Vum Rechtsstaat zum Preventiounsstaat

‚ÄěDer Rechtss¬≠taat zeich¬≠net sich dadurch aus, dass er ein¬≠deu¬≠tige Verhal¬≠tens¬≠re¬≠geln auf¬≠stellt und die Gew√§hr¬≠leis¬≠tung von Rechts¬≠si¬≠che¬≠rheit es dem B√ľr¬≠ger erm√∂¬≠glicht, durch norm¬≠kon¬≠formes Verhal¬≠ten den Staat auf Dis¬≠tanz zu hal¬≠ten. Im Pr√§¬≠ven¬≠tionss¬≠taat gilt dies nicht mehr : Hier stellt jeder B√ľr¬≠ger ein poten¬≠zielles Risi¬≠ko dar und kann dadurch Objekt staat¬≠li¬≠cher √úber¬≠wa¬≠chung und Kon¬≠trolle werden.‚Äú

(Huser S. & Rudolph K. (Hrsg.). 2008. Vom Rechtss¬≠taat zum Pr√§¬≠ven¬≠tionss¬≠taat ? Frank¬≠furt : Suhr¬≠kamp Verlag.)

Am Ufank vun der Pan¬≠de¬≠mie huet et gehees¬≠cht, mer miss¬≠ten den expo¬≠nen¬≠tielle Wuess¬≠tem vun der Infek¬≠tioun ver¬≠mei¬≠den, fir d‚ÄôS¬≠pi¬≠dee¬≠ler net ze iwwer¬≠laa¬≠sch¬≠ten. Dat war d√©i klas¬≠sesch Gesond¬≠heets¬≠po¬≠li¬≠tik vum Wuel¬≠faartss¬≠taat : all Bier¬≠ger sollt d‚ÄôM√©i¬≠gle¬≠ch¬≠keet hunn, behan¬≠delt ze ginn. M√ęt¬≠tler¬≠weil huet sech d√©i Zil¬≠set¬≠zung awer ge√§n¬≠nert : si gouf vun engem ane¬≠ren Zil ersat, dat weder the¬≠ma¬≠ti¬≠s√©iert, nach kri¬≠tesch dis¬≠ku¬≠t√©iert gouf.

Um Ufank vun der Coro¬≠na¬≠vi¬≠rus-Pan¬≠de¬≠mie huet et an allen europ√§esche L√§n¬≠ner gehees¬≠cht : mer mus¬≠sen alles dru¬≠set¬≠zen, fir dat ze evi¬≠t√©ie¬≠ren, wat an der Lomar¬≠dei ges¬≠chitt ass. Domat war gemengt : ze ver¬≠mei¬≠den, datt esou vill Leit beie¬≠nee schw√©ier Ver¬≠leef vun der neier Kran¬≠kheet hunn, datt d‚ÄôS¬≠pi¬≠dee¬≠ler iwwer¬≠fuer¬≠dert ginn. An deem Kon¬≠text hu mer all, d√©i net Mede¬≠zin¬≠ner sinn, en neie erschre¬≠ckende Begr√ęff ken¬≠ne¬≠ge¬≠l√©iert : dee vum Triage.

[…]

An trotz¬≠deem geet et wei¬≠der. En neit Gesetz sollt dunn a Kraaft trie¬≠den, dat nach emol d√©if Aschn√ęt¬≠ter an d‚ÄôFr√§i¬≠heets¬≠rech¬≠ter vir¬≠ges√§it, dat vol¬≠ler recht¬≠leche Ons√©¬≠che¬≠rheete war, an dat esou¬≠guer Mesur√ę vir¬≠ge¬≠sinn hat, d√©i contraire waren zu den uni¬≠ver¬≠selle M√ęn¬≠sche¬≠rech¬≠ter. Dat ass u sech schonn en d√©cke Brocke vu Leit, d√©i net m√©i an der Panik rea¬≠g√©iert hunn, mee d√©i m√©int¬≠laang un deem Text ges¬≠chafft hunn. Wat awer bal nach m√©i erschre¬≠ckend ass, ass den Fait, datt d‚ÄôZil¬≠set¬≠zung vun deene radi¬≠ka¬≠len neie Mesur√ę sech √ęnner der Hand an ouni wei¬≠der Dis¬≠kus¬≠sioun ge√§n¬≠nert huet.

Wei¬≠der lie¬≠sen a lau¬≠sch¬≠te¬≠ren op Radio 100,7 ‚Ķ ¬Ľ>