Vum Rechtsstaat zum Preventiounsstaat

„Der Rechtss­taat zeich­net sich dadurch aus, dass er ein­deu­tige Verhal­tens­re­geln auf­stellt und die Gewähr­leis­tung von Rechts­si­che­rheit es dem Bür­ger ermö­glicht, durch norm­kon­formes Verhal­ten den Staat auf Dis­tanz zu hal­ten. Im Prä­ven­tionss­taat gilt dies nicht mehr : Hier stellt jeder Bür­ger ein poten­zielles Risi­ko dar und kann dadurch Objekt staat­li­cher Über­wa­chung und Kon­trolle werden.“

(Huser S. & Rudolph K. (Hrsg.). 2008. Vom Rechtss­taat zum Prä­ven­tionss­taat ? Frank­furt : Suhr­kamp Verlag.)

Am Ufank vun der Pan­de­mie huet et gehees­cht, mer miss­ten den expo­nen­tielle Wuess­tem vun der Infek­tioun ver­mei­den, fir d’S­pi­dee­ler net ze iwwer­laa­sch­ten. Dat war déi klas­sesch Gesond­heets­po­li­tik vum Wuel­faartss­taat : all Bier­ger sollt d’Méi­gle­ch­keet hunn, behan­delt ze ginn. Mët­tler­weil huet sech déi Zil­set­zung awer geän­nert : si gouf vun engem ane­ren Zil ersat, dat weder the­ma­ti­séiert, nach kri­tesch dis­ku­téiert gouf.

Um Ufank vun der Coro­na­vi­rus-Pan­de­mie huet et an allen europäesche Län­ner gehees­cht : mer mus­sen alles dru­set­zen, fir dat ze evi­téie­ren, wat an der Lomar­dei ges­chitt ass. Domat war gemengt : ze ver­mei­den, datt esou vill Leit beie­nee schwéier Ver­leef vun der neier Kran­kheet hunn, datt d’S­pi­dee­ler iwwer­fuer­dert ginn. An deem Kon­text hu mer all, déi net Mede­zin­ner sinn, en neie erschre­ckende Begrëff ken­ne­ge­léiert : dee vum Triage.

[…]

An trotz­deem geet et wei­der. En neit Gesetz sollt dunn a Kraaft trie­den, dat nach emol déif Aschnët­ter an d’Fräi­heets­rech­ter vir­gesäit, dat vol­ler recht­leche Onsé­che­rheete war, an dat esou­guer Mesurë vir­ge­sinn hat, déi contraire waren zu den uni­ver­selle Mën­sche­rech­ter. Dat ass u sech schonn en décke Brocke vu Leit, déi net méi an der Panik rea­géiert hunn, mee déi méint­laang un deem Text ges­chafft hunn. Wat awer bal nach méi erschre­ckend ass, ass den Fait, datt d’Zil­set­zung vun deene radi­ka­len neie Mesurë sech ënner der Hand an ouni wei­der Dis­kus­sioun geän­nert huet.

Wei­der lie­sen a lau­sch­te­ren op Radio 100,7 … »>