Billets

L‚Äôavenir du futur : sans retour

La ligne direc¬≠trice des mesures sup¬≠po¬≠s√©¬≠ment ¬ę sani¬≠taires ¬Ľ est clai¬≠re¬≠ment cumu¬≠la¬≠tive : aucune nou¬≠velle mesure, aucun nou¬≠veau masque, test ou vac¬≠cin qui se sub¬≠sti¬≠tue ou rende caduque une mesure pr√©¬≠c√©¬≠dente ou concurrente. 

De fait, toutes les r√®gles, toutes les mesures, tous les inter¬≠dits se com¬≠pl√©¬≠mentent de mani√®re de plus en plus essen¬≠tielle et s‚Äôad¬≠di¬≠tionnent en un conglo¬≠m√©¬≠rat admi¬≠nis¬≠tra¬≠tif de plus en plus confus et absurde.  (Lire la suite ‚Ķ )

Effentlechkeet
Radio

Zerstéierung vun der Zivilgesellschaft

Mat der Mul¬≠ti¬≠pli¬≠ka¬≠tioun vun de sanit√§¬≠ren Mesu¬≠ren ger√©it een Deel vun der Gesell¬≠schaft √ęmmer m√©i an Bedr√§n¬≠gn√ęsss : et ass deen Deel deen Zivil¬≠ge¬≠sell¬≠schaft genannt g√ętt. 

D‚ÄôZivilgesellschaft spillt en wee¬≠sent¬≠le¬≠chen R√īle am Kr√§f¬≠te¬≠ve¬≠rh√§lt¬≠nis vun der Demo¬≠kra¬≠tie nieft de Muech¬≠ten vu Poli¬≠tik a Wirt¬≠schaft. Wat genau ass also d√ęs Zivil¬≠ge¬≠sell¬≠schaft, w√©i ass se ents¬≠ta¬≠nen, wat sinn hir Funk¬≠tiou¬≠nen, a wat sinn d‚ÄôKonsequenzen, wann se zers¬≠t√©iert g√ętt ?  (Lire la suite ‚Ķ )

No Picture
Radio

Mesuren an hir Konsequenzen

Mooss¬≠na¬≠men zur Bek√§mp¬≠fung vun engem Virus, dee wuel ni m√©i ganz ver¬≠sch¬≠wan¬≠nen w√§ert, dierf¬≠ten d‚ÄôNor¬≠ma¬≠li¬≠t√©it vun dee¬≠nen n√§chs¬≠ten Joren best√ęm¬≠men. Et k√©int een esou guer den¬≠ken, dat esou Mooss¬≠na¬≠men ons nach w√§er¬≠ten beglee¬≠den, wann eng aner real oder ima¬≠gin√§r Gefor  (Lire la suite ‚Ķ )

Articles

Moral und Besch√§mung : Unterwegs zur Anomie

Als solche geh√∂rt die Pan¬≠de¬≠mie zu der Gat¬≠tung von Risi¬≠ken und Katas¬≠tro¬≠phen, von denen Ulrich Beck schon vor Jahr¬≠zehn¬≠ten fes¬≠thielt, dass sie als unsicht¬≠bare und nicht direkt erfahr¬≠bare Erei¬≠gnisse der Wis¬≠sen¬≠schaft bed√ľr¬≠fen, um erst als Gegens¬≠tand des Bewusst¬≠seins, der Gefah¬≠ren¬≠wahr¬≠neh¬≠mung und der Kom¬≠mu¬≠ni¬≠ka¬≠tion kons¬≠truiert wer¬≠den zu k√∂nnen.

Aber l√§ng¬≠st bedarf das pan¬≠de¬≠mische Kons¬≠trukt nicht mehr nur der Wis¬≠sen¬≠schaft, um Objekt des Bewusst¬≠seins zu wer¬≠den. Mehr noch als durch Wis¬≠sen¬≠schaft wird die Pan¬≠de¬≠mie heute von den tra¬≠di¬≠tio¬≠nel¬≠len und den sozia¬≠len Medien, vom all¬≠ge¬≠genw√§r¬≠ti¬≠gen Ges¬≠pr√§ch, von Debat¬≠ten, Kund¬≠ge¬≠bun¬≠gen, pri¬≠va¬≠ten Pod¬≠casts und Videos her¬≠ges¬≠tellt, und in gr√∂√ü¬≠tem Dur¬≠chei¬≠nan¬≠der an das Bewusst¬≠sein gebracht ‚Ķ  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Moral als Gewalt

D‚ÄôGes¬≠pr√©i¬≠cher iwwert ons Pan¬≠de¬≠mie hunn sech a les¬≠ch¬≠ter Z√§it √ęmmer m√©i a Rich¬≠tung vu mora¬≠les¬≠chen Froen a Pro¬≠ble¬≠mer hin entw√©¬≠ckelt. Amplaz vun den mede¬≠zi¬≠nes¬≠chen Infor¬≠ma¬≠tiou¬≠nen d√©i am Ufank all Kom¬≠mu¬≠ni¬≠ka¬≠tioun iwwer¬≠sch¬≠wemmt hunn, geet elo √ęmmer m√©i riets vun Verant¬≠wor¬≠tung, vun Flicht a Schold.

Des mora¬≠lesch K√©ier ersch√©ngt vl√§icht w√©i eng L√©i¬≠sung op di poli¬≠tesch a gesell¬≠schaft¬≠lech Pro¬≠ble¬≠mer d√©i sech elo impo¬≠s√©ie¬≠ren. M√§ si bier¬≠gen virun allem eng Gefor fir onst Zesummeliewen. 

W√©i bei allen grous¬≠sen Kri¬≠sen koum also och hei de Moment, wou op d‚ÄôMo¬≠ral zer√©ck gegraff gouf, fir di all¬≠ge¬≠meng Veron¬≠s√©¬≠che¬≠rung ze cal¬≠m√©ie¬≠ren a fir eng Aart iwwer¬≠gr√§i¬≠fen Orien¬≠t√©ie¬≠rung hier¬≠zes¬≠tel¬≠len. Lei¬≠der ass d‚ÄôMo¬≠ral eng gef√©ier¬≠lech Mede¬≠zin, di g√§ren verg√ęft, wat se hee¬≠len soll.  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Vum Rechtsstaat zum Preventiounsstaat

Am Ufank vun der Pan¬≠de¬≠mie huet et gehees¬≠cht, mer miss¬≠ten den expo¬≠nen¬≠tielle Wuess¬≠tum vun der Infek¬≠tioun ver¬≠mei¬≠den, fir d‚ÄôS¬≠pi¬≠dee¬≠ler net ze iwwerlaaschten. 

Dat war d√©i klas¬≠sesch Gesond¬≠heets¬≠po¬≠li¬≠tik vum Wuel¬≠faartss¬≠taat : all Bier¬≠ger sollt d‚ÄôM√©i¬≠gle¬≠ch¬≠keet hunn, behan¬≠delt ze ginn. M√ęt¬≠tler¬≠weil huet sech d√©i Zil¬≠set¬≠zung awer ge√§n¬≠nert : si gouf vun engem ane¬≠ren Zil ersat, dat weder the¬≠ma¬≠ti¬≠s√©iert, nach kri¬≠tesch dis¬≠ku¬≠t√©iert gouf.  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Risiko, Preventioun an Absurditéit

‚ÄěMan erz√§hlt, ein wun¬≠dert√§¬≠ti¬≠ger Rab¬≠bi in Chelm habe ein¬≠mal in einer Vision gese¬≠hen, wie das Leh¬≠rhaus in Lublin, mehr als acht¬≠zig Kilo¬≠me¬≠ter ent¬≠fernt, nie¬≠der¬≠ge¬≠brannt sei. 

Diese bemer¬≠kens¬≠werte Erschei¬≠nung ver¬≠gr√∂√üerte sei¬≠nen Ruhm als Wun¬≠dert√§¬≠ter aufs nach¬≠hal¬≠tig¬≠ste. Als einige Tage sp√§¬≠ter ein Rei¬≠sen¬≠der aus Lublin in Chelm ein¬≠traf, wurde er von den Anh√§n¬≠gern des Wun¬≠der-Rab¬≠bis mit Trauer und Sorge begr√ľ√üt, aber auch mit einem gewis¬≠sen Gef√ľhl des Stolzes. ‚ÄöWovon sprecht ihr eigent¬≠lich?‚Äė fragte der Rei¬≠sende ‚Ķ‚Äú  (Lire la suite ‚Ķ )