kom­pli­zéiert Affär (18. Januar 2017) [Audio] Anti-demo­­kratësch Ten­den­zen an der Demo­kra­tie (25. Januar 2017) [Audio] Den Nähr­bue­dem vum Popu­lis­mus (1. Februar) [Audio] Vun der Repre­sen­ta­tiouns­kris zum  (Lire la suite … )

Radio

Wat ass Muecht ?

1. Defi­ni­tiou­nen vu Muecht (13 Januar 2015) Wat “Muecht” ass schéint all­ge­meng verständ­lech. Mä bei genaue­rem Hiku­cken gesäit en e Phä­no­men vun enger bean­dro­cken­der Kom­plexi­téit. Esou gëtt et och eng Wull vu Begrëf­fer an der Phi­lo­so­phie, der Sozio­lo­gie an an der  (Lire la suite … )