Articles

Der Marsch in die linke Bevormundung

Sp√§¬≠tes¬≠tens seit den Pan¬≠de¬≠mie¬≠jah¬≠ren haben sich die lin¬≠ken Par¬≠teien, die tra¬≠di¬≠tio¬≠nell f√ľr ‚Äěkon¬≠krete Uto¬≠pie‚Äú und Hoff¬≠nung der Unter¬≠dr√ľck¬≠ten stan¬≠den, zu Ver¬≠bots‚Äď und Bes¬≠tra¬≠fung¬≠spar¬≠teien ent¬≠wi¬≠ckelt. Auch die luxem¬≠bur¬≠gische Linke pl√§¬≠diert jetzt durch¬≠ge¬≠hend f√ľr mehr mora¬≠lische Bevor¬≠mun¬≠dung und mehr ‚Äědemo¬≠kra¬≠tische‚Äú Unter¬≠dr√ľ¬≠ckung der B√ľr¬≠ger durch den Staat.  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Meenungsfräiheet

Mee¬≠nung¬≠sfr√§i¬≠heet ass en vun de Gron¬≠drech¬≠ter vun de moderne west¬≠le¬≠chen Demo¬≠kra¬≠tien. Aus¬≠se¬≠rhalb vu Kri¬≠se¬≠si¬≠tua¬≠tioune soll op d√ęst Recht och net ver¬≠zicht ginn. M√§ di Mee¬≠nung¬≠sfr√§i¬≠heet stellt och en prak¬≠tesche Pro¬≠bleem duer : wa jidd¬≠we¬≠reen seng eege Mee¬≠nung d√§erf hunn, an d√©i Mee¬≠nun¬≠gen all ver¬≠schidde sinn, w√©i sol¬≠len da gemein¬≠sam Deci¬≠sioune getraff ginn ?  (Lire la suite ‚Ķ )

√čffentlech Meenung
Radio

√čffentlech Meenung

Opgrond vun de grousse poli¬≠tesche Revo¬≠lu¬≠tioune vum 18. an 19. Joe¬≠rhon¬≠nert gouf d‚ÄėDemokratie am Ufank vum 20.
Joe­rhon­nert gär als Mas­se­phe­no­men inter­pre­téiert. Et sollt een den­ken dat déi spontan
Mas¬≠se¬≠be¬≠wee¬≠gun¬≠gen d√©i d‚ÄėAdelsherrschaft ofges¬≠chaaft hunn, an och nach den Kapitalismus
sollte mat engem Knall ofscha¬≠fen, de wich¬≠teg¬≠ste Grond vun der Demo¬≠kra¬≠tie duers¬≠tel¬≠len.  (Lire la suite ‚Ķ )

Effentlechkeet
Radio

Zerstéierung vun der Zivilgesellschaft

Mat der Mul¬≠ti¬≠pli¬≠ka¬≠tioun vun de sanit√§¬≠ren Mesu¬≠ren ger√©it een Deel vun der Gesell¬≠schaft √ęmmer m√©i an Bedr√§n¬≠gn√ęsss : et ass deen Deel deen Zivil¬≠ge¬≠sell¬≠schaft genannt g√ętt. 

D‚ÄôZivilgesellschaft spillt en wee¬≠sent¬≠le¬≠chen R√īle am Kr√§f¬≠te¬≠ve¬≠rh√§lt¬≠nis vun der Demo¬≠kra¬≠tie nieft de Muech¬≠ten vu Poli¬≠tik a Wirt¬≠schaft. Wat genau ass also d√ęs Zivil¬≠ge¬≠sell¬≠schaft, w√©i ass se ents¬≠ta¬≠nen, wat sinn hir Funk¬≠tiou¬≠nen, a wat sinn d‚ÄôKonsequenzen, wann se zers¬≠t√©iert g√ętt ?  (Lire la suite ‚Ķ )

No Picture
Radio

Mesuren an hir Konsequenzen

Mooss¬≠na¬≠men zur Bek√§mp¬≠fung vun engem Virus, dee wuel ni m√©i ganz ver¬≠sch¬≠wan¬≠nen w√§ert, dierf¬≠ten d‚ÄôNor¬≠ma¬≠li¬≠t√©it vun dee¬≠nen n√§chs¬≠ten Joren best√ęm¬≠men. Et k√©int een esou guer den¬≠ken, dat esou Mooss¬≠na¬≠men ons nach w√§er¬≠ten beglee¬≠den, wann eng aner real oder ima¬≠gin√§r Gefor  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Moral als Gewalt

D‚ÄôGes¬≠pr√©i¬≠cher iwwert ons Pan¬≠de¬≠mie hunn sech a les¬≠ch¬≠ter Z√§it √ęmmer m√©i a Rich¬≠tung vu mora¬≠les¬≠chen Froen a Pro¬≠ble¬≠mer hin entw√©¬≠ckelt. Amplaz vun den mede¬≠zi¬≠nes¬≠chen Infor¬≠ma¬≠tiou¬≠nen d√©i am Ufank all Kom¬≠mu¬≠ni¬≠ka¬≠tioun iwwer¬≠sch¬≠wemmt hunn, geet elo √ęmmer m√©i riets vun Verant¬≠wor¬≠tung, vun Flicht a Schold.

Des mora¬≠lesch K√©ier ersch√©ngt vl√§icht w√©i eng L√©i¬≠sung op di poli¬≠tesch a gesell¬≠schaft¬≠lech Pro¬≠ble¬≠mer d√©i sech elo impo¬≠s√©ie¬≠ren. M√§ si bier¬≠gen virun allem eng Gefor fir onst Zesummeliewen. 

W√©i bei allen grous¬≠sen Kri¬≠sen koum also och hei de Moment, wou op d‚ÄôMo¬≠ral zer√©ck gegraff gouf, fir di all¬≠ge¬≠meng Veron¬≠s√©¬≠che¬≠rung ze cal¬≠m√©ie¬≠ren a fir eng Aart iwwer¬≠gr√§i¬≠fen Orien¬≠t√©ie¬≠rung hier¬≠zes¬≠tel¬≠len. Lei¬≠der ass d‚ÄôMo¬≠ral eng gef√©ier¬≠lech Mede¬≠zin, di g√§ren verg√ęft, wat se hee¬≠len soll.  (Lire la suite ‚Ķ )