Épisodes radio

Autoritär (7/7): Autoritär haut

Säit 2002 gëtt en Grupp vun Cher­cheu­ren vun der Uni­ver­si­téit vu Leip­zig, ennert der Lee­dung vum Oli­ver Decker and Elmar Bräh­ler, a mat der Enners­tet­zung vun der Hein­rich-Böll-Stif­tung, all 2 Joer eng grouss Etüd iwwer den Riet­sex­tre­mis­mus eraus.

Des Stu­dien situéie­ren sech zum Deel op der Linn vun de grous­sen Stu­dien zum Auto­ri­ta­ris­mus vun der « Frank­fur­ter Schule ». Si benot­zen eng aktua­li­séiert Metho­do­lo­gie fir esou wuel di sozio­lo­gesch wéi di psy­cho­lo­gesch Dimen­siou­nen vum Auto­ri­ta­ris­mus op d’S­puer ze kom­men. An d’Re­sul­ta­ter sinn, säit 2002, ëmmer erëm ers­taun­lech.  (Lire la suite … )

Épisodes radio

Autoritär (6/7): di autoritéitsgebonne Perséinlechkeet

Eng vun den inter­es­san­ten Schluss­fol­ge­runge, déi den Th. W. Ador­no aus den Stu­dien über auto­ritäre Persön­li­ch­keit (1950) gezunn hat – eng inter­dis­zi­plinär Stu­die déi vun 1943 – 1947 an Ame­ri­ka gefouert gouf – war dat den Anti­se­mi­tis­mus, an d’Tendenz zum Radi­ka­lis­mus net esou aus­schliiss­lech vun den ideo­lo­ges­chen a poli­tes­chen Iwwer­zee­gun­gen ofhän­ken, wéi een et sech dat vir­ges­tallt hat.
Net man­ner wich­teg fir des Dis­po­si­tiou­nen, esou den Ador­no, ass eng gewës­sen Per­séin­le­ch­keets- oder Cha­rak­ters­truk­tur, déi sech duerch eng Rei vun cha­rak­te­ris­tes­chen psy­cho­lo­ges­chen Zich aus­zeechent. Et sinn des Zich, et sinn des psy­cho­lo­gesch Dis­po­si­tiou­nen, déi an der Wies­sel­wier­kung mat engem gewës­sen gesell­schaft­le­chen Kli­ma di bes­ch­ten Chan­cen duers­tel­len, fir auto­ritär Orien­téie­run­gen populär ze maa­chen.  (Lire la suite … )

Épisodes radio

Autoritär (5/7): Variante vun autoritärer Perséinlechkeet

10 Joer no der Stu­die iwwert Auto­ri­téit a Famill huet en inter­na­tio­na­len an inter­dis­zi­plinä­ren Grupp vu Fuer­scher sech nach emol méi direkt der Fro vum auto­ritä­ren Cha­rak­ter consacréiert. 

Des Etüd, déi zwar säit hirer Verëf­fent­le­chung ëmmer erëm kri­ti­séiert gouf, gehéiert trotz­deem haut nach zu den mees­cht zitéier­ten Tex­ter an der Sozio­lo­gie.  (Lire la suite … )

Radio

Autoritär !

Et gouf emol eng Theo­rie déi duecht, dat wa gesell­schaft­lech Ongläi­ch­hee­ten wues­sen géi­fen, déi Ënner­dréckt sech dru set­zen géi­fen, eng nei, méi gerecht Gesell­schaft ze grënnen.

An dunn ass d’Géi­gen­deel ges­chitt, esou wuel am Osten, wéi am Wes­ten gouf eng nei Zort vu Gesell­schaft erfonnt : déi vum Totalitarismus.

Wéi war dat méi­glech ?  (Lire la suite … )

Articles

Adorno : Bemerkungen zur ›Authoritarian Personality‹

Mit den von Eva Maria Ziege erst­mals heraus­ge­ge­be­nen „Bemer­kun­gen zu The Autho­ri­ta­rian Per­so­na­li­ty„, deren Typos­kript sich im Nachlass Max Hor­khei­mers befand, bringt der Suhr­kamp Ver­lag dieses Jahr den zwei­ten unveröf­fent­lich­ten Text von Th. W. Ador­no heraus.1 Die „Bemer­kun­gen“ waren urs­prün­glich als Kapi­tel „über die Stel­lung der Stu­die im Verhält­nis zu ande­ren Theo­rien und For­schun­gen“ der 1950 erschie­nen Stu­die The Autho­ri­ta­rian Per­so­na­li­ty gedacht.

Ador­no hatte das vor­ge­se­hene Kapi­tel in zwei große Teile geglie­dert : Es sollte sich einer­seits mit der Stel­lung der Stu­die in der dama­li­gen For­schung bes­chäf­ti­gen und ande­rer­seits auf das Verhält­nis zu ande­ren „Groß­theo­rien“ ein­ge­hen. Trotz der teil­weise vehe­men­ten Kri­ti­ken, die der Autho­ri­ta­rian Per­so­na­li­ty seit ihrer Veröf­fent­li­chung zuteil wur­den, blei­ben viele von Ador­nos Über­le­gun­gen dur­chaus frucht­bar für aktuelle Unter­su­chun­gen des Rechts­po­pu­lis­mus und des Rechtsextremismus.

 (Lire la suite … )