No Picture
Manuscrits

Mir Klengbierger (3/7)

3. Eng kuerz Ges­chicht vum Kleng­bier­ger­tum Éier mer eis d‘Geschicht vun de Kleng­bier­ger uku­cken brau­chen mer en prak­tia­blen BegrĂ«ff vum deem wat Kleng­bier­ger iwwe­rhaapt sinn. Fir mam Ein­fachs­ten unzefĂ€n­ken : d‘Klengbiergertum bezeechent eng sozial Klass. An do geet lei­der de MisĂ€r scho  (Lire la suite â€Š )

No Picture
Manuscrits

Mir Klengbierger (2/7)

2. Kleng­bier­ger an der Kri­tik Et ass schwĂ©ier beim Wuert Kleng­bier­ger net u Qua­li­tĂ©i­ten ze den­ken dĂ©i mat der ZĂ€it qua­si zu Syno­ny­men gou­fen. Kleng­bier­ger sinn kleng­ka­rĂ©iert, bor­nĂ©iert, bie­der, eng­stir­neg, kon­ser­va­tiv, verk­lemmt, phi­lis­te­rhaft a pro­vin­zielll. Kleng­bier­ger sinn, anes­cht gesot, Spiiss­bier­ger an SchĂ€in­hel­le­ger.  (Lire la suite â€Š )

Manuscrits

Mir Klengbierger 1/7

1. Wee sinn d‘Klengbierger ? En Iwwer­blĂ©ck Eigent­lech hĂ€tte mer jo soll­ten vun der Äerd ver­sch­wan­nen, mĂ€r Kleng­bier­ger. Eigent­lech hĂ€tt sech de Besetz vun de Pro­duk­tiouns­ve­rhĂ€lt­nes­ser an den HĂ€nn vun Ă«mmer man­ner Grouss­bier­ger kon­zen­trĂ©ie­ren sol­len, an domat Ă«mmer mĂ©i Leit an d‘Proletariat geheien.  (Lire la suite â€Š )