Wat ass Muecht ?

1. Defi­ni­tiou­nen vu Muecht (13 Januar 2015)

Wat ‚ÄúMuecht‚ÄĚ ass sch√©int all¬≠ge¬≠meng verst√§nd¬≠lech. M√§ bei genaue¬≠rem Hiku¬≠cken ges√§it en e Ph√§¬≠no¬≠men vun enger bean¬≠dro¬≠cken¬≠der Kom¬≠plexi¬≠t√©it. Esou g√ętt et och eng Wull vu Begr√ęf¬≠fer an der Phi¬≠lo¬≠so¬≠phie, der Sozio¬≠lo¬≠gie an an der Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie d√©i de Ph√§¬≠no¬≠men vun der Muecht ver¬≠si¬≠chen ze faas¬≠sen. Ass Muecht eppes wat ver¬≠schidde Indi¬≠vi¬≠duen hunn ? Oder l√§it se √©isch¬≠ter an der Rela¬≠tioun t√ęscht Per¬≠sou¬≠nen ? W√©i vill Zor¬≠ten Muecht g√ętt et ? A l√©isst sech do e gemein¬≠sa¬≠men Nen¬≠ner fannen ?

2. Wat ass Muecht (27 Januar 2015)

Den ein¬≠fachs¬≠ten an all¬≠ge¬≠meng¬≠sten Begr√ęff vun der Muecht ass deen vum Zwang. Muecht huet deen, deen s√§in eege¬≠nen Wel¬≠len g√©int de W√ęl¬≠len vun ane¬≠ren duerch¬≠set¬≠zen kann. Esou g√ętt se och a klas¬≠ses¬≠chen sozio¬≠lo¬≠gesche Defi¬≠ni¬≠tiou¬≠nen best√ęmmt. √čm w√©i een Zwang han¬≠delt et sech awer dob√§i ? Ofge¬≠sinn vun der tri¬≠via¬≠ler phy¬≠ses¬≠cher Bedreeung (Gewalt) sch√©int den Zwang net m√©i grad esou simpel.

3. Gehor­sam (10 Februar 2015)

Zwang pro¬≠vo¬≠z√©iert dr√§i Aar¬≠ten vun Reak¬≠tioun : Wid¬≠ders¬≠tand, Gehor¬≠sam an hier ver¬≠schid¬≠den M√ęschun¬≠gen. D√©i pro¬≠ble¬≠ma¬≠tes¬≠chst awer och d√©i poli¬≠tesch inter¬≠es¬≠san¬≠test vun d√ęse M√ęschun¬≠gen ass dee Gehor¬≠sam deen do k√ęnnt wou een eigent¬≠lech Wid¬≠ders¬≠tand erwaarde misst. W√©i k√ęnnt et, dat een ¬ę nee ¬Ľ spiert an denkt, awer ¬ę jo ¬Ľ m√©cht ? Mat d√ęser Inver¬≠sioun funk¬≠tio¬≠n√©iert Muecht als Zwang. (369 Zeechen)

4. Cadra­gen (24 Februar 2015)

Nieft dem direk¬≠ten Aus√ľ¬≠ben vun der Muecht als Zwang g√ętt et och m√©i sub¬≠til, indi¬≠rekt Aar¬≠ten vu Muecht. Eng gelee¬≠feg Muecht¬≠tech¬≠nik, d√©i t√ęscht bewosst an onbe¬≠woss¬≠ten Zwang l√§it, ass den Cadrage oder Agen¬≠da¬≠set¬≠zen. De Risi¬≠ko vum Wid¬≠ders¬≠tand g√ętt m√©i kl√©ng wann d√©i, di fol¬≠le¬≠chen sol¬≠len net alles w√ęs¬≠sen an net alles gesinn. An dat funk¬≠tio¬≠n√©iert selbst¬≠verst√§nd¬≠lech am Bes¬≠ch¬≠ten wou am manns¬≠ten opf√§lt. (398 Zeechen)

5. Staat a Muecht (6 M√§erz 2015)

Doduerch awer datt di ver¬≠schidde Regie¬≠run¬≠gen sech √ęmmer m√©i reso¬≠lut vu Consul¬≠tan¬≠ten aus der Pri¬≠vat¬≠wirt¬≠schaft berode loos¬≠sen, gew√ęnnt dat eko¬≠no¬≠mes¬≠cht Feld a mas¬≠si¬≠ven Zou¬≠wuess u poli¬≠tes¬≠chem Kapital. 

6. Medien a Muecht (24 M√§erz 2015)

D‚ÄėEsthetis√©ieren vun der Poli¬≠tik hees¬≠cht, dat Poli¬≠tik vun all ratio¬≠na¬≠ler √ęffent¬≠le¬≠cher Dis¬≠kus¬≠sioun ‚Äď wuel gemierkt, Dis¬≠kus¬≠sioun mat Argu¬≠men¬≠ter, an net just Debat√ęn a Pole¬≠mike mat Rhe¬≠to¬≠rik ‚Äď lass¬≠ge¬≠l√©ist g√ętt a duerch bewosst/onbewosst Repro¬≠duk¬≠tioun ersat g√ętt.

7. Muecht a Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie (7 Abr√ęll 2015)

Nom Max Weber sen¬≠ger Defi¬≠ni¬≠tioun ass Muecht ‚Äěall Chance, inne¬≠rhalb vun enger sozia¬≠ler Bez√©iung den eegene W√ęl¬≠len och g√©int Wid¬≠ders¬≠trie¬≠wen duerchzesetzen‚Äú.

Aus d√ęser Defi¬≠ni¬≠tioun eraus zitt den ita¬≠lie¬≠nesche Sozio¬≠log Gian¬≠fran¬≠co Pog¬≠gi, eng amu¬≠sant Conclu¬≠sioun a sen¬≠gem Trai¬≠t√© iwwert de Staat : ‚ÄěOp eng scho¬≠ck√©ie¬≠rend Man√©ier pro¬≠po¬≠s√©ie¬≠ren ech, w√©inst der Kraaft vun d√ęser Defi¬≠ni¬≠tioun, dat de Rai¬≠ber, deen d‚ÄôLeit mat der Bedreeung vu sen¬≠ger Waff for¬≠c√©iert him hir Pro¬≠prie¬≠t√©i¬≠ten ze ginn, als Pro¬≠to¬≠typ vun der poli¬≠tes¬≠cher Figur erschei¬≠nen kann.‚Äú