Radio

Gruppendenken

Poli¬≠tesch Debat¬≠ten a grouss one¬≠ko¬≠no¬≠mesch Dis¬≠cour¬≠sen lafen g√§ren op Flos¬≠ke¬≠len, Phra¬≠sen a Wuert¬≠gek¬≠l√©n¬≠gel eraus. Wien sech schonn e puer vun dee¬≠nen fan¬≠tas¬≠tes¬≠chen Inter¬≠vie¬≠wen mat Poli¬≠ti¬≠ker, oder mat der Elite vun den Indus¬≠trie- a Wirt¬≠schafts-Deci¬≠deu¬≠ren am Paper¬≠jam uge¬≠kuckt huet, dierft och heians¬≠do den ongud¬≠den Androck gehat hunn, dat hei keng lie¬≠weg, den¬≠kend a fillend Per¬≠sou¬≠nen hir Gedan¬≠ken aus¬≠dr√©¬≠cken, m√§i eppes w√©i en Sproo¬≠che¬≠pro¬≠gramm deen en Jar¬≠gon mam Voka¬≠bu¬≠larr√§ich¬≠tum vun engem Grond¬≠schoul¬≠kand duer¬≠ch¬≠dek¬≠li¬≠n√©iert.  (Lire la suite ‚Ķ )

Articles

Die Politik der Angst

In einem kur¬≠zen Blog¬≠bei¬≠trag weist der ita¬≠lie¬≠nische Phi¬≠lo¬≠soph Ric¬≠car¬≠do Man¬≠zot¬≠ti zurecht darauf hin, dass Exper¬≠ten in der heu¬≠ti¬≠gen Krise weni¬≠ger nach den √úber¬≠tra¬≠gung¬≠sme¬≠cha¬≠nis¬≠men von Viren gefragt wer¬≠den als nach Verhaltensanleitungen. 

Der Wis¬≠sens¬≠trans¬≠fer mit dem Wis¬≠sen¬≠schaft¬≠ler zu einem verant¬≠wor¬≠tungs¬≠vol¬≠len und auf¬≠gekl√§r¬≠ten Umgang mit der bedroh¬≠li¬≠chen Situa¬≠tion bei¬≠tra¬≠gen k√∂nn¬≠ten, weicht gemein¬≠hin dem Bed√ľrf¬≠nis von Regeln und Richt¬≠li¬≠nien, von Ver¬≠bo¬≠ten und Stra¬≠fen. Dieses Bed√ľrf¬≠nis ents¬≠pricht umge¬≠kehrt der poli¬≠ti¬≠schen und media¬≠len Mobi¬≠li¬≠sie¬≠rung von Ang¬≠st, Scham und Schuld. Der Eifer mit dem sich die ver¬≠schie¬≠dens¬≠ten Wis¬≠sen¬≠schaft¬≠ler, bevor¬≠zugt auch in Luxem¬≠burg, in √∂ffent¬≠li¬≠chen Medien mit solch pers√∂n¬≠li¬≠chem Sou¬≠ver√§¬≠nit√§tss¬≠tre¬≠ben her¬≠vor¬≠tun zeigt von einem tie¬≠fen, wenn auch nicht bewuss¬≠ten Verst√§nd¬≠nis von real¬≠po¬≠li¬≠ti¬≠scher Praxis.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Autoritär (7/7): Autoritär haut

S√§it 2002 g√ętt en Grupp vun Cher¬≠cheu¬≠ren vun der Uni¬≠ver¬≠si¬≠t√©it vu Leip¬≠zig, ennert der Lee¬≠dung vum Oli¬≠ver Decker and Elmar Br√§h¬≠ler, a mat der Enners¬≠tet¬≠zung vun der Hein¬≠rich-B√∂ll-Stif¬≠tung, all 2 Joer eng grouss Et√ľd iwwer den Riet¬≠sex¬≠tre¬≠mis¬≠mus eraus.

Des Stu¬≠dien situ√©ie¬≠ren sech zum Deel op der Linn vun de grous¬≠sen Stu¬≠dien zum Auto¬≠ri¬≠ta¬≠ris¬≠mus vun der ¬ę Frank¬≠fur¬≠ter Schule ¬Ľ. Si benot¬≠zen eng aktua¬≠li¬≠s√©iert Metho¬≠do¬≠lo¬≠gie fir esou wuel di sozio¬≠lo¬≠gesch w√©i di psy¬≠cho¬≠lo¬≠gesch Dimen¬≠siou¬≠nen vum Auto¬≠ri¬≠ta¬≠ris¬≠mus op d‚ÄôS¬≠puer ze kom¬≠men. An d‚ÄôRe¬≠sul¬≠ta¬≠ter sinn, s√§it 2002, √ęmmer er√ęm ers¬≠taun¬≠lech.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Autoritär (6/7): di autoritéitsgebonne Perséinlechkeet

Eng vun den inter¬≠es¬≠san¬≠ten Schluss¬≠fol¬≠ge¬≠runge, d√©i den Th. W. Ador¬≠no aus den Stu¬≠dien √ľber auto¬≠rit√§re Pers√∂n¬≠li¬≠ch¬≠keit (1950) gezunn hat ‚Äď eng inter¬≠dis¬≠zi¬≠plin√§r Stu¬≠die d√©i vun 1943‚Ää‚Äď‚Ää1947 an Ame¬≠ri¬≠ka gefouert gouf ‚Äď war dat den Anti¬≠se¬≠mi¬≠tis¬≠mus, an d‚ÄôTendenz zum Radi¬≠ka¬≠lis¬≠mus net esou aus¬≠schliiss¬≠lech vun den ideo¬≠lo¬≠ges¬≠chen a poli¬≠tes¬≠chen Iwwer¬≠zee¬≠gun¬≠gen ofh√§n¬≠ken, w√©i een et sech dat vir¬≠ges¬≠tallt hat.
Net man¬≠ner wich¬≠teg fir des Dis¬≠po¬≠si¬≠tiou¬≠nen, esou den Ador¬≠no, ass eng gew√ęs¬≠sen Per¬≠s√©in¬≠le¬≠ch¬≠keets- oder Cha¬≠rak¬≠ters¬≠truk¬≠tur, d√©i sech duerch eng Rei vun cha¬≠rak¬≠te¬≠ris¬≠tes¬≠chen psy¬≠cho¬≠lo¬≠ges¬≠chen Zich aus¬≠zeechent. Et sinn des Zich, et sinn des psy¬≠cho¬≠lo¬≠gesch Dis¬≠po¬≠si¬≠tiou¬≠nen, d√©i an der Wies¬≠sel¬≠wier¬≠kung mat engem gew√ęs¬≠sen gesell¬≠schaft¬≠le¬≠chen Kli¬≠ma di bes¬≠ch¬≠ten Chan¬≠cen duers¬≠tel¬≠len, fir auto¬≠rit√§r Orien¬≠t√©ie¬≠run¬≠gen popul√§r ze maa¬≠chen.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Autoritär (5/7): Variante vun autoritärer Perséinlechkeet

10 Joer no der Stu¬≠die iwwert Auto¬≠ri¬≠t√©it a Famill huet en inter¬≠na¬≠tio¬≠na¬≠len an inter¬≠dis¬≠zi¬≠plin√§¬≠ren Grupp vu Fuer¬≠scher sech nach emol m√©i direkt der Fro vum auto¬≠rit√§¬≠ren Cha¬≠rak¬≠ter consacr√©iert. 

Des Et√ľd, d√©i zwar s√§it hirer Ver√ęf¬≠fent¬≠le¬≠chung √ęmmer er√ęm kri¬≠ti¬≠s√©iert gouf, geh√©iert trotz¬≠deem haut nach zu den mees¬≠cht zit√©ier¬≠ten Tex¬≠ter an der Sozio¬≠lo¬≠gie.  (Lire la suite ‚Ķ )

Erich Fromm (1900-1980)
√Čpisodes radio

Autoritär (4/7): Bannenussiicht vum autoritäre Charakter

No baus¬≠sen ass en auto¬≠rit√§re Cha¬≠rak¬≠ter liicht ze klas¬≠si¬≠fi¬≠z√©ie¬≠ren an ze beo¬≠bach¬≠ten. Mee domat ass nach net erkl√§ert, w√©i e vu banne funktion√©iert.
W√©i tickt also eng auto¬≠rit√§r Pers√©inlechkeet ?

Den Erich Fromm st√§ipt sech, bei sen¬≠ger Erkl√§¬≠rung, zum grous¬≠sen Deel op dem Freud seng psy¬≠cho¬≠ana¬≠ly¬≠tesch Theo¬≠rie. D√©i deelt d‚ÄôS√©il no ver¬≠schid¬≠de¬≠nen, cha¬≠rak¬≠te¬≠ris¬≠tesche Funk¬≠tiou¬≠nen an.  (Lire la suite ‚Ķ )

Erich Fromm (1900-1980)
√Čpisodes radio

Autoritär (3/7): Den autoritäre Charakter

Wei den Wil¬≠helm Reich, huet och den Erich Fromm geduecht, dat d‚ÄôPsy¬≠cho¬≠lo¬≠gie vun den Indi¬≠vi¬≠duen en wich¬≠te¬≠gen R√īle an de gesell¬≠schaft¬≠le¬≠chen Pro¬≠zes¬≠ser spillt. 

M√§ hien konnt och op dir ane¬≠rer S√§it wei¬≠sen, w√©i d‚ÄôIn¬≠di¬≠vi¬≠dual¬≠psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie sel¬≠wer, vun de gesell¬≠schaft¬≠le¬≠chen Pro¬≠zes¬≠ser best√ęmmt g√ętt.  (Lire la suite ‚Ķ )