Radio

Gefiller vum Kapitalismus

En vun de mar­kantste rezen­ten his­to­res­chen Decou­ver­ten vun der Sozio­lo­gie ass d‘Funktioun vun de Gefiller am Kon­text vum Spéitkapitalismus. 

An ëmmer méi Aar­bech­ten aus dem Déng­scht­lees­ch­tungs­sec­teur spillen d’Ge­filler, a Form vum Gefills­ma­na­ge­ment an d’Ge­fills­ma­ni­pu­la­tioun, wich­teg Rollen. 

Unhand vun zwee repre­sen­ta­tive Beis­piller, der Aar­becht an der Léift, sol­len des Änne­run­gen an der Gesell­schaft, an an eiser Psy­cho­lo­gie veran­schau­lecht ginn.  (Lire la suite … )

Radio

Autoritär !

Et gouf emol eng Theo­rie déi duecht, dat wa gesell­schaft­lech Ongläi­ch­hee­ten wues­sen géi­fen, déi Ënner­dréckt sech dru set­zen géi­fen, eng nei, méi gerecht Gesell­schaft ze grënnen.

An dunn ass d’Géi­gen­deel ges­chitt, esou wuel am Osten, wéi am Wes­ten gouf eng nei Zort vu Gesell­schaft erfonnt : déi vum Totalitarismus.

Wéi war dat méi­glech ?  (Lire la suite … )

Radio

Mir Klengbierger

Eigent­lech, esou eng bekannt Viraus­so aus dem 19ten Joe­rhon­nert, soll­ten Kleng­bier­ger als sozial Klass lues a lues ver­sch­wan­nen. D’Zu­kunft, esou des Iddi, gëtt bestëmmt vum Kampf tëscht Pro­le­ta­rier an Grouss­bier­ger. Bekannt­lech ass et net esou komm. Oder net esou wéi d’Au­teu­ren vun dëser  (Lire la suite … )

Radio

Demokratie a Populismus

Demo­kra­tie an Dema­go­gie (4. Januar 2017) [Audio] Demo­kra­tie a Popu­lis­mus (11. Januar 2017) [Audio] Demo­kra­tie : eng kom­pli­zéiert Affär (18. Januar 2017) [Audio] Anti-demo­­kratësch Ten­den­zen an der Demo­kra­tie (25. Januar 2017) [Audio] Den Nähr­bue­dem vum Popu­lis­mus (1. Februar) [Audio] Vun der Repre­sen­ta­tiouns­kris zum  (Lire la suite … )

Radio

Homo Oeconomicus

1. Mënsch, Indi­vi­duum, Sujet : eng kuerz Ges­chicht « L’homme est une inven­tion récente dont l’archéologie de notre pen­sée montre aisé­ment la date récente. Et peut-être la fin pro­chaine », schreift de Michel Fou­cault an engem vill dis­ku­téier­ten Zitat zum Schluss vun Les  (Lire la suite … )

Radio

Wat ass Muecht ?

1. Defi­ni­tiou­nen vu Muecht (13 Januar 2015) Wat “Muecht” ass schéint all­ge­meng verständ­lech. Mä bei genaue­rem Hiku­cken gesäit en e Phä­no­men vun enger bean­dro­cken­der Kom­plexi­téit. Esou gëtt et och eng Wull vu Begrëf­fer an der Phi­lo­so­phie, der Sozio­lo­gie an an der  (Lire la suite … )