Radio

The H‑Word

Hege­mo­nie. De BegrĂ«ff gĂ«tt et sĂ€it dem Homer, mĂ€ hien huet sĂ€in rich­tegt Lie­wen erĂ©i­scht am 20ten Joe­rhon­nert uge­faan­gen wĂ©i en den ita­lie­nes­chen Poli­ti­ker an mar­xis­tes­chen Den­ker Anto­nio Gram­sci vum Lenin iwwe­rholl huet, an Ă«m en neien SĂ«nn an eng  (Lire la suite â€Š )

Radio

Mir Klengbierger

Eigent­lech, esou eng bekannt Viraus­so aus dem 19ten Joe­rhon­nert, soll­ten Kleng­bier­ger als sozial Klass lues a lues ver­sch­wan­nen. D’Zu­kunft, esou des Iddi, gĂ«tt bestĂ«mmt vum Kampf tĂ«scht Pro­le­ta­rier an Grouss­bier­ger. Bekannt­lech ass et net esou komm. Oder net esou wĂ©i d’Au­teu­ren vun dĂ«ser  (Lire la suite â€Š )

Épisodes radio

D’Politik vun de Klengbierger

D’Po­li­tik vun de Kleng­bier­ger ass net esou liicht ze faas­sen, wĂ©i et de Ste­reo­typ vum kon­ser­va­tive SpießbĂŒr­ger schĂ©nge lĂ©isst. En fait sinn dĂ©i poli­tesch Orien­tĂ©ie­run­gen vun de Kleng­bier­ger ges­chicht­lech varia­bel. An trotz­deem begĂ«n­sch­tegt hir Posi­tioun am soziale Raum haut och  (Lire la suite â€Š )

No Picture
Manuscrits

Mir Klengbierger 7/7

6. D‘Politik vun de Kleng­bier­ger Wou kom­men poli­tesch Iwwer­zee­gunge, wou kom­men poli­tesch Orien­ta­tiou­nen, a wou kĂ«nnt iwwe­rhaapt en Inter­esse oder Desin­tresse u Poli­tik hir ? Änt­wer­ten op dĂ©i Froen fĂ«l­len Bicher. Ech wĂ«ll just e puer Aspek­ter dovu kuerz beliich­ten, a beson­nesch den Rap­port tĂ«scht sozia­ler Klass a  (Lire la suite â€Š )

Manuscrits

Mir Klengbierger (5/7)

5. D‘SĂ©il vum Kleng­bier­ger Wann mĂ€r Kleng­bier­ger net ver­sch­won­nen sinn, mĂ€ ganz am Contraire eis kul­tu­rell als sozial Klass, oder min­des­tens als sozial Schicht impo­sĂ©iert hunn, da gĂ«tt et inter­es­sant ze kucken wĂ©i mer gemaach ginn. Dat wĂ€r also d‘Fro  (Lire la suite â€Š )

Radio

Klassewiessel an â€čTransclassesâ€ș

DĂ©i sozial Lee­der eropk­lam­men ass net selbst­verstĂ€nd­lech. DĂ©i Betraf­fen haten dacks eng ganz RĂ«tsch u gesell­schaft­le­chen a psy­cho­lo­gesche Bar­riÚ­ren ze iwwer­wan­nen. A wa si dann « ukomm Â» sinn, fille si sech nĂ©ie­rens mĂ©i rich­teg doheem. Virun allem bilde si d’Aus­nam vun der Ree­gel,  (Lire la suite â€Š )

Manuscrits

Mir Klengbierger (4/7)

4. Di nei Kleng­bier­ger Kleng­bier­ger sinn net ver­sch­won­nen, wĂ©i dat nach Ă«m 19ten Joe­rhon­nert viraus gesot gouf. MĂ€ se hunn awer och net iwwer­lieft ouni dĂ©if Änne­run­gen mat ze maa­chen. Hunn Kleng­bier­ger am 19ten Joe­rhon­nert dĂ©i sozial Klass bezeechent, dĂ©i  (Lire la suite â€Š )