Billets

L’avenir du futur : sans retour

La ligne direc­trice des mesures sup­po­sé­ment « sani­taires » est clai­re­ment cumu­la­tive : aucune nou­velle mesure, aucun nou­veau masque, test ou vac­cin qui se sub­sti­tue ou rende caduque une mesure pré­cé­dente ou concurrente. 

De fait, toutes les règles, toutes les mesures, tous les inter­dits se com­plé­mentent de manière de plus en plus essen­tielle et s’ad­di­tionnent en un conglo­mé­rat admi­nis­tra­tif de plus en plus confus et absurde.  (Lire la suite … )

Effentlechkeet
Radio

Zerstéierung vun der Zivilgesellschaft

Mat der Mul­ti­pli­ka­tioun vun de sanitä­ren Mesu­ren geréit een Deel vun der Gesell­schaft ëmmer méi an Bedrän­gnësss : et ass deen Deel deen Zivil­ge­sell­schaft genannt gëtt. 

D’Zivilgesellschaft spillt en wee­sent­le­chen Rôle am Kräf­te­ve­rhält­nis vun der Demo­kra­tie nieft de Muech­ten vu Poli­tik a Wirt­schaft. Wat genau ass also dës Zivil­ge­sell­schaft, wéi ass se ents­ta­nen, wat sinn hir Funk­tiou­nen, a wat sinn d’Konsequenzen, wann se zers­téiert gëtt ?  (Lire la suite … )

Articles

Moral und Beschämung : Unterwegs zur Anomie

Als solche gehört die Pan­de­mie zu der Gat­tung von Risi­ken und Katas­tro­phen, von denen Ulrich Beck schon vor Jahr­zehn­ten fes­thielt, dass sie als unsicht­bare und nicht direkt erfahr­bare Erei­gnisse der Wis­sen­schaft bedür­fen, um erst als Gegens­tand des Bewusst­seins, der Gefah­ren­wahr­neh­mung und der Kom­mu­ni­ka­tion kons­truiert wer­den zu können.

Aber läng­st bedarf das pan­de­mische Kons­trukt nicht mehr nur der Wis­sen­schaft, um Objekt des Bewusst­seins zu wer­den. Mehr noch als durch Wis­sen­schaft wird die Pan­de­mie heute von den tra­di­tio­nel­len und den sozia­len Medien, vom all­ge­genwär­ti­gen Ges­präch, von Debat­ten, Kund­ge­bun­gen, pri­va­ten Pod­casts und Videos her­ges­tellt, und in größ­tem Dur­chei­nan­der an das Bewusst­sein gebracht …  (Lire la suite … )

Radio

Moral als Gewalt

D’Ges­préi­cher iwwert ons Pan­de­mie hunn sech a les­ch­ter Zäit ëmmer méi a Rich­tung vu mora­les­chen Froen a Pro­ble­mer hin entwé­ckelt. Amplaz vun den mede­zi­nes­chen Infor­ma­tiou­nen déi am Ufank all Kom­mu­ni­ka­tioun iwwer­sch­wemmt hunn, geet elo ëmmer méi riets vun Verant­wor­tung, vun Flicht a Schold.

Des mora­lesch Kéier erschéngt vläicht wéi eng Léi­sung op di poli­tesch a gesell­schaft­lech Pro­ble­mer déi sech elo impo­séie­ren. Mä si bier­gen virun allem eng Gefor fir onst Zesummeliewen. 

Wéi bei allen grous­sen Kri­sen koum also och hei de Moment, wou op d’Mo­ral zeréck gegraff gouf, fir di all­ge­meng Veron­sé­che­rung ze cal­méie­ren a fir eng Aart iwwer­gräi­fen Orien­téie­rung hier­zes­tel­len. Lei­der ass d’Mo­ral eng geféier­lech Mede­zin, di gären vergëft, wat se hee­len soll.  (Lire la suite … )

Radio

Vum Rechtsstaat zum Preventiounsstaat

Am Ufank vun der Pan­de­mie huet et gehees­cht, mer miss­ten den expo­nen­tielle Wuess­tum vun der Infek­tioun ver­mei­den, fir d’S­pi­dee­ler net ze iwwerlaaschten. 

Dat war déi klas­sesch Gesond­heets­po­li­tik vum Wuel­faartss­taat : all Bier­ger sollt d’Méi­gle­ch­keet hunn, behan­delt ze ginn. Mët­tler­weil huet sech déi Zil­set­zung awer geän­nert : si gouf vun engem ane­ren Zil ersat, dat weder the­ma­ti­séiert, nach kri­tesch dis­ku­téiert gouf.  (Lire la suite … )

Radio

Risiko, Preventioun an Absurditéit

„Man erzählt, ein wun­dertä­ti­ger Rab­bi in Chelm habe ein­mal in einer Vision gese­hen, wie das Leh­rhaus in Lublin, mehr als acht­zig Kilo­me­ter ent­fernt, nie­der­ge­brannt sei. 

Diese bemer­kens­werte Erschei­nung ver­größerte sei­nen Ruhm als Wun­dertä­ter aufs nach­hal­tig­ste. Als einige Tage spä­ter ein Rei­sen­der aus Lublin in Chelm ein­traf, wurde er von den Anhän­gern des Wun­der-Rab­bis mit Trauer und Sorge begrüßt, aber auch mit einem gewis­sen Gefühl des Stolzes. ‚Wovon sprecht ihr eigent­lich?‘ fragte der Rei­sende …“  (Lire la suite … )