Radio

Mir Klengbierger

Eigent¬≠lech, esou eng bekannt Viraus¬≠so aus dem 19ten Joe¬≠rhon¬≠nert, soll¬≠ten Kleng¬≠bier¬≠ger als sozial Klass lues a lues ver¬≠sch¬≠wan¬≠nen. D‚ÄôZu¬≠kunft, esou des Iddi, g√ętt best√ęmmt vum Kampf t√ęscht Pro¬≠le¬≠ta¬≠rier an Grouss¬≠bier¬≠ger. Bekannt¬≠lech ass et net esou komm. Oder net esou w√©i d‚ÄôAu¬≠teu¬≠ren vun d√ęser  (Lire la suite ‚Ķ )

No Picture
Manuscrits

Mir Klengbierger 7/7

6. D‚ÄėPolitik vun de Kleng¬≠bier¬≠ger Wou kom¬≠men poli¬≠tesch Iwwer¬≠zee¬≠gunge, wou kom¬≠men poli¬≠tesch Orien¬≠ta¬≠tiou¬≠nen, a wou k√ęnnt iwwe¬≠rhaapt en Inter¬≠esse oder Desin¬≠tresse u Poli¬≠tik hir ? √Ąnt¬≠wer¬≠ten op d√©i Froen f√ęl¬≠len Bicher. Ech w√ęll just e puer Aspek¬≠ter dovu kuerz beliich¬≠ten, a beson¬≠nesch den Rap¬≠port t√ęscht sozia¬≠ler Klass a  (Lire la suite ‚Ķ )

Manuscrits

Mir Klengbierger (6/7)

6. D‚ÄôSozialpsychologie vum Kleng¬≠bier¬≠ger Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie exis¬≠t√©iert net an engem gesell¬≠schaft¬≠le¬≠chen Vide. An dat hees¬≠cht kon¬≠kret dat gesell¬≠schaft¬≠lech Struk¬≠tu¬≠ren, an d√©i sozial an eko¬≠no¬≠mesch Verh√§lt¬≠nes¬≠ser d√©i se cha¬≠rak¬≠te¬≠ri¬≠s√©ie¬≠ren, de Bue¬≠dem aus¬≠maa¬≠chen an deem d‚ÄėPsychologie vun den Indi¬≠vi¬≠duen an de Klas¬≠sen a Schich¬≠ten  (Lire la suite ‚Ķ )

Manuscrits

Mir Klengbierger (5/7)

5. D‚ÄėS√©il vum Kleng¬≠bier¬≠ger Wann m√§r Kleng¬≠bier¬≠ger net ver¬≠sch¬≠won¬≠nen sinn, m√§ ganz am Contraire eis kul¬≠tu¬≠rell als sozial Klass, oder min¬≠des¬≠tens als sozial Schicht impo¬≠s√©iert hunn, da g√ętt et inter¬≠es¬≠sant ze kucken w√©i mer gemaach ginn. Dat w√§r also d‚ÄėFro  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Klassewiessel an ‚ÄĻTransclasses‚Äļ

D√©i sozial Lee¬≠der eropk¬≠lam¬≠men ass net selbst¬≠verst√§nd¬≠lech. D√©i Betraf¬≠fen haten dacks eng ganz R√ętsch u gesell¬≠schaft¬≠le¬≠chen a psy¬≠cho¬≠lo¬≠gesche Bar¬≠ri√®¬≠ren ze iwwer¬≠wan¬≠nen. A wa si dann ¬ę ukomm ¬Ľ sinn, fille si sech n√©ie¬≠rens m√©i rich¬≠teg doheem. Virun allem bilde si d‚ÄôAus¬≠nam vun der Ree¬≠gel,  (Lire la suite ‚Ķ )

Manuscrits

Mir Klengbierger (4/7)

4. Di nei Kleng¬≠bier¬≠ger Kleng¬≠bier¬≠ger sinn net ver¬≠sch¬≠won¬≠nen, w√©i dat nach √ęm 19ten Joe¬≠rhon¬≠nert viraus gesot gouf. M√§ se hunn awer och net iwwer¬≠lieft ouni d√©if √Ąnne¬≠run¬≠gen mat ze maa¬≠chen. Hunn Kleng¬≠bier¬≠ger am 19ten Joe¬≠rhon¬≠nert d√©i sozial Klass bezeechent, d√©i  (Lire la suite ‚Ķ )