Gefiller vum Kapitalismus

No enger all¬≠ge¬≠men¬≠ger Unnahm, d√©i vum Charles Dar¬≠win ganz kloer aus¬≠ges¬≠ch¬≠wat gouf, sinn Gefiller uni¬≠ver¬≠sell an iwwe¬≠rall gl√§ich bei den M√ęn¬≠schen. Dat k√©im dohier, well Gefiller bio¬≠lo¬≠gesch best√ęmmt sinn. A genau esou wei ons Kier¬≠pere m√©i oder w√©i¬≠ne¬≠ger d‚Äėn√§mmlecht sinn, genau esou wei all d‚ÄėM√ęnsche s√§it Joer¬≠dau¬≠sen¬≠den op di n√§mm¬≠lecht Aart a Weis oot¬≠men a ver¬≠dauen, genau esou w√§ren also och eis Gefiller s√§it den Uf√§ng vum Homo Sapiens di n√§mmlecht.

Ganz falsch ass dat net. M√§ Gefiller sinn net n√ęmme bio¬≠lo¬≠gesch Reak¬≠tioune vu Kier¬≠pe¬≠ren, se sinn beim ver¬≠ge¬≠sell¬≠schaft¬≠le¬≠chen M√ęnsch och an d√©i ver¬≠schid¬≠denst his¬≠to¬≠resch a gesell¬≠schaft¬≠lech Zesum¬≠menh√§ng age¬≠bon¬≠nen, wou se d√©i ver¬≠schid¬≠denst Bedei¬≠tun¬≠gen hunn, di ver¬≠schid¬≠denst Funk¬≠tiou¬≠nen an W√§er¬≠ter attri¬≠bu√©iert kr√©ien. Aus dem Grond g√ętt et och eng Ges¬≠chicht an eng Sozio¬≠lo¬≠gie vun de Gefiller, d√©i net ein¬≠fach an Bio¬≠lo¬≠gie opge¬≠l√©ist k√ęnne ginn.

En vun de mar¬≠kantste rezen¬≠ten his¬≠to¬≠res¬≠chen Decou¬≠ver¬≠ten an d√ęsem S√ęnn, ass d‚ÄėFunktioun vun de Gefiller am Kon¬≠text vum Sp√©it¬≠ka¬≠pi¬≠ta¬≠lis¬≠mus. Si gouf vun der ame¬≠ri¬≠ka¬≠nes¬≠cher Sozio¬≠lo¬≠gin Arlie Hoch¬≠schild gemaach, bei hire Recher¬≠chen iwwer d‚ÄėFormatioune vu Ste¬≠war¬≠des¬≠sen an Recep¬≠tion¬≠nis¬≠tin¬≠nen. An d√ęse Beruf¬≠fer geet et n√§m¬≠lech net n√ęm¬≠men √ęm D√©ng¬≠scht¬≠lees¬≠ch¬≠tun¬≠gen, m√§ virun allem och √ęm d√©i Gefiller d√©i bei d√ęsen D√©ng¬≠scht¬≠lees¬≠ch¬≠tunge solle verm√ęt¬≠telt ginn.

D‚ÄėSerie w√ęll unhand vun zwee repre¬≠sen¬≠ta¬≠tive Beis¬≠piller (Aar¬≠becht a L√©ift, d√©i zwou Quelle vum Gl√©ck, nom S. Freud) di aktuell Ges¬≠chicht a Sozio¬≠lo¬≠gie vun de Gefiller illus¬≠tr√©ie¬≠ren : an der ‚Äěemo¬≠tio¬≠na¬≠ler Aar¬≠becht‚Äú op der enger S√§it, an an der L√©ift op der anerer.

Beson¬≠nesch d‚ÄėL√©ift sch√©int jo eppes w√©i en les¬≠chte Res¬≠sort vun der Authen¬≠ti¬≠zi¬≠t√©it a vun enger M√ęn¬≠schle¬≠ch¬≠keet duer¬≠zes¬≠tel¬≠len, d√©i dem all¬≠ge¬≠menge Maar¬≠tim¬≠pe¬≠ra¬≠tif √©chap¬≠p√©iert. Deem ass lei¬≠der net ganz esou. Och d‚ÄėL√©ift, w√©i m√§r se ons virs¬≠tel¬≠len a erlie¬≠wen, ass en ges¬≠chicht¬≠leche a gesell¬≠schaft¬≠lech best√ęmmte Phe¬≠no¬≠men, deen net ein¬≠fach laan¬≠scht d‚ÄėLogik vun der Wuer an dem ‚Äěratio¬≠na¬≠len Choix‚Äú vum eko¬≠no¬≠mesche M√ęnsch k√ęnnt. D√©i √Ąnne¬≠run¬≠gen kann een unhand vum Fonc¬≠tion¬≠ne¬≠ment vum Inter¬≠net-Dating a vum Maart vun den Dating-Coa¬≠chen an Consul¬≠tante illustr√©ieren.

D√ęst g√ętt och en Aus¬≠bl√©ck dorop, w√©i d‚ÄėAarbecht an d‚ÄėL√©ift an en neie Gesond¬≠heets¬≠be¬≠gr√ęff afl√©isse, w√©i en vum Maart vu de Gefiller bis an eis per¬≠s√©in¬≠lechst an authen¬≠tes¬≠chst ‚ÄėEch‚Äô (Ich) eran impo¬≠s√©iert sch√©ngt.

1. Gefiller : t√ęscht Bio¬≠lo¬≠gie a Ges¬≠chicht (09/01/2021)

 • Dem Dar¬≠win seng Gefiller
 • De S√ęnn vun de Gefiller
 • Eng kuerz Ges¬≠chicht vun de Gefiller

2. Gefiller op der Aar­becht, Gefiller als Aar­becht (16/01/2021)

 • De Mar¬≠xis¬≠tesche Begr√ęff vun der Aarbechtskraaft
 • Eng femi¬≠nis¬≠tesch Kri¬≠tik um Marx an d‚ÄėWichtegkeet vun de Gefiller
 • Aar¬≠bech¬≠ten mat Gefiller
 • Gefiller als Aarbecht

3. D‚ÄėPsychologie vun der emo¬≠tio¬≠na¬≠ler Aar¬≠becht (23/01/2021)

 • Begr√ęff a Praxis vun der emo¬≠tio¬≠na¬≠ler Aarbecht
 • Psy¬≠chesch Kon¬≠se¬≠quen¬≠zen a Nie¬≠we¬≠wier¬≠kunge vun der emo¬≠tio¬≠na¬≠ler Aarbecht
 • All¬≠ge¬≠meng √Ąnne¬≠runge vum der Aar¬≠becht am emo¬≠tio¬≠nale Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus (‚ÄěAar¬≠becht soll Spaass maachen‚Äú)

4. Emo­tio­na­len Selbst­ma­na­ge­ment (30/01/2021)

 • Fir¬≠me¬≠ka¬≠pi¬≠ta¬≠lis¬≠mus, R√©seau√ęn an di nei sozial & psy¬≠cho¬≠lo¬≠gesch Kom¬≠pe¬≠ten¬≠zen ‚ěĚ Manipulatioun
 • Den kapi¬≠ta¬≠lis¬≠tes¬≠chen Inter¬≠esse u Gefiller
 • Verall¬≠ge¬≠men¬≠ge¬≠rung vun der emo¬≠tio¬≠na¬≠ler Aarbecht
 • Vum struk¬≠tu¬≠rel¬≠len Pro¬≠blem zur indi¬≠vi¬≠duel¬≠ler Responsabilit√©it

5. D‚ÄėL√©ift als Uto¬≠pie vun Authen¬≠ti¬≠zi¬≠t√©it a per¬≠s√©in¬≠le¬≠chem Gl√©ck (06/02/2021)

 • Abil¬≠dung¬≠skraaft an Maart
 • Eng kuerz Ges¬≠chicht vun der moder¬≠ner L√©ift
 • De Modell vun der roman¬≠tes¬≠cher L√©ift
 • D‚ÄôL√©ift am Kapitalismus

6. De Mana­ge­ment vun der Léift (13/02/2021)

 • Vum Mana¬≠ge¬≠ment zur Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie vun der L√©ift
 • L√©ift zur Z√§it vum Internetdating
 • L√©ift als Wuer
 • Vum ¬ę Klick ¬Ľ zum ¬ę Kick ¬Ľ : sim¬≠me¬≠ring, ghos¬≠ting, icing

7. Kapi­ta­lis­tesch Partnerschaften

 • Rela¬≠tion¬≠nell Ongew√ęs¬≠sheet : Optiou¬≠nen ophalen
 • Bez√©iun¬≠gen ouni Bindungen
 • D‚ÄôNar¬≠ra¬≠tioun vun der Trennung

8. Léift, Gléck an hir Glé­ck­le­ch­keet­sin­dus­trie (27/02/2021)

 • D‚ÄôGl√©ck vum Individualismus
 • Huew de sel¬≠wer g√§r, dann hunn och di aner dech g√§r
 • Posi¬≠tiv Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie an emo¬≠tio¬≠nell Intelligenz
 • Dating Coa¬≠chen