Radio

The H‑Word

Hege­mo­nie. De Begrëff gëtt et säit dem Homer, mä hien huet säin rich­tegt Lie­wen eréi­scht am 20ten Joe­rhon­nert uge­faan­gen wéi en den ita­lie­nes­chen Poli­ti­ker an mar­xis­tes­chen Den­ker Anto­nio Gram­sci vum Lenin iwwe­rholl huet, an ëm en neien Sënn an eng  (Lire la suite … )

Radio

Mir Klengbierger

Eigent­lech, esou eng bekannt Viraus­so aus dem 19ten Joe­rhon­nert, soll­ten Kleng­bier­ger als sozial Klass lues a lues ver­sch­wan­nen. D’Zu­kunft, esou des Iddi, gëtt bestëmmt vum Kampf tëscht Pro­le­ta­rier an Grouss­bier­ger. Bekannt­lech ass et net esou komm. Oder net esou wéi d’Au­teu­ren vun dëser  (Lire la suite … )

Pas d'image
Manuscrits

Mir Klengbierger 7/7

6. D‘Politik vun de Kleng­bier­ger Wou kom­men poli­tesch Iwwer­zee­gunge, wou kom­men poli­tesch Orien­ta­tiou­nen, a wou kënnt iwwe­rhaapt en Inter­esse oder Desin­tresse u Poli­tik hir ? Änt­wer­ten op déi Froen fël­len Bicher. Ech wëll just e puer Aspek­ter dovu kuerz beliich­ten, a beson­nesch den Rap­port tëscht sozia­ler Klass a  (Lire la suite … )