√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (5/8): Léift als Utopie vum perséinlechem Gléck

Aar¬≠becht a L√©ift sol¬≠len enger Aus¬≠so vum Freud no, d‚ÄôQuelle vum Gl√©ck sinn.
D‚ÄôEntw√©¬≠ck¬≠lung vun der gesell¬≠schaft¬≠le¬≠cher Aar¬≠becht hat awer en ganz ane¬≠ren Effet. Si huet zu enger √čmfor¬≠mung vum Cha¬≠rak¬≠ter gefouert, d√©i alles anes¬≠cht w√©i Gl√©ck verspr√©cht. 

Ka L√©ift ons da virum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus an virun dem Human¬≠ka¬≠pi¬≠tal, de mer no ver¬≠schid¬≠de¬≠nen Eko¬≠no¬≠mis¬≠ten a Poli¬≠ti¬≠ker gi soll¬≠ten, retten ?

Di roman¬≠tesch L√©ift ersch√©ngt tats√§¬≠chlech w√©i en Vers¬≠prie¬≠chen der Welt vum Kon¬≠kur¬≠renz¬≠kampf, vum Com¬≠merce a Kon¬≠sum ze ent¬≠kom¬≠men. M√§ ganz esou ein¬≠fach sollt da net ginn.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Autoritär (7/7): Autoritär haut

S√§it 2002 g√ętt en Grupp vun Cher¬≠cheu¬≠ren vun der Uni¬≠ver¬≠si¬≠t√©it vu Leip¬≠zig, ennert der Lee¬≠dung vum Oli¬≠ver Decker and Elmar Br√§h¬≠ler, a mat der Enners¬≠tet¬≠zung vun der Hein¬≠rich-B√∂ll-Stif¬≠tung, all 2 Joer eng grouss Et√ľd iwwer den Riet¬≠sex¬≠tre¬≠mis¬≠mus eraus.

Des Stu¬≠dien situ√©ie¬≠ren sech zum Deel op der Linn vun de grous¬≠sen Stu¬≠dien zum Auto¬≠ri¬≠ta¬≠ris¬≠mus vun der ¬ę Frank¬≠fur¬≠ter Schule ¬Ľ. Si benot¬≠zen eng aktua¬≠li¬≠s√©iert Metho¬≠do¬≠lo¬≠gie fir esou wuel di sozio¬≠lo¬≠gesch w√©i di psy¬≠cho¬≠lo¬≠gesch Dimen¬≠siou¬≠nen vum Auto¬≠ri¬≠ta¬≠ris¬≠mus op d‚ÄôS¬≠puer ze kom¬≠men. An d‚ÄôRe¬≠sul¬≠ta¬≠ter sinn, s√§it 2002, √ęmmer er√ęm ers¬≠taun¬≠lech.  (Lire la suite ‚Ķ )

Erich Fromm (1900-1980)
√Čpisodes radio

Autoritär (4/7): Bannenussiicht vum autoritäre Charakter

No baus¬≠sen ass en auto¬≠rit√§re Cha¬≠rak¬≠ter liicht ze klas¬≠si¬≠fi¬≠z√©ie¬≠ren an ze beo¬≠bach¬≠ten. Mee domat ass nach net erkl√§ert, w√©i e vu banne funktion√©iert.
W√©i tickt also eng auto¬≠rit√§r Pers√©inlechkeet ?

Den Erich Fromm st√§ipt sech, bei sen¬≠ger Erkl√§¬≠rung, zum grous¬≠sen Deel op dem Freud seng psy¬≠cho¬≠ana¬≠ly¬≠tesch Theo¬≠rie. D√©i deelt d‚ÄôS√©il no ver¬≠schid¬≠de¬≠nen, cha¬≠rak¬≠te¬≠ris¬≠tesche Funk¬≠tiou¬≠nen an.  (Lire la suite ‚Ķ )

Erich Fromm (1900-1980)
√Čpisodes radio

Autoritär (3/7): Den autoritäre Charakter

Wei den Wil¬≠helm Reich, huet och den Erich Fromm geduecht, dat d‚ÄôPsy¬≠cho¬≠lo¬≠gie vun den Indi¬≠vi¬≠duen en wich¬≠te¬≠gen R√īle an de gesell¬≠schaft¬≠le¬≠chen Pro¬≠zes¬≠ser spillt. 

M√§ hien konnt och op dir ane¬≠rer S√§it wei¬≠sen, w√©i d‚ÄôIn¬≠di¬≠vi¬≠dual¬≠psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie sel¬≠wer, vun de gesell¬≠schaft¬≠le¬≠chen Pro¬≠zes¬≠ser best√ęmmt g√ętt.  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Autorit√§r !

Et gouf emol eng Theo¬≠rie d√©i duecht, dat wa gesell¬≠schaft¬≠lech Ongl√§i¬≠ch¬≠hee¬≠ten wues¬≠sen g√©i¬≠fen, d√©i √čnner¬≠dr√©ckt sech dru set¬≠zen g√©i¬≠fen, eng nei, m√©i gerecht Gesell¬≠schaft ze gr√ęnnen.

An dunn ass d‚ÄôG√©i¬≠gen¬≠deel ges¬≠chitt, esou wuel am Osten, w√©i am Wes¬≠ten gouf eng nei Zort vu Gesell¬≠schaft erfonnt : d√©i vum Totalitarismus.

W√©i war dat m√©i¬≠glech ?  (Lire la suite ‚Ķ )

Articles

Psychoanalyse und Philosophie

Her¬≠bert Mar¬≠cuse : Psy¬≠cho¬≠ana¬≠lyse und Phi¬≠lo¬≠so¬≠phie, Nach¬≠ge¬≠las¬≠sene Schrif¬≠ten, Bd. 3. zu Klam¬≠pen Ver¬≠lag, L√ľne¬≠burg, 2002 Nach Fromms Aus¬≠schluss aus dem Ins¬≠ti¬≠tut f√ľr Sozial¬≠for¬≠schung, blieb Mar¬≠cuse der ein¬≠zige Den¬≠ker der‚ÄěFrankfurter Schule‚Äú, f√ľr den die Psy¬≠cho¬≠ana¬≠lyse mehr bein¬≠hal¬≠tete als einen unumg√§n¬≠gli¬≠chen Bei¬≠trag zur  (Lire la suite ‚Ķ )