No Picture
Manuscrits

Mir Klengbierger 7/7

6. D‘Politik vun de Kleng­bier­ger Wou kom­men poli­tesch Iwwer­zee­gunge, wou kom­men poli­tesch Orien­ta­tiou­nen, a wou kënnt iwwe­rhaapt en Inter­esse oder Desin­tresse u Poli­tik hir ? Änt­wer­ten op déi Froen fël­len Bicher. Ech wëll just e puer Aspek­ter dovu kuerz beliich­ten, a beson­nesch den Rap­port tëscht sozia­ler Klass a  (Lire la suite … )

Manuscrits

Mir Klengbierger (6/7)

6. D’Sozialpsychologie vum Kleng­bier­ger Psy­cho­lo­gie exis­téiert net an engem gesell­schaft­le­chen Vide. An dat hees­cht kon­kret dat gesell­schaft­lech Struk­tu­ren, an déi sozial an eko­no­mesch Verhält­nes­ser déi se cha­rak­te­ri­séie­ren, de Bue­dem aus­maa­chen an deem d‘Psychologie vun den Indi­vi­duen an de Klas­sen a Schich­ten  (Lire la suite … )

Manuscrits

Schwätzen oder Denken

Ganz zum Schluss vum les­chte Joer – de Moment, wou ee sech wuel nach seng Nei­joer­sch­virsätz aus­denkt – huet den däitsche Phi­lo­so­phie­pro­fes­ser Arnd Poll­mann en amü­sante Kom­men­tar um Deut­schland­funk pro­po­séiert. Den Titel vu sen­gem kuerze Vir­trag war : « Ein­fach mal die Klappe  (Lire la suite … )

No Picture
Manuscrits

Mir Klengbierger (3/7)

3. Eng kuerz Ges­chicht vum Kleng­bier­ger­tum Éier mer eis d‘Geschicht vun de Kleng­bier­ger uku­cken brau­chen mer en prak­tia­blen Begrëff vum deem wat Kleng­bier­ger iwwe­rhaapt sinn. Fir mam Ein­fachs­ten unzefän­ken : d‘Klengbiergertum bezeechent eng sozial Klass. An do geet lei­der de Misär scho  (Lire la suite … )

No Picture
Manuscrits

Mir Klengbierger (2/7)

2. Kleng­bier­ger an der Kri­tik Et ass schwéier beim Wuert Kleng­bier­ger net u Qua­li­téi­ten ze den­ken déi mat der Zäit qua­si zu Syno­ny­men gou­fen. Kleng­bier­ger sinn kleng­ka­réiert, bor­néiert, bie­der, eng­stir­neg, kon­ser­va­tiv, verk­lemmt, phi­lis­te­rhaft a pro­vin­zielll. Kleng­bier­ger sinn, anes­cht gesot, Spiiss­bier­ger an Schäin­hel­le­ger.  (Lire la suite … )