D’Politik vun de Klengbierger

D’Po­li­tik vun de Kleng­bier­ger ass net esou liicht ze faas­sen, wéi et de Ste­reo­typ vum kon­ser­va­tive Spießbür­ger schénge léisst. En fait sinn déi poli­tesch Orien­téie­run­gen vun de Kleng­bier­ger ges­chicht­lech variabel.

An trotz­deem begën­sch­tegt hir Posi­tioun am soziale Raum haut och nach eng Rei vun Orien­téie­run­gen, déi een als Kleng­bier­ger­ty­po­lo­gie faasse kann. Et kann een hei dräi grouss Gruppe vun poli­tes­chen Orien­téie­run­gen aus­maa­chen, vun dee­nen ee Grupp eng vil­l­vers­prie­chend Zukunft viru sech ze hu schéngt.

Op Radio 100,7 lauschteren … »>