Mir Klengbierger 7/7

6. D‚ÄėPolitik vun de Klengbierger

Wou kom¬≠men poli¬≠tesch Iwwer¬≠zee¬≠gunge, wou kom¬≠men poli¬≠tesch Orien¬≠ta¬≠tiou¬≠nen, a wou k√ęnnt iwwe¬≠rhaapt en Inter¬≠esse oder Desin¬≠tresse u Poli¬≠tik hir ?

√Ąnt¬≠wer¬≠ten op d√©i Froen f√ęl¬≠len Bicher. Ech w√ęll just e puer Aspek¬≠ter dovu kuerz beliich¬≠ten, a beson¬≠nesch den Rap¬≠port t√ęscht sozia¬≠ler Klass a Sozial¬≠cha¬≠rak¬≠ter am Aa beha¬≠len. Als Sozial¬≠cha¬≠rak¬≠ter kann een deen Deel vu der Per¬≠s√©in¬≠le¬≠ch¬≠keet bezeech¬≠nen, deen am G√©i¬≠ge¬≠saz zum Indi¬≠vi¬≠dual¬≠cha¬≠rak¬≠ter duerch an duerch vum sozia¬≠len √čmfeld gepr√§√§gt g√ętt. 

Deen Rap¬≠port soll awer net ein¬≠fach deter¬≠mi¬≠nis¬≠tesch geduecht ginn. Sozial¬≠cha¬≠rak¬≠ter an poli¬≠tesch Astel¬≠lun¬≠gen sinn net onbe¬≠d√©ngt a √ęmmer n√ęm¬≠men fir¬≠best√ęmm¬≠ten a friem¬≠best√ęmm¬≠ten Wid¬≠ders¬≠pig¬≠ge¬≠lun¬≠gen vum Milieu. Soen mer, wann och √ę b√ęs¬≠sen m√©i vague, dat Klas¬≠sen-Zou¬≠ge¬≠h√©ie¬≠reg¬≠keet a sozial Posi¬≠tioun ver¬≠schid¬≠den Cha¬≠rak¬≠ter¬≠zich a poli¬≠tesch Astel¬≠lun¬≠gen op alle Fall beg√ęnschtegen. 

Reka¬≠pi¬≠tu¬≠l√©ie¬≠ren mer vu hei aus e puer s√©i¬≠lesch a sozial¬≠psy¬≠cho¬≠lo¬≠gesch Aspek¬≠ter vum Klengbierger.

D‚ÄėB√§ibehalen vu ges¬≠chicht¬≠lech oft dat√©ier¬≠ten W√§er¬≠ter an Nor¬≠men w√©i Uerd¬≠nung, Spuer¬≠sam¬≠keet, Flicht, S√©che¬≠rheets- a Sta¬≠tuss¬≠trie¬≠wen, Aar¬≠bechts¬≠mo¬≠ral ‚Äď et h√©iert een scho bal eppes vum Freud sen¬≠gem Anal¬≠cha¬≠rak¬≠ter hei ukl√©n¬≠gen ‚Äď, an zur gl√§i¬≠cher Z√§it d‚ÄėIdealis√©ierung vun net vers¬≠ta¬≠ne¬≠nen, well net gelief¬≠ten W√§er¬≠ter an Nor¬≠men vun der Bour¬≠geoi¬≠sie, sp√§ert d‚ÄėKlengbierger an en ste¬≠reo¬≠ty¬≠pes¬≠cht Den¬≠ken an Han¬≠de¬≠len an, dat se vum Gesell¬≠schafts¬≠pro¬≠zess entfriemt.

Kleng¬≠bier¬≠ger gou¬≠fen mat der Z√§it √ęmmer m√©i aus hirer tra¬≠di¬≠tio¬≠nel¬≠ler Posi¬≠tioun am Pro¬≠duk¬≠tiouns¬≠pro¬≠zess ausgeschloss. 

E kon¬≠kret Beis¬≠pill : fir en Hand¬≠wier¬≠ker war et selbst¬≠verst√§nd¬≠lech seng Wue¬≠ren vun Ufank bis zum Schluss hier¬≠zes¬≠tel¬≠len. M√§ do √ęmmer m√©i Pro¬≠duk¬≠tiouns¬≠ber√§i¬≠cher vun der Indus¬≠tria¬≠li¬≠s√©ie¬≠rung iwwe¬≠rholl gou¬≠fen, gouf den Hand¬≠wier¬≠ker √ęmmer m√©i aus dem Pro¬≠duk¬≠tiouns¬≠pro¬≠zess aus¬≠ges¬≠chloss. Hie f√ęnnt sech letz¬≠tend¬≠lech zr√©ck¬≠ge¬≠dr√§ngt op Ins¬≠tal¬≠la¬≠tioun oder Repa¬≠ra¬≠tu¬≠raar¬≠bech¬≠ten, oder den ein¬≠fa¬≠chen Ver¬≠kaf vu Wue¬≠ren d√©i hien net sel¬≠wer pro¬≠du¬≠z√©iert huet.

D√©i Zort vun Entw√©¬≠ck¬≠lung, g√ęllt nach a verst√§erk¬≠tem Moos fir d‚ÄôK¬≠leng¬≠bier¬≠ger am Ver¬≠wal¬≠tungs- an Ser¬≠vi¬≠ce¬≠ber√§ich, oder am d‚ÄėBerufsbeamtentum. Och si gou¬≠fen g√©i¬≠ge¬≠niw¬≠wer der pro¬≠gres¬≠si¬≠ver b√ľro¬≠kra¬≠tes¬≠cher ‚ÄöRatio¬≠na¬≠li¬≠s√©ie¬≠rung‚Äė op √ęmmer m√©i kleng Aar¬≠bechts¬≠ber√§i¬≠cher ages¬≠chr√§nkt, an och si waren letz¬≠tend¬≠lech just nach Aus¬≠f√©ie¬≠rer vun frag¬≠men¬≠ta¬≠res¬≠chen Aar¬≠bech¬≠ten ouni Verst√§nd¬≠nis fir de Gesamtvirgang.

Doraus ents¬≠tinn d√©i esou, och nach fir eis Kleng¬≠bier¬≠ger vun haut, cha¬≠rak¬≠te¬≠ris¬≠tesch √Ąng¬≠schte : Sta¬≠tu¬≠sang¬≠scht, irra¬≠tio¬≠nal Exis¬≠ten¬≠zang¬≠scht, N√§id, Jalou¬≠sie ‚Äď di Schimmt, di Ver¬≠lee√ęn¬≠heet, di Min¬≠der¬≠wer¬≠teg¬≠kets¬≠ge¬≠filler an och di latent Aggres¬≠si¬≠vi¬≠t√©it, d√©i bei eis √ęmmer an Han¬≠ner¬≠grond laueren. 

Aus deene ver¬≠schid¬≠de¬≠nen Zich k√ęnnt een sech schonn e puer Hypo¬≠thee¬≠sen iwwert di poli¬≠tesch Orien¬≠t√©ie¬≠rung vun Kleng¬≠bier¬≠ger aus¬≠den¬≠ken. Nach m√©i inter¬≠es¬≠sant g√ętt et awer wann een hei empi¬≠resch Stu¬≠dien zu H√ęl¬≠lef h√ęlt.

Di d√§itsch Sozio¬≠lo¬≠gin Sabine Kude¬≠ra huet eng ganz Rei vu Stu¬≠dien zu dem The¬≠ma ver√ęf¬≠fent¬≠lecht a gewi¬≠sen w√©i sech aus dir bes¬≠chriw¬≠we¬≠ner Kons¬≠tel¬≠la¬≠tioun eng kleng poli¬≠tesch Typo¬≠lo¬≠gie kris¬≠tal¬≠li¬≠s√©ie¬≠ren l√©isst.

Kucke mer just dr√§i grouss poli¬≠tesch Kleng¬≠bier¬≠ger¬≠po¬≠si¬≠tiou¬≠nen un, w√©i se sech aus d√ęsen Ana¬≠ly¬≠sen erginn : deen vun der Ongl√§i¬≠ch¬≠heets¬≠kri¬≠tik, deen vum Kon¬≠for¬≠mis¬≠mus, an deen vun der Randgruppenkritik. 

(1) Den Kleng¬≠bier¬≠ger¬≠ty¬≠pus deen sech poli¬≠tesch duerch Kri¬≠tik vun der sozia¬≠ler Ongl√§i¬≠ch¬≠heet cha¬≠rak¬≠te¬≠ri¬≠s√©iert ass an den Et√ľ¬≠den net n√ęm¬≠men deen am mannst ver¬≠true¬≠den, m√§ och deen am manns¬≠ten ste¬≠reo¬≠ty¬≠pesch kleng¬≠bier¬≠ger¬≠le¬≠chen. Hei f√ęnnt een nach eppes vun aus¬≠for¬≠mu¬≠l√©ier¬≠ten poli¬≠tes¬≠chen Gedan¬≠ken a Rich¬≠tung Sozial¬≠de¬≠mo¬≠kra¬≠tie. M√§ d√ęss kleng¬≠bier¬≠ger¬≠lech Variant ass net, wann och inhalt¬≠lech vl√§icht √§hn¬≠lech, mat der k√§mp¬≠fe¬≠res¬≠cher Posi¬≠tioun vun den Aar¬≠bech¬≠ter ze ver¬≠gl√§i¬≠chen. Bei de Kleng¬≠bier¬≠ger, esou d‚ÄôSa¬≠bine Kude¬≠ra, f√ęnnt een amplaz vum Kampf √©isch¬≠ter ‚ÄěHar¬≠mo¬≠ni¬≠s√©ie¬≠rung¬≠sten¬≠den¬≠zen‚Äú oder esou guer Fatalismus. 

(2) En ane¬≠ren poli¬≠tes¬≠chen Kleng¬≠bier¬≠ger¬≠ty¬≠pus ass deen vum Kon¬≠for¬≠mis¬≠mus. Hei f√ęnnt een Leit mat onkom¬≠pli¬≠z√©ier¬≠ten Lie¬≠wens¬≠leef, mat roueg√ęm Beruff¬≠slie¬≠wen, ouni gr√©is¬≠ser Kri¬≠sen oder exis¬≠ten¬≠ziell √Ąng¬≠schte. Sozial Kri¬≠tik ass hei h√©chs¬≠tens e Ver¬≠nis, wann et der dann iwwe¬≠rhaapt g√ętt. Fir d√ęsen Kleng¬≠bier¬≠ger¬≠ty¬≠pus ass alles schonn ier¬≠gendw√©i an der Rei, op der Welt, d‚ÄôKierch bleift am Duerf, a soll et och wei¬≠der esou bleiwen. 

(3) Deen poli¬≠tesch am Moment wuel wich¬≠teg¬≠sten Typus vu Kleng¬≠bier¬≠ger ass den vun der Ran¬≠drup¬≠pen¬≠kri¬≠tik. Hei f√ęnnt een den rigi¬≠den Sozial¬≠cha¬≠rak¬≠ter mat Ten¬≠denz zum Autoritarismus.

Bei d√ęsen Kleng¬≠bier¬≠ger g√ętt et eng staark a reven¬≠di¬≠ka¬≠tiv Sozial¬≠kri¬≠tik. M√§ d√©i g√ęllt net de sozia¬≠len Struk¬≠tu¬≠ren oder der gesell¬≠schaft¬≠le¬≠cher Orga¬≠ni¬≠sa¬≠tioun als solcher. 

D√ęs Kri¬≠tik ass per¬≠so¬≠na¬≠li¬≠s√©iert. Si bezitt sech och Grup¬≠pen vu Leit ‚Äď Ausl√§n¬≠ner, Migran¬≠ten, Mos¬≠le¬≠men ‚Ķ a.s.w. ‚Äď d√©i net kon¬≠form, net fl√§is¬≠seg, net verant¬≠wor¬≠tungs¬≠voll, soit net anst√§n¬≠neg sinn. Et ass d‚ÄėKritik vun dee¬≠nen Ane¬≠ren, di keng nor¬≠mal a anst√§n¬≠neg Bier¬≠ger sinn w√©i m√§r. 

An d√ęss Sozial¬≠kri¬≠tik ass am Usaz, k√©int een soen, all¬≠ge¬≠meng xeno¬≠phob ‚Äď si betr√ęfft all d√©i, di anes¬≠cht sinn ‚Äď an dat g√ęllt dann och fir di kor¬≠rupt Elit¬≠ten do uewen, net n√ęm¬≠men fir d‚ÄėProfiteuren vum Sys¬≠tem do √ęnnen. 

Mat d√ęsen kri¬≠tes¬≠chen Kleng¬≠bier¬≠ger kritt d‚ÄėKlengbiergertum er√ęm poli¬≠tes¬≠chen Opwand. A w√©i den d√§it¬≠schen Popu¬≠lis¬≠mus¬≠ba¬≠ro¬≠me¬≠ter dat elo s√§it 2 Joer gewi¬≠sen huet, k√ęnnt den wues¬≠sen¬≠den Suc¬≠c√®s vum Riets¬≠po¬≠pu¬≠lis¬≠mus och pri¬≠vi¬≠le¬≠gi√©iert aus d√ęser Richtung.

Och dofir ass et wuel er√ęm eng K√©ier ver¬≠fr√©it ze soen, d‚ÄėKlengbiergertum w√§r am Ver¬≠sch¬≠wan¬≠nen. Ganz am Contraire ! Een Typus vum Kleng¬≠bier¬≠ger¬≠tum ass grad am gaan¬≠gen sech er√ęm rich¬≠teg poli¬≠tesch ze affir¬≠m√©ie¬≠ren. A Wee weess : vl√§icht geh√©iert och d‚ÄėZukunft er√ęm de Klengbierger ‚Ķ 

Op ¬Ľ (s‚Äôouvre dans un nou¬≠vel onglet) ¬Ľ>Radio 100,7 lauschteren ‚Ķ ¬Ľ>