Épisodes radio

Autoritär (2/7): Di autoritär Massepsychologie

Am Kon­text vun de poli­tes­chen Erfol­le­ger vum Faschis­mus, huet den éis­träi­ches­chen Mede­zin­ner a Psy­cho­ana­ly­ti­ker Wil­helm Reich sech éischt Gedan­ken gemaach, iwwert eppes wat hien « auto­ritä­ren Cha­rak­ter » genannt huet. 

Wéi kënnt et, dat poli­tesch Het­zer do Suc­cès hunn, wou se dach eigent­lech miss­ten op Desin­tresse fale. 

De Reich hat eng psy­cho­lo­gesch Änt­wert op di poli­tesch Fro : an gewës­sen Famil­l­jen gi bei de Kan­ner déi Per­séin­le­ch­keetss­truk­tu­ren uge­luecht, déi se her­no empfän­glech maa­chen fir Auto­ri­téit, fir Fol­le­gen, an Matmaachen.
 (Lire la suite … )

Radio

Autoritär !

Et gouf emol eng Theo­rie déi duecht, dat wa gesell­schaft­lech Ongläi­ch­hee­ten wues­sen géi­fen, déi Ënner­dréckt sech dru set­zen géi­fen, eng nei, méi gerecht Gesell­schaft ze grënnen.

An dunn ass d’Géi­gen­deel ges­chitt, esou wuel am Osten, wéi am Wes­ten gouf eng nei Zort vu Gesell­schaft erfonnt : déi vum Totalitarismus.

Wéi war dat méi­glech ?  (Lire la suite … )

Livres

Wilhelm Reich : Sexualité, marxisme et psychanalyse

Au moment où jamais dans l’his­toire avons-nous assis­té à une aus­si intense mar­chan­di­sa­tion de la sexua­li­té et des corps, prin­ci­pa­le­ment fémi­nins, mais aus­si enfan­tins, il importe de réflé­chir sur les méca­nismes de sou­mis­sion mis en œuvre par le capi­ta­lisme dans le domaine de la sexualité. 

Cette mar­chan­di­sa­tion induit des trans­for­ma­tions qui impliquent un chan­ge­ment pro­fond du vécu per­son­nel de l’in­di­vi­du. D’où l’in­té­rêt de la publi­ca­tion de cet essai qui regroupe deux textes impor­tants écrits par Wil­helm Reich.  (Lire la suite … )