Radio

De Freud a seng Kritiker

Dem Freud seng Ufäng : Kri­tik an nei Model­ler an der Neu­ro­psy­cho­lo­gie Vun der Neu­ro­psy­cho­lo­gie zur wës­sen­schaft­le­cher Déi­fe­psy­cho­lo­gie : dem Freud seng Kri­tik un der Sug­ges­tioun als The­ra­pie Di zweedäi­teg Kri­tik vun Lud­wig Witt­gen­stein an di éis­scht Léi­sung­ver­sich Di éischt Gene­ra­lof­fen­sif : dem  (Lire la suite … )

Radio

En däischtere Kontinent. D’Entdeckung vum Onbewossten

Ver­féie­rung oder Fan­ta­sie ? Di psy­chesch Rea­li­téit Ham­let­kom­plex – Oedi­pus­kom­plex Dré­me­reien Ver­schwät­zen, ver­gies­sen, ver­wies­se­len De klen­gen Hans oder : fir­wat d’Päerd bäis­sen « Ech muss ! Ech muss ! » Zwang­sviers­tel­lun­gen an Zwang­shand­lun­gen Hel­leg Strah­len, Wol­lust­ner­ven, Gott a seng Fra Dépres­sioun, Trauer a Melan­cho­lie Ech an de Mën­sche­mas­sen  (Lire la suite … )