Demokratie a Populismus

 1. Demo­kra­tie an Dema­go­gie (4. Januar 2017) [Audio]
 2. Demo­kra­tie a Popu­lis­mus (11. Januar 2017) [Audio]
 3. Demo­kra­tie : eng kom­pli­zéiert Affär (18. Januar 2017) [Audio]
 4. Anti-demo­kratësch Ten­den­zen an der Demo­kra­tie (25. Januar 2017) [Audio]
 5. Den Nähr­bue­dem vum Popu­lis­mus (1. Februar) [Audio]
 6. Vun der Repre­sen­ta­tiouns­kris zum Popu­lis­mus (8. Februar) [Audio]
 7. D’Vol­lek vum Popu­lis­mus (15. Februar) [Audio]
 8. Popu­lis­mus als politë­schen Pro­zess (22. Februar) [Audio]
 9. Popu­lis­mus un der Muecht (1. Mäerz) [Audio]
 10. Popu­lis­mus, Riet­sex­tre­mis­mus an Faschis­mus (8. Mäerz) [Audio]
 11. Den dis­kre­ten Charme vum Popu­lis­mus (15. Mäerz) [Audio]
 12. Stëm­men vu der ane­rer Säit (22. Mäerz) [Audio]
 13. Popu­lis­mus, Poli­tik a Gefiller (29. Mäerz) [Audio]