Homo Oeconomicus

1. M√ęnsch, Indi¬≠vi¬≠duum, Sujet : eng kuerz Geschicht

¬ę L‚Äôhomme est une inven¬≠tion r√©cente dont l‚Äôarch√©ologie de notre pen¬≠s√©e montre ais√©¬≠ment la date r√©cente. Et peut-√™tre la fin pro¬≠chaine ¬Ľ, schreift de Michel Fou¬≠cault an engem vill dis¬≠ku¬≠t√©ier¬≠ten Zitat zum Schluss vun Les Mots et les Choses. D√©i Aart w√©i mer de M√ęnsch defi¬≠n√©ie¬≠ren ass ges¬≠chicht¬≠lech kloer emgrenzt. An esou guer an dem kuer¬≠zen Z√§i¬≠traum vun der Moder¬≠ni¬≠t√©it weist sech d√©i Sub¬≠jek¬≠ti¬≠vi¬≠t√©it d√©i de Mensch aus¬≠mache soll varia¬≠bel. D‚ÄôWie¬≠sen vum M√ęnsch ass net ein¬≠fach an sen¬≠gem Gehir ze sichen, an och op de √ęnnes¬≠ch¬≠ten Eta¬≠gen vun der Mole¬≠ku¬≠lar¬≠bio¬≠lo¬≠gie l√©iert een doriw¬≠wer see¬≠len w√©i¬≠neg. (14. Sep¬≠tem¬≠ber 2016) [Audio]

2. Den Indi¬≠vi¬≠duum a s√§in Eegentum

D‚ÄôPa¬≠ter¬≠ni¬≠t√©it vun eiser hai¬≠de¬≠ger Virs¬≠tel¬≠lung vum M√ęnsch ass man¬≠ner beim Des¬≠cartes w√©i beim engles¬≠chen Phi¬≠lo¬≠soph John Locke ze fan¬≠nen, een vun den P√§pp vum moder¬≠nen poli¬≠tes¬≠chen Libe¬≠ra¬≠lis¬≠mus. Am G√©i¬≠ge¬≠saz zum Des¬≠cartes fanne mer n√§m¬≠lech beim Locke direkt eng poli¬≠tesch an eco¬≠no¬≠mesch Kon¬≠zep¬≠tioun vum M√ęnsch : de M√ęnsch als Pro¬≠priet√§re. Wann d‚ÄôWelt dem M√ęnsch seng Pro¬≠prie¬≠t√©it ass, w√©i et di natier¬≠lech Ver¬≠nonft oder d‚ÄôBi¬≠bel soen, dann ass all M√ęnsch fir d‚Äô√©i¬≠scht emol Pro¬≠priet√§re vun sen¬≠ger eege¬≠ner Per¬≠soun, vu sen¬≠gem Kier¬≠per a vu sen¬≠ger Aar¬≠becht. M√§ w√©i vill d√§erf dann en Indi¬≠vi¬≠duum sech vum Res¬≠cht vun der Welt unee¬≠gnen ? (21. Sep¬≠tem¬≠ber 2016) [Audio]

3. De fr√§ien M√ęnsch um fr√§ien Maart

Nom zweete Welt¬≠krich leet de Mil¬≠ton Fried¬≠man d√©i ideo¬≠lo¬≠gesch Fun¬≠da¬≠men¬≠ter vum hai¬≠de¬≠gem eco¬≠no¬≠mes¬≠chen a lei¬≠der och poli¬≠tes¬≠chen Begr√ęff vum M√ęnsch. De M√ęnsch ass e freien Indi¬≠vi¬≠duum deen fr√§iw√ęl¬≠leg un engem fr√§ien Maart deel¬≠huelt wou en sech ratio¬≠nal em seng Inter¬≠es¬≠sen an Avan¬≠ta¬≠gen bem√©it. Komes¬≠cher¬≠weis ges√§it et an der Rea¬≠li¬≠t√©it, w√©i mer dat haut schw√©ier ofstrei¬≠den k√ęn¬≠nen, zim¬≠lech genau √ęmge¬≠dr√©it aus. D√©i grouss Fr√§i¬≠heet an de Welt¬≠frid¬≠den d√©i de freien Maart br√©n¬≠gen sol¬≠len, br√©n¬≠gen virun allem Ongl√§i¬≠ch¬≠heet, Dik¬≠ta¬≠tur, Krich an zu gud¬≠der les¬≠cht zu √čmwelt¬≠ka¬≠tas¬≠tro¬≠phen. Eppes geet an der Rech¬≠nung mam Maart net op. (28. Sep¬≠tem¬≠ber 2016) [Audio]

4. De M√ęnsch als Kapi¬≠tal (05/10/2016)

Am 20ten Joe¬≠rhon¬≠nert h√§lt den beruf¬≠flech akti¬≠ven M√ęnsch op sech just duerch seng Aar¬≠bechts¬≠kraaft ze cha¬≠rak¬≠te¬≠ri¬≠s√©ie¬≠ren. Di wie¬≠sent¬≠lech Ent¬≠de¬≠ckung vun zwee Nobel¬≠pr√§is-Eco¬≠no¬≠mis¬≠ten aus der Nokrichsz√§it ass dat eng ganz Rei vu m√ęn¬≠schle¬≠chen Qua¬≠li¬≠t√©i¬≠ten a Geld √ęmsetz¬≠bar sinn. Esou ver¬≠wan¬≠dele mer eis sel¬≠wer √ęmmer m√©i zu enger best√ęmm¬≠ter Zort vu Kapi¬≠tal : dem sou¬≠ge¬≠nann¬≠ten Human¬≠ka¬≠pi¬≠tal. An den 80ger Joren g√ęllt et dann fir jidd¬≠we¬≠reen d√ęst Kapi¬≠tal sel¬≠wer esou gutt w√©i m√©i¬≠glech ze mana¬≠gen. Domat g√ętt all Indi¬≠vi¬≠duum en Entre¬≠pre¬≠neur vun sech sel¬≠wer als Kapi¬≠tal. (5. Okto¬≠ber 2016) [Audio]

5. Mana¬≠ge¬≠ment a Coa¬≠ching (12/10/2016)

Fir de Wirt¬≠schafts¬≠wuess¬≠tem oprecht ze erha¬≠len braucht et och e kons¬≠tan¬≠ten Wuess¬≠tem un Pro¬≠duk¬≠ti¬≠vi¬≠t√©it. Fir den Aar¬≠bech¬≠ter, fir den Uges¬≠tell¬≠ten hees¬≠cht dat, wann en net ein¬≠fach a Kon¬≠kur¬≠renz mat de Maschin¬≠nen an der Elek¬≠tro¬≠nik w√§sch ratio¬≠na¬≠li¬≠s√©iert g√ętt, m√©i Ston¬≠nen schaf¬≠fen, m√©i schlecht Aar¬≠bechts¬≠be¬≠din¬≠gun¬≠gen akzep¬≠t√©ie¬≠ren, a rela¬≠tiv man¬≠ner ver¬≠d√©n¬≠gen. Fir dem neien M√ęnsch an der neier Maart¬≠wirt¬≠schaft de Go√Ľt un d√ęser Flexi¬≠bi¬≠li¬≠t√©it ze ginn brauch et eng nei Aart vu Mana¬≠ge¬≠ment. D‚ÄôVir¬≠bild vum neien Mana¬≠ger ass net m√©i de stren¬≠gen, stro¬≠fen¬≠den Famil¬≠l¬≠je¬≠papp, m√§ den Trai¬≠ner aus dem Lees¬≠ch¬≠tungs¬≠sport. (12. Okto¬≠ber 2016) [Audio]

6. Midd an dépri­méiert op der Aar­becht (19/10/2016)

D√©i grouss Fr√§i¬≠heet vum fr√§ien M√ęnsch am fr√§ien Maart k√ęnnt mat engem zolit¬≠ten Pr√§is fir d‚ÄôEen¬≠zel¬≠per¬≠soun. Dee Pr√§is ass eng all¬≠ge¬≠meng Ersch√∂p¬≠fung. Um Maart k√§mpft all Aar¬≠bech¬≠ter mam Drock vun der Kom¬≠pe¬≠ti¬≠tioun an der Pro¬≠duk¬≠ti¬≠vi¬≠t√©it. Fir nohal¬≠te¬≠gen Wuess¬≠tem, de Wee an dat gesell¬≠schaft¬≠lecht Parad√§is, brauch et virun allem enger st√§n¬≠ne¬≠ger Ent¬≠wi¬≠ck¬≠lung vun der Pro¬≠duk¬≠ti¬≠vi¬≠t√©it. An dat hees¬≠cht : m√©i Schaf¬≠fen, m√©i schlecht Bedin¬≠gun¬≠gen akzep¬≠t√©ie¬≠ren, man¬≠ner rasch¬≠ten an oft rela¬≠tiv man¬≠ner ver¬≠d√©n¬≠gen. D‚ÄôKon¬≠ter¬≠par¬≠tie vun der fr√§ier Maart¬≠wirt¬≠schaft ass d‚ÄôEr¬≠sch√∂p¬≠fung¬≠sge¬≠sell¬≠schaft. (19. Okto¬≠ber 2016) [Audio]

7. Kraaft a Freed duerch Psychotherapie

S√§it enger Rei Joe¬≠ren g√ętt et an de west¬≠le¬≠chen L√§n¬≠ner eng rich¬≠teg Epi¬≠de¬≠mie vun Ersch√∂p¬≠fung¬≠szoust√§nn a Form vun Bur¬≠nout, Depres¬≠sioun a chro¬≠nes¬≠chem Mid¬≠deg¬≠keets-Syn¬≠drom. Selbst¬≠verst√§nd¬≠lech sch√©ngt alls√§its uner¬≠kannt, datt dat ier¬≠gendw√©i mat den Aar¬≠bechts a Lie¬≠wens¬≠be¬≠din¬≠gun¬≠gen am Sp√©it¬≠ka¬≠pi¬≠ta¬≠lis¬≠mus ze dinn huet. M√§ wann et √ęm Kon¬≠kret L√©i¬≠sun¬≠gen geet, da g√ętt trotz¬≠dem √ęmmer beim Indi¬≠vi¬≠duum uge¬≠sat : Psy¬≠cho¬≠ma¬≠na¬≠ge¬≠ment amplaz vun gesell¬≠schaft¬≠le¬≠chen Refor¬≠men. Wa Fir¬≠men¬≠ma¬≠na¬≠ge¬≠ment a Coa¬≠ching net m√©i duer ginn, brauch et der Psy¬≠cho¬≠the¬≠ra¬≠pie fir de chro¬≠nesch ersch√∂pf¬≠ten Aar¬≠bech¬≠ter um Funk¬≠tio¬≠n√©ie¬≠ren ze halen. (26. Okto¬≠ber 2016) [Audio]

8. Wirt¬≠schaft a Pers√©inlechkeet

De Marx ass als revo¬≠lu¬≠tion√§¬≠ren Den¬≠ker vun der Eco¬≠no¬≠mie bekannt. M√§ wat bal ni men¬≠tio¬≠n√©iert g√ętt, ass dat hien eng Rei h√©ich inter¬≠es¬≠sant Gedan¬≠ken iwwert d‚ÄôPsy¬≠cho¬≠lo¬≠gie hat. D‚ÄôS√©il exis¬≠t√©iert net am loft¬≠lee¬≠rem Raum aus deem di w√ęs¬≠sen¬≠schaft¬≠lech Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie vun der Theo¬≠lo¬≠gie iwwe¬≠rholl huet, m√§ a gesell¬≠schaft¬≠le¬≠chen an eco¬≠no¬≠mes¬≠chem Zesum¬≠men¬≠hang mat ane¬≠ren. D‚ÄôGe¬≠heim¬≠nis vum Wie¬≠sen vum M√ęnsch l√§it vl√§icht net an den D√©if¬≠ten vu sen¬≠ger S√©il begr√ęnnt, m√§ an dier Welt an dier sech seng S√©il for¬≠m√©iert. W√§it ent¬≠fernt vun den Abs¬≠trak¬≠tiou¬≠nen vun der Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie werft d√©i Pers¬≠pek¬≠tiv werft en anert Liicht op d‚ÄôPer¬≠s√©in¬≠le¬≠ch¬≠keet. (2. Novem¬≠ber 2016) [Audio]