Articles

Die Autorität der Wissenschaft

„Die Richt­li­nien der Kon­trolle müs­sen von Wis­sen­schaft­lern ent­wor­fen wer­den.“ (Bur­rhus Fre­de­ric Skinner)

Was der wohl bekann­teste Viro­loge Deut­schlands so ein­drucks­voll aus­for­mu­liert – die ange­bliche poli­tische Neu­tra­lität der Wis­sen­schaft – ents­pricht zwar auf der einen Seite der auch unter Wis­sen­schaft­ler kur­sie­rende Über­zeu­gung von ihrer Wissenschaften. 

Auf der ande­ren Seite hal­ten sich aber die Wis­sen­schaft­ler gemein­hin nicht an ihr wis­sen­schafts­theo­re­tisches und ethisches Selbst­verständ­nis. Wis­sen­schaft ist nicht poli­tik­frei.  (Lire la suite … )

Erich Fromm (1900-1980)
Épisodes radio

Autoritär (4/7): Bannenussiicht vum autoritäre Charakter

No baus­sen ass en auto­ritäre Cha­rak­ter liicht ze klas­si­fi­zéie­ren an ze beo­bach­ten. Mee domat ass nach net erkläert, wéi e vu banne funktionéiert.
Wéi tickt also eng auto­ritär Perséinlechkeet ?

Den Erich Fromm stäipt sech, bei sen­ger Erklä­rung, zum grous­sen Deel op dem Freud seng psy­cho­ana­ly­tesch Theo­rie. Déi deelt d’Séil no ver­schid­de­nen, cha­rak­te­ris­tesche Funk­tiou­nen an.  (Lire la suite … )

Manuscrits

Mir Klengbierger (6/7)

6. D’Sozialpsychologie vum Kleng­bier­ger Psy­cho­lo­gie exis­téiert net an engem gesell­schaft­le­chen Vide. An dat hees­cht kon­kret dat gesell­schaft­lech Struk­tu­ren, an déi sozial an eko­no­mesch Verhält­nes­ser déi se cha­rak­te­ri­séie­ren, de Bue­dem aus­maa­chen an deem d‘Psychologie vun den Indi­vi­duen an de Klas­sen a Schich­ten  (Lire la suite … )