Autoritär !

Et gouf emol eng Theo­rie déi duecht, dat wa gesell­schaft­lech Ongläi­ch­hee­ten wues­sen géi­fen, déi Ënner­dréckt sech dru set­zen géi­fen, eng nei, méi gerecht, demo­kra­tesch Gesell­schaft ze grënnen.

An dunn ass d’Géi­gen­deel ges­chitt. Esou wuel am Osten, wéi am Wes­ten gouf eng zwar eng nei Zort vu Gesell­schaft erfonnt, mä dat war net déi vun der Gläi­ch­heet a Gerech­teg­keet : et war déi vum riet­sen an lén­ken Totalitarismus.

Wéi war dat méiglech ?

Eng Rei vun Den­ker aus ver­schid­de­nen Spar­ten hunn sech ab den 30er Joe­ren dru gemaach ze vers­toen, wéi dat ges­chéien konnt. Hier ganz all­ge­meng Fro war : wéi kënnt et, dat fräi Leit genau de Contraire wie­len, vun deem wat an hirem all­ge­men­gen Inter­esse wär ?

Poli­tesch, sozio­lo­gesch a ges­chicht­lech Theo­rien eleng waren net kapa­bel eng Änt­wert op déi Froen ze for­mu­léie­ren. Och eng psy­cho­lo­gesch Erklä­rung war nout­wen­neg ginn, fir ze vers­toen fir­wat auto­ritär Füh­rer­ty­pen, an auto­ritär Ideo­lo­gien méi attrak­tiv sinn, wéi Fräi­heet a Vernonft.

Haut schénge mer erëm an enger änle­cher Situa­tioun ze sinn. Wärend di gesell­schaft­lech an eko­no­mesch Ongläi­ch­hee­ten ëmmer méi mas­siv ginn, fillen sech och ëmmer méi Leit erëm vun herrschsüch­te­gen Popu­lis­ten an hiren gewalt­be­ree­ten Astel­lun­gen ugezunn.

Dofir stellt sech d’Fro erëm op en neits : wat ass Auto­ri­ta­ris­mus, a wat mécht dat Auto­ritäert erëm esou inter­es­sant an esou wën­schenswäert ginn ass ? 

1. Autoritär. En Iwwerbléck (7. Dezember 2019)

« Befee­len ass bes­ser wéi Sex », hees­cht et an engem sizi­lia­nes­chen Spréch­wuert. A wie gär befeelt, deen huet eng Vir­léift fir Auto­ri­téit an Auto­ri­ta­ris­mus. Den Auto­ritä­ren seet : du mëss wat ech well. An du mëss dat, well ech et wëll. Dës Zort vun Auto­ri­téit bedeit also fir d’éi­scht en Muecht­ve­rhält­nis, wou een kom­man­déiert, an di aner fol­le­gen. Mä ganz esou ein­fach ass et awer net. Well zu auto­ritä­ren Verhältnes gehéie­ren der min­des­tens zwee. Zwee déi, wann et net just ëm réi Gewalt geet, duerch en spe­ziellt Verhältnes zur Auto­ri­téit gepräägt sinn.

2. Di autoritär Massepsychologie (14. Dezember 2019)

Am Kon­text vun de poli­tes­chen Erfol­le­ger vum Faschis­mus, huet den éis­träi­ches­chen Mede­zin­ner a Psy­cho­ana­ly­ti­ker Wil­helm Reich sech éischt Gedan­ken gemaach, iwwert eppes wat hien « auto­ritä­ren Cha­rak­ter » genannt huet. Wéi kënnt et, dat poli­tesch Hät­zer do Suc­cès hunn, wou se dach eigent­lech miss­ten op Desin­tresse fale. De Reich hat eng psy­cho­lo­gesch Änt­wert op di poli­tesch Fro : an gewës­sen Famil­l­jen gi bei de Kan­ner déi Per­séin­le­ch­keetss­truk­tu­ren uge­luecht, déi se her­no empfän­glech maa­chen fir Auto­ri­téit, fir Fol­le­gen, an Mat­maa­chen. Ver­schidde Leit sinn esou psy­cho­lo­gesch dozou veran­laagt sech vun Auto­ri­téi­ten uge­zunn ze fillen, och wa se hin­nen näi­scht Guddes bréngen.

3. Den autoritäre Charakter (21. Dezember 2018)

Wei den Wil­helm Reich, huet och den Erich Fromm geduecht, dat d’Psy­cho­lo­gie vun den Indi­vi­duen en wich­te­gen Rôle an de gesell­schaft­le­chen Pro­zes­ser spillt. Mä hien konnt och op dir ane­rer Säit wei­sen, wéi d’In­di­vi­dual­psy­cho­lo­gie sel­wer, vun de gesell­schaft­le­chen Pro­zes­ser bestëmmt gëtt. Esou arti­ku­léiert de Fromm di sozio­lo­gesch an di psy­cho­lo­gesch Dimen­sioun vum auto­ritä­ren Cha­rak­ter. An och beim Fromm steet hei d’Fa­mill nach emol am Mëttelpunkt.

4. Eng Bannenusiicht vum autoritären Charakter (04. Januar 2020)

No baus­sen ass en auto­ritä­ren Cha­rak­ter liicht ze klas­si­fi­zéie­ren an beo­bach­ten. Mä domat ass nach net erkläert wéi en vu ban­nen funk­tio­néiert. Wéi tickt also eng auto­ritär Per­séin­le­ch­keet. Den Erich Fromm stäipt sech, bei dëser Erklä­rung zum grous­sen Deel op dem Freud seng psy­cho­ana­ly­tesch Theo­rie. Déi deelt d’Séil no ver­schid­de­nen, cha­rak­te­ris­tes­chen Funk­tiou­nen an. Den auto­ritä­ren Cha­rak­ter weist eng spe­zi­fesch, ori­gi­nell Struk­tu­ra­tioun vun dësen psy­ches­chen Funktiounen.

5. Varianten vun autoritärer Perséinlechkeet (11. Januar 2020)

10 Joer no der Stu­die iwwert Auto­ri­téit a Famill huet en inter­na­tio­na­len an inter­dis­zi­plinä­ren Grupp vu Fuer­scher sech nach emol méi direkt der Fro vum auto­ritä­ren Cha­rak­ter consa­créiert. Des Etüd, déi zwar staark kri­ti­séiert gouf, gehéiert trotz­deem haut nach zu den mees­cht zitéier­ten Tex­ter an der Sozio­lo­gie. D’Etüd huet et erlaabt 6 Varian­ten vun auto­ritä­ren Syn­dro­mer ze iso­léie­ren. Di zwee hee­feg­st dovun kucke mer eis kuerz un.


6. Di autoritéitsgebonne Perséinlechkeet (18. Januar 2020)

Di eigent­lech auto­ritär Per­séin­le­ch­keet cha­rak­te­ri­séiert sech duerch typesch Zich wéi d’U­ner­ken­nung vun der Gewalt, d’S­pe­zi­fi­zi­téit vun den Virur­dee­ler, d’Ob­jek­ti­véie­rung vun alle mën­schle­chen Bezéi­hun­gen, den Kon­ven­tion­na­lis­mus, deen sech als dézi­déiert mat­maa­chen a Kol­la­bo­réie­ren aus­dréckt, an eng eege­nar­teg Ich-Schwäche, déi sech an enger agres­si­ver Selbst­be­haap­tung kompenséiert. 

7. Autoritär haut (25. Januar 2020)

Säit 2002 gëtt en Grupp vun Cher­cheu­ren am Optrag vun der Frie­drich-Ebert-Stif­tung all 2 Joer eng grouss Etüd iwwer den Riet­sex­tre­mis­mus eraus. Des Stu­dien situéie­ren sech op der Linn vun de grous­sen Stu­dien vun der « Frank­fur­ter Schule ». Si benot­zen eng aktua­li­séiert Metho­do­lo­gie fir esou wuel di sozio­lo­gesch wéi di psy­cho­lo­gesch Dimen­siou­nen vum Auto­ri­ta­ris­mus op d’S­puer ze kom­men. An d’Re­sul­ta­ter sinn erstaunlech.

Op Radio 100,7 lau­sch­te­ren a liesen … »>