Radio

Meenungsfräiheet

Mee­nung­sfräi­heet ass en vun de Gron­drech­ter vun de moderne west­le­chen Demo­kra­tien. Aus­se­rhalb vu Kri­se­si­tua­tioune soll op dëst Recht och net ver­zicht ginn. Mä di Mee­nung­sfräi­heet stellt och en prak­tesche Pro­bleem duer : wa jidd­we­reen seng eege Mee­nung däerf hunn, an déi Mee­nun­gen all ver­schidde sinn, wéi sol­len da gemein­sam Deci­sioune getraff ginn ?  (Lire la suite … )

Radio

Vum Rechtsstaat zum Preventiounsstaat

Am Ufank vun der Pan­de­mie huet et gehees­cht, mer miss­ten den expo­nen­tielle Wuess­tum vun der Infek­tioun ver­mei­den, fir d’S­pi­dee­ler net ze iwwerlaaschten. 

Dat war déi klas­sesch Gesond­heets­po­li­tik vum Wuel­faartss­taat : all Bier­ger sollt d’Méi­gle­ch­keet hunn, behan­delt ze ginn. Mët­tler­weil huet sech déi Zil­set­zung awer geän­nert : si gouf vun engem ane­ren Zil ersat, dat weder the­ma­ti­séiert, nach kri­tesch dis­ku­téiert gouf.  (Lire la suite … )

Radio

Risiko, Preventioun an Absurditéit

„Man erzählt, ein wun­dertä­ti­ger Rab­bi in Chelm habe ein­mal in einer Vision gese­hen, wie das Leh­rhaus in Lublin, mehr als acht­zig Kilo­me­ter ent­fernt, nie­der­ge­brannt sei. 

Diese bemer­kens­werte Erschei­nung ver­größerte sei­nen Ruhm als Wun­dertä­ter aufs nach­hal­tig­ste. Als einige Tage spä­ter ein Rei­sen­der aus Lublin in Chelm ein­traf, wurde er von den Anhän­gern des Wun­der-Rab­bis mit Trauer und Sorge begrüßt, aber auch mit einem gewis­sen Gefühl des Stolzes. ‚Wovon sprecht ihr eigent­lich?‘ fragte der Rei­sende …“  (Lire la suite … )

Radio

Ausnamen

Den 11. Mee 1968 hu sech 40.000 Mën­schen zu Ber­lin ver­sam­melt fir géint déi dee­mools geplang­ten Nouts­tand­sge­set­zer ze mani­fes­téie­ren. Ee vun de bekanntste Kri­ti­ker vun dëse Geset­zer, den Hein­rich Böll, sot dozou an sen­gem Vir­trag : « Opgrond vu men­gen Erfa­runge mat  (Lire la suite … )

Articles

Parteipolitik ohne Ausnahme

In sei­ner Abhand­lung über poli­tische Theo­lo­gie schrieb der Rechts­wis­sen­schaft­ler Carl Schmitt über den Aus­nah­me­zus­tand, dass die Aus­nahme inter­es­san­ter als der Nor­mal­fall sei. 

Das Nor­male, so Schmitt, beweise nichts, die Aus­nahme alles. Denn in „der Aus­nahme durch­bricht die Kraft des wirk­li­chen Lebens die Kruste einer in Wie­de­rho­lung ers­tarr­ten Mecha­nik.“  (Lire la suite … )

Articles

Die Politik der Angst

In einem kur­zen Blog­bei­trag weist der ita­lie­nische Phi­lo­soph Ric­car­do Man­zot­ti zurecht darauf hin, dass Exper­ten in der heu­ti­gen Krise weni­ger nach den Über­tra­gung­sme­cha­nis­men von Viren gefragt wer­den als nach Verhaltensanleitungen. 

Der Wis­sens­trans­fer mit dem Wis­sen­schaft­ler zu einem verant­wor­tungs­vol­len und auf­geklär­ten Umgang mit der bedroh­li­chen Situa­tion bei­tra­gen könn­ten, weicht gemein­hin dem Bedürf­nis von Regeln und Richt­li­nien, von Ver­bo­ten und Stra­fen. Dieses Bedürf­nis ents­pricht umge­kehrt der poli­ti­schen und media­len Mobi­li­sie­rung von Ang­st, Scham und Schuld. Der Eifer mit dem sich die ver­schie­dens­ten Wis­sen­schaft­ler, bevor­zugt auch in Luxem­burg, in öffent­li­chen Medien mit solch persön­li­chem Sou­verä­nitätss­tre­ben her­vor­tun zeigt von einem tie­fen, wenn auch nicht bewuss­ten Verständ­nis von real­po­li­ti­scher Praxis.  (Lire la suite … )

Radio

Radio als Service Public

Wéi kann een e Radio vers­toen, deen als « Ser­vice Public » funk­tio­néiert ? Oder anes­cht gefrot : wat ass den Ënner­scheed tëscht engem pri­va­ten, kom­mer­ziel­len Radio, an engem ëffent­lech-recht­le­chen Radio ? Hei tref­fen, och am Kader vun enger Demo­kra­tie, ver­schid­den Siich­ten ope­neen déi, wann een genau hikuckt, net onbe­déngt esou kom­pa­ti­bel sinn, wéi et munch­mol schéngt.  (Lire la suite … )