Schwätzen oder Denken

Ganz zum Schluss vum les­chte Joer – de Moment, wou ee sech wuel nach seng Nei­joer­sch­virsätz aus­denkt – huet den däitsche Phi­lo­so­phie­pro­fes­ser Arnd Poll­mann en amü­sante Kom­men­tar um Deut­schland­funk pro­po­séiert. Den Titel vu sen­gem kuerze Vir­trag war : « Ein­fach mal die Klappe halten. »

Et goung do ëm den undauern­den Zwang ze kom­mu­ni­zéie­ren. Mir sinn net nëm­men ëmgi vu Schwät­zen a Schrei­wen ouni Enn op der Tele­vi­sioun an an de soziale Medien. Mee mir fillen eis och ier­gendwéi gez­won­gen, do mat­ze­maa­chen. Zën­ter Face­book, esou schéngt et, musse mir, wéi soss nëmme Sta­si-Agen­ten, alles awer och alles andauernd notéie­ren, dupli­zéie­ren a kom­men­téie­ren. Esou schwamme mir an engen net opha­lende Stroum vu Wier­der, Biller an Téin.

De Phi­lo­so­phie­pro­fes­ser erën­nert eis dann drun, wéi et sech fir säi Beruff gehéiert, datt mir mat deem ville Schwät­zen net méi zum Denke kom­men. An Den­ken ass eppes, esou e klas­ses­chen Topos aus der Phi­lo­so­phie­ges­chicht, wat a roue­ger Zeréck­ha­lung ges­chéie soll. Dofir dann och d’Re­com­man­da­tioun : « Öfter mal déi Klappe hal­ten ». Also : man­ner Mee­nung hunn, a méi froen. Oder : man­ner schwät­zen, a méi denken.

Nodenken oder virgefäerdegt Meenung

Schéin a gutt. Bis hei­hin näi­scht Neies an et kann ee jo ganz avers­tane sinn. Mee wann een dann awer de Vir­saz och hei schonn usetzt, da gëtt et méi kom­pli­zéiert. Wa mir net schonn iwwer alles eng fäer­deg Mee­nung hu sol­len, da sollte mir och net unhue­len, mir wéisste schonn, wat Den­ken hees­cht. An Änt­wer­ten op déi Fro fanne mir der ers­taun­lech wéi­neg, och net bei de pro­fes­sio­nelle Philosophen.

Do huet et eppes mam Gebrauch vum Gees­cht oder der Ver­nonft ze dinn.

Eppes mam Aus­bilde vun Iddien. Eppes mam Benotze vun der Intel­li­genz. An esou Defi­ni­tioune sinn onge­féier grad esou rich­teg a grad esou infor­ma­tiv, wéi de Constat, datt Ver­dauen am Gebrauch vu sen­gem Ver­dauung­sap­pa­rat besteet.

« Denken ass en endlose Prozess »

Eng vun de ganz wéi­ne­gen Den­ke­rin­nen, déi sech mat dëser Fro bes­chäf­tegt huet, ass d’Han­nah Arendt.

D’A­rendt seet, kuerz gefaast, Fol­gendes iwwer Den­ken : Denke bréngt keng Kennt­nis, keng prak­tesch Wäi­sheet. Denke léist net d’Rät­sele vum Uni­ver­sum a gëtt eis och keng prak­tesch Uwei­sun­gen zum Handelen.

Den­ken, esou d’Han­nah Arendt, huet och näi­scht mat Wou­recht ze dinn, mee mam Sënn, mat Bedei­tung. Den­ken ass also och net dedu­zéie­ren oder logesch Conclu­siou­nen zéien. Dofir ass Den­ken net de Pri­vi­leeg vu pro­fes­sio­nel­len Den­ker oder Experte vun aller Zort.

« Denken ass en Ausbroch aus dem Gewossten an aus der Meenung »

Den­ken ass en end­lose Pro­zess, dee keen defi­ni­tiivt Resul­tat huet. Et bes­teet am Ver­such ze vers­toen, wat mir nach net vers­tinn, oder op en neits ze han­ner­froen, wat mir scho wës­sen a ken­nen. Dofir ass Den­ken, min­des­tens a sen­ger Wier­kung, de Contraire vu Wës­sen, de Contraire vu Kën­nen, de Géi­ge­saz zum « eng Mee­nung hunn ».

Den­ken ass also en Aus­broch aus de Ste­reo­typ­pen, aus de Scha­blou­nen, aus dem Kli­schee, aus dem Gewoss­ten, aus der Mee­nung. Dat war der Han­nah Arendt beim Pro­zess vum Eich­mann zu Jeru­sa­lem opge­fall : den Eich­mann konnt sech net anes­cht aus­dré­cken, wéi a Kli­scheeën. Hie konnt net denken.

Den­ken ass also eng kor­ro­siv Praxis, geféier­lech fir all Gla­wen a Mee­nung an ouni posi­tiv Ergeb­nis­ser. Dowéinst hees­cht ee vun de Grond­prin­zi­pie vun all Denk­ver­buet : wann s du et net bes­ser maache kanns, dann hal de Bak.

Doraus kéinte mir eis dann e flot­ten Nei­joer­sch­vir­saz bas­te­len : man­ner Mee­nun­gen hunn, man­ner bes­ser maa­chen a méi denken.