Gefiller vum Kapitalismus (5/8): Léift als Utopie vum perséinlechem Gléck

Léift : Utopie vum perséinlechem Gléck ?

Säit den 30er Jore vum 20. Joe­rhon­nert gëtt et kri­tesch Orien­téie­runge an der empi­res­cher Sozio­lo­gie, der kri­tes­cher Psy­cho­lo­gie, an an der Sozial­phi­lo­so­phie, déi en düs­tere Constat molen. Deem­no hätt de Kapi­ta­lis­mus lues a lues qua­si all d‘Beräicher vun der Gesell­schaft am all­ge­men­gen, a vun der indi­vi­duel­ler Séil am spe­zielle koloniséiert.

Trotz­deem ginn et fir di Fuer­scher an Den­ker, déi dëse Constat ops­tel­len, nach kléng Reser­va­ter, nach kléng Inse­len nieft dem grousse Kon­tinent vum Maart­fun­da­men­ta­lis­mus, déi dir Kolo­ni­séie­rung resistéieren.

Vum Sig­mund Freud soll di Behaap­tung staa­men, dat Aar­becht an Léift d‘Quelle sinn, vum mën­schleche Gléck. Aar­becht a Léift wären also zwee esou Reser­va­ter, déi nach net ganz vum Kapi­ta­lis­mus a vu sen­gem een­di­men­sio­nale Pro­fits­trie­wen assi­mi­léiert goufen.

Beson­nesch wat d‘Aarbecht schéngt dës Behaap­tung eege­naar­teg naiv. Bestëmmt huet de Freud, wéi en dat gesot sollt hunn, net un Fliess­ban­daar­becht, oder Büro­saar­bech­ten oder „Bull­shit Jobs“ geduecht. War­schein­lech, esou kéint een dat vläicht bes­ser vers­toen, huet hien dobäi u seng eegen Aar­becht, oder un d‘Aarbecht vu Kën­scht­ler a Schrëfts­tel­ler geduecht, un Aarte vun Aar­bechte wou d‘Mënschlechkeet vum Aar­bech­ter, wou de Sënn vun der Aar­becht nach net ganz ent­friemt, an deem een­zege Sënn vum pro­duk­tive Wuess­tem ënner­geuerdent gou­fen. Mä Aar­bech­ten déi nach net ganz vun der kapi­ta­lis­tes­cher Funk­tions­lo­gik duerch­wuess sinn, sinn haut nach méi rare wéi se et schonn zum Freud sen­ger Zäit waren.

Beson­nesch säit dem Deve­lop­pe­ment vun den Déng­scht­lees­ch­tun­gen an der sou­ge­nann­ter post-indus­triel­ler Pro­duk­tioun, gouf net nëmme méi de Kier­per vum Aar­bech­ter, wéi den Marx an den Engels dat nach virun Aën haten, mä och dat ganzt Lie­wens­welte vum Mënsch mat an di kapi­ta­lis­tesch Pro­duk­tioun ages­paant. Esou ass lues a lues dat ents­ta­nen, wat den Her­bert Mar­cuse 1964 den „een­di­men­sio­nale Mënsch“ genannt huet. An hien hat zu där Zäit schonn d‘Instrumentaliséierung an di tech­no­kra­tesch Mani­pu­la­tioun vum ganze Mënsch – Haut an Hoer, Kier­per a Gees­cht – am kapi­ta­lis­tesche Pro­duk­tiouns­pro­zess am Aa.

D‘Psychoanalytiker, Sozio­lo­gen a Phi­lo­sophe vun der „Frank­fur­ter Schule“ haten näm­lech scho joer­zéng­te­laang virum eko­no­mes­chen Nobel­präis­gewën­ner Gary Becker (aus dem Ëmfeld vum Mil­ton Fried­man) gemierkt, dat d‘Perséinlechkeet oder den Cha­rak­ter vum Mënsch sel­wer zum Ins­tru­ment am Pro­duk­tioun­sap­pa­rat gouf. Dat wat den Nobel­präis­gewën­ner an der Eko­no­mie – déi léisst och esou eenegs iwwert d‘Bedeitung vun esou Päi­ser erblé­cken – als grousse Fort­schrëtt begräife wollt, dat sou­ge­nann­ten Human­ka­pi­tal als Zen­ter vun de Kom­pe­ten­zen, vun der Pro­duk­ti­vi­téit déi haut nach als Piliere vun der Relance an der Kom­pe­ti­ti­vi­téit gefeiert ginn, gouf schonn an den 40er a 50er Jore vum 20. Joe­rhon­nert kri­tesch hannerfroot.

Fir d‘Fuerscher vum Ins­ti­tut für Sozial­fuer­schung vu Frank­furt – dorën­ner och dee benann­ten Mar­cuse – war d‘Humankapital, deem dee­mools nach net esou en flotte Bran­ding zudeel gi war, nach d‘Spëtzt vun der mën­schle­cher Alie­na­tioun bedeit. Si hunn an der Entwé­ck­lung vum avan­céierte Kapi­ta­lis­mus eng Quell vun der For­ma­tioun vu ver­schid­dene Cha­rak­ter­ty­pen oder Per­séin­le­ch­keetss­truk­ture gesinn. Des Per­séin­le­ch­keetss­truk­ture cha­rak­te­ri­séie­ren sech am all­ge­men­gen doduerch, dat se d‘Bedürfnisser vum Maart, an vun der Kapi­tal-Akku­mu­la­tioun, esou déif verën­ner­lecht hunn dat se hin­nen a Fleesch a Blutt iwwer­gaange sinn. Di eko­no­mesch Verhält­nes­ser per­so­ni­fi­zéie­ren sech esou a ver­schidde Cha­rak­ters­truk­tu­ren an ginn zur ‚zwee­ter Natur‘. An anere Wie­der : de Mënsch sel­wer gëtt zum Kapi­tal, net nëmme fir di aner, déi Pro­fit aus him zéien. Hie verhält sech dann och zu sech sel­wer wéi zu engem Kapi­tal : jidd­we­reen soll zum Entre­pre­neur vu sen­ger Kar­riär, vu sen­gem Lie­wen, soit vu sech sel­wer ginn. Am Kapi­ta­lis­mus ass de Mënsch Kapi­tal ginn, a sollt sech och esou behan­de­len, soit : Humankapital.

E fla­grant Beis­pill vun esou enger Human­ka­pi­tal-Per­séin­le­ch­keet ass dat wat den Psy­cho­ana­ly­ti­ker an Phi­lo­soph Erich Fromm den Mar­ke­ting­cha­rak­ter genannt huet.

De Mar­ke­ting­cha­rak­ter ass, nom Fromm, déi voll­stän­neg­st a gelon­genst Upas­sung vum Mënsch un den Maart. Hei mécht sech d‘Persoun sel­wer also zum Kapi­tal, an och zur Wuer mécht. Genau dat also, wat den Gary Becker e puer Joer­zéngte méi spéit schonn, ganz ouni Iro­nie, als e grousse Fort­schrëtt vun der mën­schle­cher Fräi­heet gedeit huet. Als Mar­ke­ting­cha­rak­ter, an als Human­ka­pi­tal hänkt onse Wäert als Mën­schen, als Per­sou­nen un éisch­ter Stell dovun of, wéi mer gutt ons op deene ver­schid­denste Mäert ver­ka­fen. Déi Mäert sinn dann och net méi just déi vun der Aar­bechts­welt. Am neien Kapi­ta­lis­mus, deen säin Héich­punkt Ufank vun den 80er Jore vum les­chte Joe­rhon­nert uge­sat huet, am sou­ge­nann­ten Neo­li­be­ra­lis­mus oder Maart­fun­da­men­ta­lis­mus (K. Pola­nyi) sollt jo schliiss­lech alles zum Maart ginn. Dorop kom­men ech nach zréck : also och d‘Léift wa se bis als Dating-Maart funktionnéiert.

Als Human­ka­pi­tal hänkt also alles dovun of wéi gutt a wéi iwwer­zee­gend eis Ver­pa­kung ass. Fir ze reus­séie­ren, kënnt et beim Mar­ke­ting­cha­rak­ter dorop un sech dee­nen ane­ren esou vir­deel­haft wéi méi­glech duer­zes­tel­len, an domat seng eege Plaaz géint d‘Konkurrenz ze sécheren.

Als Human­ka­pi­tal si mer gläi­chzäi­teg Ver­kee­fer vun eis sel­wer als Per­sou­nen, an Ubid­der vun eise sel­wer als Wuer. Hei geet et ons un éisch­ter Stell drëmm eppes ze weise wat inter­es­sant genuch ass kaf ze ginn, bezuelt oder ein­fach nëm­men unzéi­hend, sexy inter­es­sant fir di Aaner ze ginn. De mora­les­chen Impe­ra­tiv vum Mar­ke­ting­cha­rat­ker, säin Über-Ich wéi den Freud soe géif, bes­teet an der Upas­sung un d‘Bedürfnis vum Maart am all­ge­mén­gen, a vun dee­nen spe­zifë­schen Mäert, net nëm­men di eko­nomësch, am speziellen.

Den Erich Fromm schreift dozou : e Mënsch vun där Zort huet net emol méi en Ësch, en „Ich“ wéi den Freud en nach nom Modell vum bier­ger­le­chen Indi­vi­duum geduecht huet.

Mäin „Ech“ als Mar­ke­ting­cha­rak­ter ass esou wéis du mech gären häss, wéis du mech brauchs. Dofir ass de Mënsch mat Mar­ke­ting­cha­rak­ter och onend­lech wan­del­bar a steets op gréisst méi­glech Effi­zienz an der Duers­tel­lung vu sech aus.

Dat gëllt fir Aar­bech­ter esou gutt wéi fir de Poli­ti­ker, dee just nom Audi­mat oder no den Son­dagë funk­tio­néiert. Dat ass och den Wës­sen­schaft­ler, deen seng Aar­becht un den gréisst­méi­gle­chen Zita­tioun­schan­cen orien­téiert, oder deen an de Medien ëmmer gären dat zielt, wat am Moment am mees­chte gefrot ass. Dat ass och nach den Kul­tur­ma­na­ger oder den Medien­di­rek­ter, dei hiren Suc­cès un den Besi­cher­zue­len, un den Abo­nen­ne­ten oder un den Aschalt­quote mies­sen. An dat si mer all, op de sozia­len Medien an op den Dating-Apps, wou mer eis schéins­ten, schlaues­ten an inter­es­san­tes­ten Säi­ten all Dag zur Schau stel­len mussen.

Komme mer dann zum zwee­ten Deel vum Freud sen­ger eege­naar­te­ger Aus­so iwwert Aar­becht a Léif als Quelle vum Gléck.

Wann am Beräich vun den aller­mees­ch­ten Aar­bech­ten de Mënsch mat Haut an Hoer, mat Kier­per a Séil am kapi­ta­lis­tesche Pro­duk­tiouns­pro­zess inte­gréiert gouf, wéi steet e da mat der Léift ? Ass Léift wéins­tens eng vun dee­nen Inse­len, déi nach net un d‘Imperium vun der Pro­duk­tioun uges­chloss gouf ? Sinn d‘Léift a Part­ner­schaft, an anere Wie­der, den les­ch­ten Off­shore vum Kapitalismus ?

Fir dorop ze änt­were musse mer fir d‘éischt kucke wat Léift an dësem Zesum­men­hang, wat Léift an eisem ges­chicht­leche Moment, an eiser Kul­tur hees­cht. Well Léift ass net just nëm­men en sub­jek­tive Gefill, a ganz sécher net ein­fach eng Rei vu bio­che­mesche Reak­tiou­nen am Gehier, an am Kier­per. Léift ass virun allem och eng sozial, kul­tu­rell a ges­chicht­lech Praxis, mat for­mel­len an infor­mel­len Institutiounen.

Fir et staark verein­facht ze soen : all ges­chicht­lech Gesell­schafts­form huet hir grouss Model­ler vun der Léift. An dat hees­cht dat nach dat indi­vi­duell­st Erliewe vun der Léift, hir sub­jek­tiivst Erfa­rung, an hir per­séin­lechst Bedei­tung och ëmmer a gläi­chzäi­teg d‘Zich vun der Zäit a vun der Gesell­schaft droen, an dee­nen se sech aus­dré­cken. Léift funk­tio­néiert also och no gesell­schaft­le­chen an emo­tio­nale ‚Scha­blou­nen‘ déi de Kader vun onse Virs­tel­lun­gen, Iwwer­zee­gun­gen an och Gefiller aus­maa­chen, an oft och nach en grous­sen Deel um Inhalt dozou liwweren.

Am nooste bei eis, an nach ëmmer kul­tu­rell wierk­sam ass di roman­tesch Kon­zep­tioun vun der Léift, déi Enn vum 18. Joe­rhon­nert ents­ta­ne­nen ass.

Kucke mer awer elo net op dat populäert, a scho kom­mer­ziell vermët­telt Verständnes vun der roman­tes­cher Léift. Roman­tesch Léift huet urs­prén­glech näi­scht mat Libes­film, mam Owen­diesse mat Käer­zen, oder engem waarme Schaum­bad zu zwee mat Schampes ze dinn.

D‘Romantik war eng lite­ra­resch a phi­lo­so­phesch Bewee­gung déi sech géint Klas­sik an Opklä­rung opge­leent huet. An der Roman­tik gou­fen, kari­ka­tu­réiert zesum­me­ge­faasst, dat Irra­tio­naalt, d‘Fantasie, di sub­jek­tiv Ënner­leeën­heet an Indi­vi­dua­li­téit an de Vir­der­grond vum kën­scht­le­resche Schaf­fen an phi­lo­so­phes­chen Denke bruecht.

Des Roman­tik huet näi­scht mat de schéine Gefiller vun de kom­mer­ziel­len Libes­fil­mer ze dinn. Si hänkt mat deem zesum­men, wat den Alfred Mus­set mam Begrëff vum „Mal du siècle“ popu­la­ri­séiert huet. De Mal du siècle war en déift Gefill vun Onbe­faan­gen. A sen­gem Roman vun 1836 – La Confes­sion d’un enfant du siècle – bes­chreift den Mus­set dëst exis­ten­ziell Dis­po­si­tioun esou :

Ce fut comme une déné­ga­tion de toutes choses du ciel et de la terre, qu’on peut nom­mer désen­chan­te­ment, ou, si l’on veut déses­pé­rance ; comme si l’humanité en léthar­gie avait été crue morte par ceux qui lui tâtaient le pouls.**

Roman­tik läit, fir et iwwerspëtzt am Jar­gon vun der posi­ti­ver Psy­cho­lo­gie ze soen, ze soen, méi no un der Depres­sioun an un Dou­des­fan­ta­sien, wéi un de waarme Gefiller vu Well­ness-Hotel­ler déi Roman­tik-Woche­nenn mat Mound­schäin ver­ka­fen. D‘Gefill vun der roman­tes­cher Ergrëf­fen­heet ass dat vun der ënner Zerrassenheet.

D‘Léift am Kon­text vun der Roman­tik prä­sen­téiert sech dann och wéi en Ver­such dëss Zer­ras­sen­heet, déi als Präis vum neie gesell­schaft­le­chen Indi­vi­dua­lis­mus ents­teet, ze iwwer­wan­nen. Als Erléi­sung vun der abso­lut­ter Zer­ras­sen­heet am kapi­ta­lis­tes­chen Kon­kur­renz­kampf, prä­sen­téiert sech di roman­tesch Léift dann als abso­lutte Choix fir d‘Léift, fir d‘Léift vun enger Per­soun, lass­ge­léist vun allem aneren.

Di roman­tesch Léift soll an der Iwwe­re­neestëm­mung vun zwou Séi­len aus der Ein­sam­keet an der Onvers­taa­nen­heet eraus féie­ren, an déi zwee Léi­wend, nom Aus­drock vum Frie­drich Schle­gel, an der „Wol­lust vun der ein­sa­men Emäer­mung“ zum „hel­leg­sten Won­ner vun der Natur féieren“.

Dem Begrëff an dem Pro­jet no, kéint di roman­tesch Léift also en Aus­gang aus dem maart­wirt­schaft­le­chen Kon­kur­renz-Dasein vum Indi­vi­duum duers­tel­len. Dës Léift kéint och eppes anes­cht vers­prie­chen, wéi en triste Fas­sa­den-All­daag vum Makretingcharakter.

Gi mer dem Vers­prie­chen also di nächste Kéier op de Gronn …

Op Radio 100,7 lauschteren … ➽