Risiko, Preventioun an Absurditéit

„Man erzählt, ein wun­dertä­ti­ger Rab­bi in Chelm habe ein­mal in einer Vision gese­hen, wie das Leh­rhaus in Lublin, mehr als acht­zig Kilo­me­ter ent­fernt, nie­der­ge­brannt sei. Diese bemer­kens­werte Erschei­nung ver­größerte sei­nen Ruhm als Wun­dertä­ter aufs nach­hal­tig­ste. Als einige Tage spä­ter ein Rei­sen­der aus Lublin in Chelm ein­traf, wurde er von den Anhän­gern des Wun­der-Rab­bis mit Trauer und Sorge begrüßt, aber auch mit einem gewis­sen Gefühl des Stolzes. ‚Wovon sprecht ihr eigent­lich?‘ fragte der Rei­sende. ‚Als ich Lublin vor drei Tagen ver­ließ, stand das Leh­rhaus wie immer. Was für eine Art von Wun­der-Rab­bi soll das sein?‘ ‚Na schön‘, ant­wor­tete einer der Anhän­ger des Rab­bis, ‚abge­brannt oder nicht, das ist nur ein Detail. Das Wun­der ist doch, dass er so weit sehen konnte‘.“ 

(Lewon­tin Richard C.. 1995. „Die Jagd nach den Genen. Das Genom-Pro­jekt und der Traum von deco­dier­ten Men­schen“. In : Lettre Inter­na­tio­nal, H. 30, 1995, S.16 – 23)

Am Ufank vu sen­gem 2007 verëf­fent­lechte Buch Wel­tri­si­ko­ge­sell­schaft, zielt den Ulrich Beck di fol­gend Geschicht :

Am Sep­tem­ber 2006 huet di brit­tesch Poli­zei e puer Ter­ro­riste fest­ge­holl, déi wëlles haten en Fli­ger mat flës­se­gem Spreng­stoff an d‘Luucht ze joen. Dräi Méint méi spéit, am Novem­ber 2006 trëtt eng europäesch Vir­schrëft a Kraaft di d‘Mathuele vu Flës­seg­kee­ten an d‘Kabinn staark bes­chränkt. An kuerz duer­no huet di Ree­gel weltwäit gegollt, a weltwäit gouf d‘Fräiheet vu Mil­lioune Leit ages­chränkt wéinst engem Ter­ro­ru­schlag deen net ges­chitt ass.

De Beck zitt doraus den Schluss : Di nei Séche­rheets­vir­kéie­run­gen sinn weltwäit d‘Reaktioun op anti­zi­péiert Ter­ro­ru­schléi, déi op engem bestëmm­ten Uert, zu Lon­don, net statt fonnt hunn.

Nach emol : déi weltwäit Séche­rheets­vir­kéie­runge rea­géie­ren op en Uschlag, deen op enger een­ze­ger Plaz net statt fonnt huet.

An dëser Reak­tioun op en Net-Eve­ne­ment gesäit een di ganz Logik, an di ganz Absur­di­téit vun onsem poli­tes­chen Ëmgang mam Risiko.

Kucke mer fir d‘éischt op d‘Logik vun der Reak­tioun. Déi schéngt ein­fach ze vers­toen : wann all Flës­seg­keet e méi­gleche Spreng­stoff si kann, dann ass et am séchers­ten all Flës­seg­keet wéi en Spreng­stoff ze behan­de­len. Esou kann een da sécher all méi­gleche Flës­seg-Speng­stoff vermeiden.

De Risi­ko-Mana­ge­ment nennt esou eng Situa­tioun en „low pro­ba­bi­li­ty – high impact“ Eve­ne­ment. An eng änlech Situa­tiou­nen erliewe mer haut mat onsem neie Virus.

D‘Logik vun der Pre­ven­tioun ver­laangt hei anschei­nend och, dat all Risi­ko vum Ustie­chen, an domat all Risi­ko vun derf neier Kran­kheet, an domatt all Risi­ko vun engem schwéiere Ver­laf vun der Kran­kheet, an domat all méi­gle­chem Doud, behan­delt solle ginn wéi eng Séche­rheet, oder wéins­tens wéi eng grouss Warscheinlechkeet.

All Méi­gle­ch­keet vum Ustieche – dat jo u sech nach keng Kran­kheet bedeit, wéi mer et haut wës­sen – soll behan­delt gi wéi d‘Warscheinlechkeet vum Ustieche, all Ustieche soll behan­delt ginn wéi d’War­schein­le­ch­keet vun der Kran­kheet, an all Kran­kheet soll behan­delt ginn, wéi d‘Warscheinlechkeet vun engem schwéiere Ver­laf, an all schwéiere Ver­laf soll behan­delt gi wéi den war­schein­le­chen Doud.

Dofir kann dann en ganzt Land den État d‘Urgence gesat ginn, well war­schein­lech di lie­wens­wich­teg Inter­esse vun engem Deel oder vun der gan­zer Bevël­ke­rung war­schein­lech bedreet sinn. Well Risi­ken si keng Katas­tro­phen, mäi d‘Antizipatioun vu Katastrophen.

D‘Politik huet dës Zort vu Logik scho laang vers­ta­nen. Virun 20 Joer hat den dee­mo­le­gen ame­ri­ka­nesche Vize­pre­sident Dick Che­ney doraus esou guer seng eegen „Dok­trinn“ gemaach.

Am Kon­text vun den Ter­ro­ru­schléi vun 2001, huet den Che­ney fol­gende Räso­ne­ment benotzt, fir seng Risi­ko-Dok­trinn ze illus­tréie­ren : wann et och nëm­men 1% Chance gëtt, dat d‘Pakistan Al-Quai­da eng Atom­bomm baut, da musse mär rea­géiere wéi wann si di Bomm schonn hät­ten. D‘Konsequenze vun dëser Logik an der Poli­tik si bekannt : Krich, Doud, Fol­ter, a Leed ouni Enn. Alles am Numm vun der Preventioun.

D‘Ideologen vum poli­tes­chen Auto­ri­ta­ris­mus beruf­fen sech hei gären op den esou genannte Prä­ven­tiouns-Para­dox : Stellt Iech emol vir wéi schlëmm et hätt komme kën­nen – an hei dierf jidd­we­reen seng Fan­ta­sie spille loos­sen – wa mer kee Krich, keen Doud, keng Fol­ter a keng Veruech­tung vun allen Mën­sche­rech­ter prak­ti­zéiert hätten ?

An eisem Fall : Stellt iech emol vir, wéi schlëmm et komm wär mat eisem Virus, wa mer net ein­fach d‘Demokratie mam Nouts­tand­sge­setz aus­ges­chalt hätten ?

Och am Fall vun onsem Virus gëllt also d‘Logik vum Ugrëffs-Krich, a vum aggres­si­ven Auto­ri­ta­ris­mus : Wann et och nëm­men 1%, oder och nëm­men 0,5% Risi­ko gëtt, datt eppes ges­chitt, muss mat allen Mët­tele gehan­delt wéi, wei wann dat effek­tiv ges­chéie géif.

D‘Logik vun der Virus-Pre­ven­tioun huet déi vun Ter­ro­ris­mus-Pre­ten­tioun also nach emol ëm e vil­l­facht ver­schäerft. Esou laang et op dëser Welt nach een méi­gle­chen Ter­ro­rist gëtt, esou laang et nach eng een­zeg Infek­tioun gëtt, muss gehan­delt ginn, wéi wa mer mat­ten am Krich wären.

Et muss also rea­géiert gi wéi wann eppes scho statt fanne géif, genau do wou dat net de Fall ass. An gesäit een hof­fent­lech och di ganz Absur­di­téit vun dëser Risiko-Preventiounspolitik.

Déi Absur­di­téit bes­teet net doran, dat iwwe­rhaapt Prä­ven­tioun gedriwwe gëtt. Mä mat der Pre­ven­tiouns­po­li­tik ass et wéi mam Recht : sum­mum jus, sum­ma inju­ria. Recht gëtt zum Onrecht, wann et iwwer­ge­nau, an iwweräi­freg uge­wannt gëtt. A wann de Sum­mum vun der Pre­ven­tioun erreecht ass, da gëtt d‘Logik vun der Pre­ven­tioun zur Absur­di­téit, an hir Poli­tik zur Tyrannei.

Kucke mer eis di zwou Trans­for­ma­tioune vun der Risi­ko-Pre­ven­tioun un.

Wann ech mäin Séche­rheets­gurt am Auto undinn, ass dat wuel eng gutt Prä­ven­tioun géint ver­schidde Risi­ken. Mä de Séche­rheets­gurt erlaabt et net ze behaap­ten, dat ech domat Acci­den­ter ver­meit hunn oder ver­meide wäert. De Sprong vum Pre­ven­tiouns­pa­ra­dox op d‘Scheinkorrelatioun ass also séier gemaach. D‘Logik nennt dat den – den post hoc ergo prop­ter hoc Feel­schloss. Iwwer­sat : wat vir­dru koum ass d‘Ursaach fir dat, wat duer­no koum. Beis­pill : Well ech de ganze Wan­ter Kamil­len­téi gedronk hunn, oder Vitamin‑D geholl hunn, krut ech kee Covid-19.

Hei gëtt aus enger ein­fa­cher zäit­le­cher Suc­ces­sioun eng Kau­sa­li­téit gebas­telt. Beis­pill : Well d‘Politik dës oder déi Ent­schee­dunge getraff huet, gouf dat Schlëmm­st evitéiert.

Domat gesi mer dann och schonn d‘Transformatioun vun der Pre­ven­tiouns-Poli­tik : Well mer d‘Demokratie an d‘Grondrechter opge­hue­wen hunn, hu mer dat Schlëmm­st evitéiert.

Dës Schein­kor­re­la­tioun ass ganz beson­nesch offen­sicht­lech an den Dis­kus­siou­nen iwwert di immi­nent „zweet Well“. No dëser absur­der Logik, wäert näm­lech nach emol gesot ginn, wann di Well net kënnt, dat déi dowéinst net komm ass, well mer alles gemaach haten, wat d‘Preventiouns-Politik, egal wéi absurd, ons vir­ges­chriw­wen hat.

Wann et di wich­teg­st an prio­ritär Funk­tioun vum Staat ass, d‘Liewen an d‘Gesondheet vu sen­ger Bevël­ke­rung mat allen Mët­te­len ze séche­ren, da féiert hei en direkte Wee vun der Pre­ven­tiouns-Poli­tik an de Pre­ven­tiouns- oder Polizeistaat.

Eng gän­geg Aart dës zwou Trans­for­ma­tiou­nen trotz­deem ze legi­ti­méiere schéint doran ze bes­toen, sech op d‘Wëssenschaft ze beruf­fen. Zum Deel mat gud­dem Recht. 

Well prin­zi­piell sinn di grouss glo­bal Risike mat deene mer an den les­chte Joer­zéng­ten ze dinn haten – Ëmwelt­ka­tas­tro­phen, Pol­lu­tioun, Kli­ma­wies­sel, Pan­de­mien – Risi­ken déi een weder ein­fach gesäit, nach direkt bemierkt.

D‘Existenz an di genau Bedei­tung vun dëse Risike mus­sen also fir d‘éischt emol vun der Wës­sen­schaft kons­truéiert ginn. Dat hees­cht dat all Ent­schee­dung, poli­tesch a per­séin­lech, par rap­port zu dëse Risi­ken nout­wen­neg vu Friemwës­sen ofhänkt. Risike sinn dofir, no der flot­ter For­mu­la­tioun vum Ulrich Beck : Net-Erfa­run­gen aus zwee­ter Hand.

An déi gedank­lech Onmün­de­keet, déi se eis impo­séie­ren si weder selbst­ver­schël­det, nach gëtt se der Ver­nonft, oder hirem popu­lis­tes­chen Abk­latsch, dem „gesonde Mën­sche­vers­tand“, genü­gend fia­bel Infor­ma­tioun, fir sech sel­wer en Wee aus der Oniw­wer­siicht­le­ch­keet eraus ze den­ken. Do hëlt ons d’Wës­sen­schaft also wee­der eis per­séin­lech, nach eis politësch Ent­schee­dun­gen aus der Hand. 

Wéi komme mer dann awer aus dëser Zwé­ck­mil­l­chen eraus ?

An sen­ger Risi­ko­ge­sell­schaft vun 1986 hat den Ulrich Beck ges­chriw­wen : „Mat der Bedreeung […] wues­sen d’Chan­cen vun enger diri­gis­tes­cher Poli­tik.“ An „do wou d’Ge­for zur Nor­ma­li­téit gëtt“, an dat gesi mer haut all Dag méi kloer, „hëlt dës diri­gis­tesch Poli­tik eng daue­rhaft ins­ti­tu­tio­na­li­séiert Ges­talt un“. Zum Beis­pill mat Covid-19 Geset­zer. Hei bestëmmt „Ang­scht d‘Liewensgefill, an d‘Angscht-Politik ernäert sech vum all­ge­men­gen Nervenzesummebroch.“

Da ginn et just nach zwou Optiou­nen : ent­we­der Kri­tik a zivil­len Onge­hor­sam, oder Iden­ti­fi­zéie­rung mam Aggres­sor. Dat éischt schéngt kloer, dat Zweet hees­cht : sech dem Wëlle vun den Auto­ri­téi­ten ënne­ruerd­nen a sech mat dem Sys­tem vun der Repres­sioun iden­ti­fi­zéie­ren. Déi do Uewe lue­wen, an déi do Ënnen, di sech net drun halen, denun­zéie­ren a bestrofen.

Do tref­fen sech dann di gutt Absich­ten vun der Poli­tik a vun den infan­tis­li­séier­ten Bierger :

„Die see­lische Eins­tel­lung des Kindes gegenü­ber dem Vater ist die­je­nige, die dem Staat bei der großen Masse sei­ner Bür­ger erwün­scht und not­wen­dig ist. Er muß sich aller Mit­tel bedie­nen, um sich der Masse als Vate­ri­ma­go dar­zu­bie­ten und es auf diese Weise zu bewerks­tel­li­gen, daß der ein­zelne die Eins­tel­lung, die er einst zum Vater hatte, auf die Herr­schen­den überträgt.“ 

(Fromm, E. (1930) « Der Saat als Erzie­her ». Gesam­taus­gabe Band I, S. 9.)

Op Radio 100,7 lauschteren … »>