Billets

Cent et demi : un bilan

Depuis la mise en ligne du Blog en jan¬≠vier 2019, voi¬≠ci donc le 100ŠĶČ billet. 100ŠĶČ et demi, pour √™tre pr√©cis. 

Temps de mar¬≠quer une petite pause pour une relec¬≠ture de ¬ę Malaise dans la culture ¬Ľ (ou dans la ¬ę civi¬≠li¬≠sa¬≠tion ¬Ľ, comme l‚Äôau¬≠ra faus¬≠se¬≠ment tra¬≠duit une cer¬≠taine tra¬≠di¬≠tion) ; l‚Äôun des textes les plus sombres, les plus √©ton¬≠nants, mais aus¬≠si des plus per¬≠son¬≠nels et des plus poli¬≠tiques de Freud. 

Quelques r√©flexions donc sur la vie, la mort, l‚Äôa¬≠mour, la des¬≠truc¬≠tion, la souf¬≠france et quelques autres ques¬≠tions actuelles et inac¬≠tuelles.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (1/8): Gefiller : t√ęscht Biologie a Geschicht

Wann Aar¬≠becht a L√©ift d‚ÄôQuelle sinn vum Gl√©ck, w√©i ges√§it et da mat der Aar¬≠becht an der L√©ift an der Welt vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus aus ? 

M√©cht Aar¬≠becht am kapi¬≠ta¬≠lis¬≠tesche Pro¬≠duk¬≠tiouns¬≠pro¬≠zess, m√©cht Aar¬≠becht an den neien Tech¬≠no¬≠lo¬≠gie¬≠bran¬≠chen an de grousse Consul¬≠ting¬≠firme gl√©cklech ? 

A wann dat net de Fall si sollt, w√©i steet et mat der L√©ift ? Kann d‚ÄôL√©ift ons virum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus ret¬≠ten ?  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Autoritär (7/7): Autoritär haut

S√§it 2002 g√ętt en Grupp vun Cher¬≠cheu¬≠ren vun der Uni¬≠ver¬≠si¬≠t√©it vu Leip¬≠zig, ennert der Lee¬≠dung vum Oli¬≠ver Decker and Elmar Br√§h¬≠ler, a mat der Enners¬≠tet¬≠zung vun der Hein¬≠rich-B√∂ll-Stif¬≠tung, all 2 Joer eng grouss Et√ľd iwwer den Riet¬≠sex¬≠tre¬≠mis¬≠mus eraus.

Des Stu¬≠dien situ√©ie¬≠ren sech zum Deel op der Linn vun de grous¬≠sen Stu¬≠dien zum Auto¬≠ri¬≠ta¬≠ris¬≠mus vun der ¬ę Frank¬≠fur¬≠ter Schule ¬Ľ. Si benot¬≠zen eng aktua¬≠li¬≠s√©iert Metho¬≠do¬≠lo¬≠gie fir esou wuel di sozio¬≠lo¬≠gesch w√©i di psy¬≠cho¬≠lo¬≠gesch Dimen¬≠siou¬≠nen vum Auto¬≠ri¬≠ta¬≠ris¬≠mus op d‚ÄôS¬≠puer ze kom¬≠men. An d‚ÄôRe¬≠sul¬≠ta¬≠ter sinn, s√§it 2002, √ęmmer er√ęm ers¬≠taun¬≠lech.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Autoritär (5/7): Variante vun autoritärer Perséinlechkeet

10 Joer no der Stu¬≠die iwwert Auto¬≠ri¬≠t√©it a Famill huet en inter¬≠na¬≠tio¬≠na¬≠len an inter¬≠dis¬≠zi¬≠plin√§¬≠ren Grupp vu Fuer¬≠scher sech nach emol m√©i direkt der Fro vum auto¬≠rit√§¬≠ren Cha¬≠rak¬≠ter consacr√©iert. 

Des Et√ľd, d√©i zwar s√§it hirer Ver√ęf¬≠fent¬≠le¬≠chung √ęmmer er√ęm kri¬≠ti¬≠s√©iert gouf, geh√©iert trotz¬≠deem haut nach zu den mees¬≠cht zit√©ier¬≠ten Tex¬≠ter an der Sozio¬≠lo¬≠gie.  (Lire la suite ‚Ķ )

Erich Fromm (1900-1980)
√Čpisodes radio

Autoritär (4/7): Bannenussiicht vum autoritäre Charakter

No baus¬≠sen ass en auto¬≠rit√§re Cha¬≠rak¬≠ter liicht ze klas¬≠si¬≠fi¬≠z√©ie¬≠ren an ze beo¬≠bach¬≠ten. Mee domat ass nach net erkl√§ert, w√©i e vu banne funktion√©iert.
W√©i tickt also eng auto¬≠rit√§r Pers√©inlechkeet ?

Den Erich Fromm st√§ipt sech, bei sen¬≠ger Erkl√§¬≠rung, zum grous¬≠sen Deel op dem Freud seng psy¬≠cho¬≠ana¬≠ly¬≠tesch Theo¬≠rie. D√©i deelt d‚ÄôS√©il no ver¬≠schid¬≠de¬≠nen, cha¬≠rak¬≠te¬≠ris¬≠tesche Funk¬≠tiou¬≠nen an.  (Lire la suite ‚Ķ )

Erich Fromm (1900-1980)
√Čpisodes radio

Autoritär (3/7): Den autoritäre Charakter

Wei den Wil¬≠helm Reich, huet och den Erich Fromm geduecht, dat d‚ÄôPsy¬≠cho¬≠lo¬≠gie vun den Indi¬≠vi¬≠duen en wich¬≠te¬≠gen R√īle an de gesell¬≠schaft¬≠le¬≠chen Pro¬≠zes¬≠ser spillt. 

M√§ hien konnt och op dir ane¬≠rer S√§it wei¬≠sen, w√©i d‚ÄôIn¬≠di¬≠vi¬≠dual¬≠psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie sel¬≠wer, vun de gesell¬≠schaft¬≠le¬≠chen Pro¬≠zes¬≠ser best√ęmmt g√ętt.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Autoritär (2/7): Di autoritär Massepsychologie

Am Kon¬≠text vun de poli¬≠tes¬≠chen Erfol¬≠le¬≠ger vum Faschis¬≠mus, huet den √©is¬≠tr√§i¬≠ches¬≠chen Mede¬≠zin¬≠ner a Psy¬≠cho¬≠ana¬≠ly¬≠ti¬≠ker Wil¬≠helm Reich sech √©ischt Gedan¬≠ken gemaach, iwwert eppes wat hien ¬ę auto¬≠rit√§¬≠ren Cha¬≠rak¬≠ter ¬Ľ genannt huet. 

W√©i k√ęnnt et, dat poli¬≠tesch Het¬≠zer do Suc¬≠c√®s hunn, wou se dach eigent¬≠lech miss¬≠ten op Desin¬≠tresse fale. 

De Reich hat eng psy¬≠cho¬≠lo¬≠gesch √Ąnt¬≠wert op di poli¬≠tesch Fro : an gew√ęs¬≠sen Famil¬≠l¬≠jen gi bei de Kan¬≠ner d√©i Per¬≠s√©in¬≠le¬≠ch¬≠keetss¬≠truk¬≠tu¬≠ren uge¬≠luecht, d√©i se her¬≠no empf√§n¬≠glech maa¬≠chen fir Auto¬≠ri¬≠t√©it, fir Fol¬≠le¬≠gen, an Matmaachen.
 (Lire la suite ‚Ķ )