Radio

Wat ass Muecht ?

1. Defi­ni­tiou­nen vu Muecht (13 Januar 2015) Wat “Muecht” ass schĂ©int all­ge­meng verständ­lech. Mä bei genaue­rem Hiku­cken gesäit en e Phä­no­men vun enger bean­dro­cken­der Kom­plexi­tĂ©it. Esou gĂ«tt et och eng Wull vu BegrĂ«f­fer an der Phi­lo­so­phie, der Sozio­lo­gie an an der  (Lire la suite â€¦ )