Radio

Meenungsfräiheet

Mee­nung­sfräi­heet ass en vun de Gron­drech­ter vun de moderne west­le­chen Demo­kra­tien. Aus­se­rhalb vu Kri­se­si­tua­tioune soll op dëst Recht och net ver­zicht ginn. Mä di Mee­nung­sfräi­heet stellt och en prak­tesche Pro­bleem duer : wa jidd­we­reen seng eege Mee­nung däerf hunn, an déi Mee­nun­gen all ver­schidde sinn, wéi sol­len da gemein­sam Deci­sioune getraff ginn ?  (Lire la suite … )

Ëffentlech Meenung
Radio

Ëffentlech Meenung

Opgrond vun de grousse poli­tesche Revo­lu­tioune vum 18. an 19. Joe­rhon­nert gouf d‘Demokratie am Ufank vum 20.
Joe­rhon­nert gär als Mas­se­phe­no­men inter­pre­téiert. Et sollt een den­ken dat déi spontan
Mas­se­be­wee­gun­gen déi d‘Adelsherrschaft ofges­chaaft hunn, an och nach den Kapitalismus
sollte mat engem Knall ofscha­fen, de wich­teg­ste Grond vun der Demo­kra­tie duers­tel­len.  (Lire la suite … )

Effentlechkeet
Radio

Zerstéierung vun der Zivilgesellschaft

Mat der Mul­ti­pli­ka­tioun vun de sanitä­ren Mesu­ren geréit een Deel vun der Gesell­schaft ëmmer méi an Bedrän­gnësss : et ass deen Deel deen Zivil­ge­sell­schaft genannt gëtt. 

D’Zivilgesellschaft spillt en wee­sent­le­chen Rôle am Kräf­te­ve­rhält­nis vun der Demo­kra­tie nieft de Muech­ten vu Poli­tik a Wirt­schaft. Wat genau ass also dës Zivil­ge­sell­schaft, wéi ass se ents­ta­nen, wat sinn hir Funk­tiou­nen, a wat sinn d’Konsequenzen, wann se zers­téiert gëtt ?  (Lire la suite … )

Radio

Moral als Gewalt

D’Ges­préi­cher iwwert ons Pan­de­mie hunn sech a les­ch­ter Zäit ëmmer méi a Rich­tung vu mora­les­chen Froen a Pro­ble­mer hin entwé­ckelt. Amplaz vun den mede­zi­nes­chen Infor­ma­tiou­nen déi am Ufank all Kom­mu­ni­ka­tioun iwwer­sch­wemmt hunn, geet elo ëmmer méi riets vun Verant­wor­tung, vun Flicht a Schold.

Des mora­lesch Kéier erschéngt vläicht wéi eng Léi­sung op di poli­tesch a gesell­schaft­lech Pro­ble­mer déi sech elo impo­séie­ren. Mä si bier­gen virun allem eng Gefor fir onst Zesummeliewen. 

Wéi bei allen grous­sen Kri­sen koum also och hei de Moment, wou op d’Mo­ral zeréck gegraff gouf, fir di all­ge­meng Veron­sé­che­rung ze cal­méie­ren a fir eng Aart iwwer­gräi­fen Orien­téie­rung hier­zes­tel­len. Lei­der ass d’Mo­ral eng geféier­lech Mede­zin, di gären vergëft, wat se hee­len soll.  (Lire la suite … )

Radio

Denkverbuet

Wann ee schonn eppes sécher vun der aktuel­ler Coro­na-Kris zeréck hale kann, dann ass et, op där enger Säit, d’Kom­plexi­téit vun den wës­sen­schaft­le­chen, poli­tes­chen, mora­les­chen a gesell­schaft­leche Pro­ble­mer déi se mat sech bréngt. A wat op der ane­rer Säit och opfält, sinn déi sim­plis­tesch Dis­coursë mat dee­nen déi Kris verein­facht gëtt.  (Lire la suite … )

Radio

Vum Rechtsstaat zum Preventiounsstaat

Am Ufank vun der Pan­de­mie huet et gehees­cht, mer miss­ten den expo­nen­tielle Wuess­tum vun der Infek­tioun ver­mei­den, fir d’S­pi­dee­ler net ze iwwerlaaschten. 

Dat war déi klas­sesch Gesond­heets­po­li­tik vum Wuel­faartss­taat : all Bier­ger sollt d’Méi­gle­ch­keet hunn, behan­delt ze ginn. Mët­tler­weil huet sech déi Zil­set­zung awer geän­nert : si gouf vun engem ane­ren Zil ersat, dat weder the­ma­ti­séiert, nach kri­tesch dis­ku­téiert gouf.  (Lire la suite … )