Épisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (8/8): LĂ©ift als Maart

Di roman­tesch Liib­ha­ber an den Homo Oeco­no­mi­cus, de rech­nen­den Egoist hunn eppes gemein­sam : si sinn allen zwee Variante vun dem nĂ€mm­lech­ten eko­no­mes­chen a kul­tu­relle Kontext. 

MĂ€ obwuel se sech am Ufank an oppo­sĂ©iert Rich­tunge wen­nen, fan­nen se am Laaft vum 20. Joe­rhon­nert zesum­men. Wann d‘LĂ©ift zum Dating-Maart gĂ«tt, ass d‘ZaĂŻt vun engem neie rela­tio­nale Modell komm.  (Lire la suite â€Š )

Épisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (7/8): LĂ©ift a GeschĂ€ft

Ab de 40er Jore vum 20. Joe­rhon­nert gouf d‘Verbindung vu LĂ©ift a Kon­sum Ă«mmer mĂ©i enk. Duerch d‘Efforten vun engem neien Typ vu Mar­ke­ting a vun der Fil­min­dus­trie gĂ«tt et Ă«mmer mĂ©i kloer dat d‘LĂ©ift och ganz mate­riell eppes kaschte soll. D‘LĂ©ift ass dann net mĂ©i dat sehnsĂŒch­tegt EmĂ€er­men virum Han­ner­grond vun enger verklĂ€er­ter Natur. Si ges­chitt virum Han­ner­grond, an am Kader vun engem mat Mar­ke­ting-Sym­bo­ler ugerĂ€i­cher­ten Konsumverhalen.

LĂ©if a Ges­chĂ€ft rĂ©cken am Laf vum 20. Joe­rhon­nert Ă«mmer mĂ©i no zesum­men. An dat bis zum Moment wou se sech esou glĂ€i­chen dat eng poli­tesch Eko­no­mie vun der Libes­be­zĂ©iung ents­teet.  (Lire la suite â€Š )

Épisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (6/8): LĂ©ift oder GeschĂ€ft ?

Egois­tesche Pro­fit, d‘Benotze vun den Anere fir den eege­nen Avan­tage, an den Altruis­mus vun der LĂ©ift schĂ©i­nen zwou grond­sĂ€tz­lech ver­schid­den AttitĂŒÂ­den duerzestellen. 

Roman­tesch LĂ©ift, esou schĂ©ngt et, wĂ€r also de Contraire vun den Ges­chĂ€fts­be­zĂ©iun­gen. An dĂ©i LĂ©ift wĂ€r doduerch eng Änt­wert op d‘Keelt vun der kapi­ta­lis­tes­cher Kon­kur­renz­welt. An trotz­deem gĂ«tt et do eppes, wat di zwee verbĂ«nnt. 

De rech­nen­den Egoist an de ver­lĂ©ifte Liib­ha­ber sinn nĂ€m­lech allen zwee Variante vun der nĂ€mm­lech­ter Kul­tur vum Indi­vi­duum. Dofir kĂ«n­nen si dann och pro­gres­siv an iwwer­ra­schend MĂ«sch­ve­rhĂ€ltnĂ«s­ser trie­den.  (Lire la suite â€Š )

Épisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (5/8): Léift als Utopie vum perséinlechem Gléck

Aar­becht a LĂ©ift sol­len enger Aus­so vum Freud no, d’Quelle vum GlĂ©ck sinn.
D’Entwé­ck­lung vun der gesell­schaft­le­cher Aar­becht hat awer en ganz ane­ren Effet. Si huet zu enger Ëmfor­mung vum Cha­rak­ter gefouert, dĂ©i alles anes­cht wĂ©i GlĂ©ck versprĂ©cht. 

Ka LĂ©ift ons da virum Kapi­ta­lis­mus an virun dem Human­ka­pi­tal, de mer no ver­schid­de­nen Eko­no­mis­ten a Poli­ti­ker gi soll­ten, retten ?

Di roman­tesch LĂ©ift erschĂ©ngt tatsÀ­chlech wĂ©i en Vers­prie­chen der Welt vum Kon­kur­renz­kampf, vum Com­merce a Kon­sum ze ent­kom­men. MĂ€ ganz esou ein­fach sollt da net ginn.  (Lire la suite â€Š )