Articles

Moral und Beschämung : Unterwegs zur Anomie

Als solche gehört die Pan­de­mie zu der Gat­tung von Risi­ken und Katas­tro­phen, von denen Ulrich Beck schon vor Jahr­zehn­ten fes­thielt, dass sie als unsicht­bare und nicht direkt erfahr­bare Erei­gnisse der Wis­sen­schaft bedür­fen, um erst als Gegens­tand des Bewusst­seins, der Gefah­ren­wahr­neh­mung und der Kom­mu­ni­ka­tion kons­truiert wer­den zu können.

Aber läng­st bedarf das pan­de­mische Kons­trukt nicht mehr nur der Wis­sen­schaft, um Objekt des Bewusst­seins zu wer­den. Mehr noch als durch Wis­sen­schaft wird die Pan­de­mie heute von den tra­di­tio­nel­len und den sozia­len Medien, vom all­ge­genwär­ti­gen Ges­präch, von Debat­ten, Kund­ge­bun­gen, pri­va­ten Pod­casts und Videos her­ges­tellt, und in größ­tem Dur­chei­nan­der an das Bewusst­sein gebracht …  (Lire la suite … )

Radio

Moral als Gewalt

D’Ges­préi­cher iwwert ons Pan­de­mie hunn sech a les­ch­ter Zäit ëmmer méi a Rich­tung vu mora­les­chen Froen a Pro­ble­mer hin entwé­ckelt. Amplaz vun den mede­zi­nes­chen Infor­ma­tiou­nen déi am Ufank all Kom­mu­ni­ka­tioun iwwer­sch­wemmt hunn, geet elo ëmmer méi riets vun Verant­wor­tung, vun Flicht a Schold.

Des mora­lesch Kéier erschéngt vläicht wéi eng Léi­sung op di poli­tesch a gesell­schaft­lech Pro­ble­mer déi sech elo impo­séie­ren. Mä si bier­gen virun allem eng Gefor fir onst Zesummeliewen. 

Wéi bei allen grous­sen Kri­sen koum also och hei de Moment, wou op d’Mo­ral zeréck gegraff gouf, fir di all­ge­meng Veron­sé­che­rung ze cal­méie­ren a fir eng Aart iwwer­gräi­fen Orien­téie­rung hier­zes­tel­len. Lei­der ass d’Mo­ral eng geféier­lech Mede­zin, di gären vergëft, wat se hee­len soll.  (Lire la suite … )