Demokratie a Populismus

 1. Demokratie an Demagogie (4. Januar 2017) [Audio]
 2. Demokratie a Populismus (11. Januar 2017) [Audio]
 3. Demokratie : eng komplizéiert Affär  (18. Januar 2017) [Audio]
 4. Anti-demokratësch Tendenzen an der Demokratie (25. Januar 2017) [Audio]
 5. Den Nährbuedem vum Populismus (1. Februar) [Audio]
 6. Vun der Representatiounskris zum Populismus (8. Februar) [Audio]
 7. D’Vollek vum Populismus (15. Februar) [Audio]
 8. Populismus als politëschen Prozess (22. Februar) [Audio]
 9. Populismus un der Muecht (1. Mäerz) [Audio]
 10. Populismus, Rietsextremismus an Faschismus (8. Mäerz) [Audio]
 11. Den diskreten Charme vum Populismus (15. Mäerz) [Audio]
 12. Stëmmen vu der anerer Säit (22. Mäerz) [Audio]
 13. Populismus, Politik a Gefiller (29. Mäerz) [Audio]