D’Séil vun de Klengbierger

Als Kleng­bier­ger gëtt een net gebuer, zum Kleng­bier­ger gëtt ee gemaach. An dobäi spillen net nëm­men eko­no­mesch Fac­teu­ren eng Roll. Beson­nesch bei den neie Kleng­bier­ger, déi sech net méi ein­fach duerch eko­no­mesch a sozio-pro­fes­sio­nell Kate­go­rië faasse loos­sen, ginn aner Bestëm­munge wesent­lech. An och psy­cho­lo­gesch sti Kleng­bier­ger an engem déiwe Kon­flikt tëschent Uspréch sozial ze klam­men, an den Äng­sch­ten et awer net ze packen, tëschent musse maache wéi wann, a wës­sen, datt et nach net esou ass, tëschent dem Lie­wen­si­deal, deen déi héi­jer sozial Schich­ten duers­tel­len, an eiser Situa­tioun, déi deem dach ni entsprécht. 

Op Radio 100,7 lauschteren … »