Mir Klengbierger

Eigent¬≠lech, esou eng bekannt Viraus¬≠so aus dem 19ten Joe¬≠rhon¬≠nert, soll¬≠ten Kleng¬≠bier¬≠ger als sozial Klass lues a lues ver¬≠sch¬≠wan¬≠nen. D‚ÄôZu¬≠kunft, esou des Iddi, g√ętt best√ęmmt vum Kampf t√ęscht Pro¬≠le¬≠ta¬≠rier an Grouss¬≠bier¬≠ger. Bekannt¬≠lech ass et net esou komm. Oder net esou w√©i d‚ÄôAu¬≠teu¬≠ren vun d√ęser Viraus¬≠so ‚Äď de Marx an den Engels ‚Äď dat geduecht haten. Kleng¬≠bier¬≠ger sinn net n√ęm¬≠men net aus der Ges¬≠chicht ver¬≠sch¬≠won¬≠nen, m√§ ver¬≠schid¬≠den Sozio¬≠lo¬≠gen men¬≠gen esou guer dat si di Kul¬≠tu¬≠rell Virherr¬≠schaft iwwe¬≠rholl hunn. 

Kleng¬≠bier¬≠ger¬≠tum kann also m√©i bezeech¬≠nen w√©i eng sozial Klass. Et cha¬≠rak¬≠te¬≠ri¬≠s√©iert sech och duerch eng Welt- a Lie¬≠wen¬≠sop¬≠faas¬≠sung, an fir ves¬≠chid¬≠den Auteu¬≠ren esou guer duerch eng ganz best√ęmm¬≠ten Zort vu Psychologie. 

Kleng¬≠bier¬≠ger sinn eng Zort vu gesell¬≠schaft¬≠le¬≠chen T√ęschen¬≠wie¬≠sen, weder Aar¬≠bech¬≠ter nach Grouss¬≠bier¬≠ger, m√§ e b√ęs¬≠sen vu b√©i¬≠dem. Esou lie¬≠wen Kleng¬≠bier¬≠ger mat engem d√©i¬≠wen Onbe¬≠ha¬≠gen : e Kleng¬≠bier¬≠ger w√ęllt net Kleng¬≠bier¬≠ger, an dreemt dovun emol Grouss¬≠bier¬≠ger ze ginn, oder en stellt sech vir et schonn ze sinn. Doraus vers¬≠toen sech dann och, √ęnner ane¬≠rem, di varia¬≠bel poli¬≠tesch Affi¬≠ni¬≠t√©i¬≠ten vun de Klengbierger.

1. Wie sinn d‚ÄôKlengbierger ? En Iwwerbl√©ck (4. Dezember 2018) [Audio] [Manuskript]

Den Numm ass kee Kom¬≠pli¬≠ment : Kleng¬≠bier¬≠ger, am G√©i¬≠ge¬≠saz zu den sou¬≠ge¬≠nann¬≠ten M√ęt¬≠telk¬≠las¬≠sen oder M√ęt¬≠tel¬≠schich¬≠ten, ass en Dimi¬≠nu¬≠tiv. Kleng Bier¬≠ger si man¬≠nerw√§er¬≠teg Bier¬≠ger d√©i g√§ren esou w√§ren oder g√§ren esou maa¬≠chen w√©i di Grouss. An dat hees¬≠cht och ; Kleng¬≠bier¬≠ger sinn dat wat eigent¬≠lech kee si w√ęllt. Virun allem net d‚ÄôK¬≠leng¬≠bier¬≠ger sel¬≠wer. Am 19ten Joe¬≠rhon¬≠nert gouf viraus¬≠ge¬≠sot d‚ÄôK¬≠leng¬≠bier¬≠ger g√©i¬≠fen als sozial Klass ver¬≠sch¬≠wan¬≠nen. M√§ an den 1970er Joren huet den Hans Magnus Enzens¬≠ber¬≠ger fest¬≠ges¬≠tallt, dat d‚ÄôK¬≠leng¬≠bier¬≠ger¬≠tum, ganz am Contraire, an de west¬≠le¬≠chen Gesell¬≠schaf¬≠ten di kul¬≠tu¬≠rell Virherr¬≠schaft iwwe¬≠rholl huet.

2. Klengbierger an der Kritik (11. Dezember 2018) [Audio] [Manuskript]

De Begr√ęff vum Kleng¬≠bier¬≠ger sel¬≠wer kl√©ngt net n√ęm¬≠men w√©i eng Kri¬≠tik ; et ass et schonn. Et geet duer sech d‚ÄôSy¬≠no¬≠nym¬≠mer unze¬≠ku¬≠cken w√©i Spiissb√ľr¬≠ger oder Bie¬≠der¬≠mann, oder Phi¬≠lis¬≠ter fir sech drun ze er√ęn¬≠ne¬≠ren dat et net agrea¬≠bel ass en Kleng¬≠bier¬≠ger ze sinn. Dofir ass och dat √©ischt Gebot vum Kleng¬≠bier¬≠ger alles ze maa¬≠chen, dat een him de Kleng¬≠bier¬≠ger net umierkt. An dat bedeit oft eng haart Aar¬≠becht um √§us¬≠se¬≠ren Erschei¬≠nen. M√§ zum Gl√©ck ginn et do e puer flott L√©i¬≠sun¬≠gen. Beson¬≠nesch d‚ÄôGeld wierkt do bal Wonner.

3. Eng kuerz Geschicht vum Klengbiergertum (18. Dezember 2018) [Audio] [Manuskript]

Wann een sech d‚ÄôGes¬≠chicht vum Kleng¬≠bier¬≠ger¬≠tum ukuckt, beson¬≠nesch d√©i vum tra¬≠di¬≠tio¬≠nelle Kleng¬≠bier¬≠ger¬≠tum am 19ten Joe¬≠rhon¬≠nert, dat f√§lt engem s√©ier op, dat d‚ÄôKri¬≠ti¬≠ken vun de Kleng¬≠bier¬≠ger sech mees¬≠ch¬≠tens n√ęm¬≠men op √ę puer w√©i¬≠neg Aspek¬≠ter kon¬≠zen¬≠tr√©ie¬≠ren. Hier gesell¬≠schaft¬≠lech T√ęschen¬≠po¬≠si¬≠tioun huet och e puer m√©i iwwer¬≠ra¬≠schend Aspek¬≠ter, d√©i g√§ren ver¬≠giess ginn. Kleng¬≠bier¬≠ger waren net n√ęm¬≠men Spiis¬≠ser, m√§ haten och e puer inter¬≠es¬≠sant sozial, eko¬≠no¬≠mesch an esou guer poli¬≠tesch Qua¬≠li¬≠t√©i¬≠ten. D‚ÄôK¬≠leng¬≠bier¬≠ger¬≠tum war net vun Ufank un reak¬≠tion√§r oder esou guer √ęmmer poli¬≠tesch riets. 

4. Di nei Klengbierger (8. Januar 2019) [Audio] [Manuskript]

Am 20ten Joe¬≠rhon¬≠nert ginn d√©i tra¬≠di¬≠tio¬≠nell Kleng¬≠bier¬≠ger zwar √ęmmer m√©i see¬≠len. M√§ donieft hu sech nei Aar¬≠ten vu Kleng¬≠bier¬≠ger aus¬≠ge¬≠bilt d√©i elo virun allem an den D√©ng¬≠scht¬≠lees¬≠ch¬≠tungs- a Ver¬≠wal¬≠tungs¬≠be¬≠ruf¬≠fer¬≠be¬≠ruf¬≠fer. Aus deem Grond si Kleng¬≠bier¬≠ger dann net m√©i aus der Pers¬≠pek¬≠tiv vun der mar¬≠xis¬≠tes¬≠cher Klas¬≠se¬≠na¬≠na¬≠lys ze faas¬≠sen. Wat awer cha¬≠rak¬≠te¬≠ris¬≠tesch bleift, dat ass hiren Habi¬≠tus : hiren Lie¬≠wenss¬≠til, hir W√§er¬≠ter an Nor¬≠men a ganz beson¬≠nesch hire Rap¬≠port zur Kul¬≠tur. Kul¬≠tur ass fir Kleng¬≠bier¬≠ger e W√§ert oder e Bes√ętz deen dozou d√©ngt sech gesell¬≠schaft¬≠lech ze distingu√©ieren. 

5. D’Séil vun de Klengbierger (15. Januar 2019) [Audio] [Manuskript]

Als Kleng¬≠bier¬≠ger g√ętt een net gebuer, zum Kleng¬≠bier¬≠ger g√ętt en gemaach. An dob√§i spillen net n√ęm¬≠men eko¬≠no¬≠mesch Fac¬≠teu¬≠ren eng Roll. Beson¬≠nesch bei den neien Kleng¬≠bier¬≠ger, d√©i sech net m√©i ein¬≠fach duerch eko¬≠no¬≠mesch a sozio-pro¬≠fes¬≠sio¬≠nell Kate¬≠go¬≠rien faasse loos¬≠sen, ginn aner Best√ęm¬≠mun¬≠gen wie¬≠sent¬≠lech. An och psy¬≠cho¬≠lo¬≠gesch stinn Kleng¬≠bier¬≠ger an engem d√©i¬≠wen Kon¬≠flikt t√ęscht Uspr√©ch sozial ze klam¬≠men, an den √Ąng¬≠schte et awer net ze packen, t√ęschent musse maache w√©i wann, a w√ęs¬≠sen dat et nach net esou ass, t√ęscht dem Lie¬≠wen¬≠si¬≠deal. deen di h√©i¬≠jer sozial Schich¬≠ten duers¬≠tel¬≠len, an eiser Situa¬≠tioun d√©i deem dach ni entspr√©cht.

6. D’Sozialpsychologie vum Klengbierger (22. Januar 2019) [Audio] [Manuskript]

Als Kan¬≠ner an enger Kleng¬≠bier¬≠ger¬≠fa¬≠mill gi mer grouss mam s√©chere Gefill, dat mer eppes Bes¬≠seres gi sol¬≠len w√©i ons Elte¬≠ren. Si wei¬≠sen eis a w√©i eng Rich¬≠tung et geet, an och wa mer eis dog√©int strie¬≠wen an alles maa¬≠chen fir net esou ze ginn w√©i si, bleiwe mer der Rich¬≠tung dach √ęmmer trei. Well och fir eis hees¬≠cht net esou ze ginn w√©i si eppes Bes¬≠seres ze ginn. An esou repro¬≠du¬≠z√©ie¬≠ren mer eis als gesell¬≠schaft¬≠lech Schicht vun Kleng¬≠bier¬≠ger, √ęmmer anes¬≠cht, an anz¬≠wousch dach √ęmmer gl√§ich. M√§r strie¬≠wen no eppes ane¬≠rem an dach w√§erte mer bleiwe wat mer sinn. Vl√§icht och well et am Fong dat ass, wat mer wierk¬≠lech w√ęllen ‚Ķ

7. D’Politik vun de Klengbierger (29. Januar 2019) [Audio] [Manuskript]

D‚ÄôPo¬≠li¬≠tik vun de Kleng¬≠bier¬≠ger ass net esou liicht ze faas¬≠sen w√©i et den Ste¬≠reo¬≠typ vum kon¬≠ser¬≠va¬≠ti¬≠ven Spie√üb√ľr¬≠ger sch√©i¬≠nen l√©isst. En fait sinn di poli¬≠tesch Orien¬≠t√©ie¬≠run¬≠gen vun de Kleng¬≠bier¬≠ger ges¬≠chicht¬≠lech varia¬≠bel. An trotz¬≠deem beg√ęn¬≠sch¬≠tegt hir Posi¬≠tioun am sozia¬≠len Raum haut och nach eng Rei vun Orien¬≠t√©ie¬≠run¬≠gen d√©i een als Kleng¬≠bier¬≠ger¬≠ty¬≠po¬≠lo¬≠gie faasse kann. Et kann een esou 3 grouss Grup¬≠pen vun poli¬≠tes¬≠chen Orien¬≠t√©ie¬≠run¬≠gen aus¬≠maa¬≠chen, vun dee¬≠nen een Grupp eng vil¬≠l¬≠vers¬≠prie¬≠chend Zukunft viru sech zu hu sch√©ngt.