Radio

Mir Klengbierger

Eigent­lech, esou eng bekannt Viraus­so aus dem 19ten Joe­rhon­nert, soll­ten Kleng­bier­ger als sozial Klass lues a lues ver­sch­wan­nen. D’Zu­kunft, esou des Iddi, gëtt bestëmmt vum Kampf tëscht Pro­le­ta­rier an Grouss­bier­ger. Bekannt­lech ass et net esou komm. Oder net esou wéi d’Au­teu­ren vun dëser  (Lire la suite … )

Pas d'image
Manuscrits

Mir Klengbierger 7/7

6. D‘Politik vun de Kleng­bier­ger Wou kom­men poli­tesch Iwwer­zee­gunge, wou kom­men poli­tesch Orien­ta­tiou­nen, a wou kënnt iwwe­rhaapt en Inter­esse oder Desin­tresse u Poli­tik hir ? Änt­wer­ten op déi Froen fël­len Bicher. Ech wëll just e puer Aspek­ter dovu kuerz beliich­ten, a beson­nesch den Rap­port tëscht sozia­ler Klass a  (Lire la suite … )

Manuscrits

Mir Klengbierger (6/7)

6. D’Sozialpsychologie vum Kleng­bier­ger Psy­cho­lo­gie exis­téiert net an engem gesell­schaft­le­chen Vide. An dat hees­cht kon­kret dat gesell­schaft­lech Struk­tu­ren, an déi sozial an eko­no­mesch Verhält­nes­ser déi se cha­rak­te­ri­séie­ren, de Bue­dem aus­maa­chen an deem d‘Psychologie vun den Indi­vi­duen an de Klas­sen a Schich­ten  (Lire la suite … )