De Freud a seng Kritiker

  1. Dem Freud seng Ufäng : Kri­tik an nei Model­ler an der Neuropsychologie
  2. Vun der Neu­ro­psy­cho­lo­gie zur wës­sen­schaft­le­cher Déi­fe­psy­cho­lo­gie : dem Freud seng Kri­tik un der Sug­ges­tioun als Therapie
  3. Di zweedäi­teg Kri­tik vun Lud­wig Witt­gen­stein an di éis­scht Léisungversich
  4. Di éischt Gene­ra­lof­fen­sif : dem Karl Pop­per an Ernest Nagel hier Zeré­ck­wei­sung vun der Psy­cho­ana­lys als Pseudo-Wëssenschaft
  5. De wës­sen­schaft­leche Réck­zuch vun der Psy­cho­ana­lys, an di her­me­neutësch Rettungsversich
  6. Di zweet Géné­ra­lof­fen­sif (1. Deel): dem A. Grün­baum seng Iwwer­féie­rung vun den her­me­neu­tes­chen Ret­tungs­ver­sich, d’Verteidegung vum Freud géint de Pop­per an
  7. Di zwét Géné­ra­lof­fen­sif (2. Deel): d’Opweisen vun den wës­sen­schaft­le­chen Inkon­sis­ten­zen an der psy­cho­ana­ly­tes­cher Method 
  8. D’Äntwerten op dem Grün­baum seng Kri­ti­ken : de wës­sen­schaft­leche Sta­tus vun der Psy­cho­ana­lys op en neits erwägt
  9. Sug­ges­tioun, Psy­cha­na­lyse, Pla­ce­bo oder : wéi funk­tio­néie­ren a wat vers­prieche Wirk­sam­keets­tes­ter an der Psychotherapie ?
  10. Gees­ch­teg Nor­ma­li­sa­tioun, Zäit & Geld : eng kri­tesch Pers­pek­tiv op d’Verallgeméngerung vum Wirksamkeetsbegreff