Radio

Gruppendenken

Poli­tesch Debat­ten a grouss one­ko­no­mesch Dis­cour­sen lafen gären op Flos­ke­len, Phra­sen a Wuert­gek­lén­gel eraus. Wien sech schonn e puer vun dee­nen fan­tas­tes­chen Inter­vie­wen mat Poli­ti­ker, oder mat der Elite vun den Indus­trie- a Wirt­schafts-Deci­deu­ren am Paper­jam uge­kuckt huet, dierft och heians­do den ongud­den Androck gehat hunn, dat hei keng lie­weg, den­kend a fillend Per­sou­nen hir Gedan­ken aus­dré­cken, mäi eppes wéi en Sproo­che­pro­gramm deen en Jar­gon mam Voka­bu­larräich­tum vun engem Grond­schoul­kand duer­ch­dek­li­néiert.  (Lire la suite … )

Articles

Die Politik der Angst

In einem kur­zen Blog­bei­trag weist der ita­lie­nische Phi­lo­soph Ric­car­do Man­zot­ti zurecht darauf hin, dass Exper­ten in der heu­ti­gen Krise weni­ger nach den Über­tra­gung­sme­cha­nis­men von Viren gefragt wer­den als nach Verhaltensanleitungen. 

Der Wis­sens­trans­fer mit dem Wis­sen­schaft­ler zu einem verant­wor­tungs­vol­len und auf­geklär­ten Umgang mit der bedroh­li­chen Situa­tion bei­tra­gen könn­ten, weicht gemein­hin dem Bedürf­nis von Regeln und Richt­li­nien, von Ver­bo­ten und Stra­fen. Dieses Bedürf­nis ents­pricht umge­kehrt der poli­ti­schen und media­len Mobi­li­sie­rung von Ang­st, Scham und Schuld. Der Eifer mit dem sich die ver­schie­dens­ten Wis­sen­schaft­ler, bevor­zugt auch in Luxem­burg, in öffent­li­chen Medien mit solch persön­li­chem Sou­verä­nitätss­tre­ben her­vor­tun zeigt von einem tie­fen, wenn auch nicht bewuss­ten Verständ­nis von real­po­li­ti­scher Praxis.  (Lire la suite … )

Épisodes radio

Autoritär (7/7): Autoritär haut

Säit 2002 gëtt en Grupp vun Cher­cheu­ren vun der Uni­ver­si­téit vu Leip­zig, ennert der Lee­dung vum Oli­ver Decker and Elmar Bräh­ler, a mat der Enners­tet­zung vun der Hein­rich-Böll-Stif­tung, all 2 Joer eng grouss Etüd iwwer den Riet­sex­tre­mis­mus eraus.

Des Stu­dien situéie­ren sech zum Deel op der Linn vun de grous­sen Stu­dien zum Auto­ri­ta­ris­mus vun der « Frank­fur­ter Schule ». Si benot­zen eng aktua­li­séiert Metho­do­lo­gie fir esou wuel di sozio­lo­gesch wéi di psy­cho­lo­gesch Dimen­siou­nen vum Auto­ri­ta­ris­mus op d’S­puer ze kom­men. An d’Re­sul­ta­ter sinn, säit 2002, ëmmer erëm ers­taun­lech.  (Lire la suite … )

Épisodes radio

Autoritär (6/7): di autoritéitsgebonne Perséinlechkeet

Eng vun den inter­es­san­ten Schluss­fol­ge­runge, déi den Th. W. Ador­no aus den Stu­dien über auto­ritäre Persön­li­ch­keit (1950) gezunn hat – eng inter­dis­zi­plinär Stu­die déi vun 1943 – 1947 an Ame­ri­ka gefouert gouf – war dat den Anti­se­mi­tis­mus, an d’Tendenz zum Radi­ka­lis­mus net esou aus­schliiss­lech vun den ideo­lo­ges­chen a poli­tes­chen Iwwer­zee­gun­gen ofhän­ken, wéi een et sech dat vir­ges­tallt hat.
Net man­ner wich­teg fir des Dis­po­si­tiou­nen, esou den Ador­no, ass eng gewës­sen Per­séin­le­ch­keets- oder Cha­rak­ters­truk­tur, déi sech duerch eng Rei vun cha­rak­te­ris­tes­chen psy­cho­lo­ges­chen Zich aus­zeechent. Et sinn des Zich, et sinn des psy­cho­lo­gesch Dis­po­si­tiou­nen, déi an der Wies­sel­wier­kung mat engem gewës­sen gesell­schaft­le­chen Kli­ma di bes­ch­ten Chan­cen duers­tel­len, fir auto­ritär Orien­téie­run­gen populär ze maa­chen.  (Lire la suite … )

Épisodes radio

Autoritär (5/7): Variante vun autoritärer Perséinlechkeet

10 Joer no der Stu­die iwwert Auto­ri­téit a Famill huet en inter­na­tio­na­len an inter­dis­zi­plinä­ren Grupp vu Fuer­scher sech nach emol méi direkt der Fro vum auto­ritä­ren Cha­rak­ter consacréiert. 

Des Etüd, déi zwar säit hirer Verëf­fent­le­chung ëmmer erëm kri­ti­séiert gouf, gehéiert trotz­deem haut nach zu den mees­cht zitéier­ten Tex­ter an der Sozio­lo­gie.  (Lire la suite … )

Erich Fromm (1900-1980)
Épisodes radio

Autoritär (4/7): Bannenussiicht vum autoritäre Charakter

No baus­sen ass en auto­ritäre Cha­rak­ter liicht ze klas­si­fi­zéie­ren an ze beo­bach­ten. Mee domat ass nach net erkläert, wéi e vu banne funktionéiert.
Wéi tickt also eng auto­ritär Perséinlechkeet ?

Den Erich Fromm stäipt sech, bei sen­ger Erklä­rung, zum grous­sen Deel op dem Freud seng psy­cho­ana­ly­tesch Theo­rie. Déi deelt d’Séil no ver­schid­de­nen, cha­rak­te­ris­tesche Funk­tiou­nen an.  (Lire la suite … )