Gefiller vum Kapitalismus (6/8): Léift oder Geschäft ?

Léift oder Geschäft ?

Roman­tesch Léift soll eng vun den les­chte Pla­zen an der kapi­ta­lis­tes­cher Gesell­schaft sinn, wou nach Zesum­me­ge­héie­reg­keet, Bin­dung, Wäermt an Authen­ti­zi­téit méi­glech sinn. Mat esou enger Hoff­nung ass et inter­es­sant d‘Notioune vu „roman­tes­cher Léift“ a Kapi­ta­lis­mus fir d‘éischt emol méi genau cha­rak­te­ri­séie­ren. Wat an aller Kierzt net grad ein­fach ass …

Wat am duerch­schnët­tleche, populäre Verständnes haut als roman­tesch Léift consi­de­réiert gëtt, ass en verharm­loost Frag­ment vun deem, wat roman­tesch Léif a sen­gem his­to­resche Kon­text war. Fir et kuerz ze faas­sen : dat populäert Verständnes vun der roman­tes­cher Léif léisst de gan­zen Deel vum Schmäerz, vun der Melan­cho­lie, an och vun den Dou­deswënsch, an dem oft onaus­wei­chle­chen Selbst­mord ganz bei der Säit. Des däi­sch­ter a bedree­lech Säit vun der roman­tes­cher Léift gëtt am populäre Verständnes kuer­ze­rhand ersat duerch en posi­tivt Vers­prieche vum daue­rhaf­tem Gléck.

Wat an dësem populär-kul­tu­relle Modell awer vun der roman­tes­cher Léif op der ane­rer Säit awer och bleift, ass eng Léift déi strikt nom Prin­zip vun der Ënner­leeën­heet funk­tio­néiert : Léift ass eng strikt sub­jek­tiv an emo­tio­nal emp­fonnte Bin­dung un en ane­ren Indi­vi­duum. An dëser Pers­pek­tiv ass Léift also en virun allem ane­ren en ënne­ren Zous­tand vum Hige­zu­fillen zu enger een­ze­ger Per­soun, mat Exk­lu­sioun vun allen anere Per­sou­nen, a vun allem Äus­se­ren am all­ge­men­gen. Léift ass eng Zort vum Emp­fan­nen, vu Fillen. An des Léift soll sech, scho qua­si per Defi­ni­tioun, der Ratio­na­li­téit an der Keelt vun der wirt­schaft­le­cher Kon­kur­renz­welt ent­zéien. Si pro­po­séiert eng verën­ner­lecht Léi­sung op d’Pro­blee­mer vun der Bäus­se­welt. Zum Deel kéint een hei direkt den­ken, dat Léift eigent­lech eng indi­vi­dua­li­séiert an intro­ver­téiert Léi­sung op en poli­tes­chen a wirt­schaft­leche Pro­bleem unzielt.

Kucke mer eis dofir och nach ganz séier, och iwwer­flä­chlech, de Begrëff vum Kapi­ta­lis­mus un. Et ginn an der Tëschenzäit esou vill Begrëf­fer vum Kapi­ta­lis­mus dat et schwéier schéngt eng all­ge­méng Linn aus dir Wull eraus ze dis­til­léie­ren. Ech pro­béie­ren trotz­deem eppes wéi en all­ge­men­gen, gemein­sa­men Nen­ner ze for­mu­léie­ren, dee sécher all di Kri­tik ver­déngt, déi een ëm maache kann.

Kapi­ta­lis­mus kéint een defi­néie­ren als en wirt­schaft­le­chen a gesell­schaft­leche Pro­zess dee vun engem een­ze­gen Zweck bestëmmt gëtt : d‘Maxismiséierung vum indi­vi­duelle Pro­fit, vun den indi­vi­duel­len Avan­tage, aus wat och ëmmer se bes­toe kën­nen.
Kapi­ta­lis­mus ass als Akti­vi­téit oder Pro­zess duerch ins­tru­men­tell Ver­nonft bestëmmt . Eng Ver­nonft also, där hiert een­zegt Zil do dra bes­teet, di bes­cht a sécherst Mët­te­len aus­ze­den­ken an zur Verfü­gung ze stel­len, déi dem Zweck vun der indi­vi­duel­ler Beräi­che­rung nëtzen.

Wann esou eng ins­tru­men­tell Ver­nonft dann iwwer di reng wirt­schaft­lech Akti­vi­téit eraus geet, an och zum Modell vum Den­ken an Han­de­len am All­dag gëtt, dann ents­teet wat een eng kapi­ta­lis­tesch Kul­tur nenne kann. Ins­tru­men­tell Ver­nonft bestëmmt dann esou wuel di wirt­schaft­lech wéi och di net wirt­schaft­lech Beräi­cher vum Alldag.

Mat deene knap­pen Defi­ni­tiou­nen ass et méi ein­fach ze gesi, wéi Kapi­ta­lis­mus a Léift sech zoue­nee verhalen.

An der Kul­tur vum Kapi­ta­lis­mus ass all aner Per­soun an éisch­ter Ins­tanz eng Zort ‚Ges­chäfts­part­ner‘. Di aner Per­soun ass also fir d‘éischt emol, wat ëmmer se soss nach ass, ë Mët­tel fir mäin indi­vi­duelle Pro­fit. Esou kéint een soen dat all Rela­tioun zu anere Per­sou­nen zu enger Zort Ges­chäfts­re­la­tioun gëtt. Mär verha­len eis dann zu enaner mat der nämm­lech­ter Absicht – ent­we­der zesum­men, oder méi oft, deen een op Käschte vun dee ane­ren – en per­séin­leche Pro­fit, oder Avan­tage, Gewënn oder Inter­esse aus den anere Leit fir eis ze sécheren.

Di roman­tesch Léift erschéngt direkt als de Contraire vun dëser Zwe­ck­méis­seg­keet : an der roman­tes­cher Léift ass di aner Per­soun kee Mët­tel zum Zweck, mä den Zweck sel­wer. D‘Bezéiung zur ane­rer Per­soun soll keng Ins­tru­ment sinn, mä si ass d‘Ziel sel­wer. Et geet an dëser Léift man­ner ëm mech, wéi ëm di aner Persoun.

Min­des­tens op den éischte Bléck schéngt di roman­tesch Léift also eppes anes­cht ze pro­po­séie­ren, wéi en Selbs­tin­te­resse. Wat ges­chitt awer elo wann di ins­tru­men­tell Ver­nonft och an dëse Beräich antrëtt ?

Dat héiert een schéin aus enger Rei vun all­dee­gleche Remar­ken a Reflexiou­nen iwwer Bezéiun­gen eraus. Wie kënnt zum Beis­pill dës For­mel net : déi Per­soun, déi „bréngt mär näi­scht“. An anere Wie­der : di Per­soun, sief et als Frënn, sief et als Part­ner, ass en schlech­ten Inves­tis­se­ment vu men­ger Zäit a men­gen Efforten.

Wat also wéins­tens am tra­di­tio­nelle roman­tesche Modell vun der Léift net emol siicht­bar war – den Wer­ther huet sech net ëmbruecht well d‘Charlotte him e schlech­ten affek­tive Ren­de­ment op säin Inves­tis­se­ment bruecht huet – ass fir eis schonn Normalitéit.

Fir eis ass d‘Léift mat Selbst­verständ­le­ch­keet och ëmmer Selbst­be­frid­de­gung mat engem ane­ren. An dat soll keen impli­zitt nega­tiivt Urteel sinn. Et geet duer zur Kennt­nis ze hue­len, dat Léift net onbe­déngt radi­kal der ins­tru­men­tel­ler Logik vum Kapi­ta­lis­mus muss ent­géint­ge­sat ginn. Déi ver­schidde Vermë­schunge vu Léift, Kon­sum a Maart si fir eis haut guer net méi schockéierend.

Mä och an enger esou vers­ta­ne­ner Léift, déi net esou kom­plett selbst­los ass, wéi et di chrë­scht­lech Cari­tas, gëtt et nach en klo­ren Ënner­scheed zur Geschäftsrelatioun.

An der Ges­chäfts­re­la­tioun ass den Nächs­ten exk­lu­siv d‘Mëttel fir meng Zwe­cker. An esou guer wann ech mech hei ëm hie suer­gen, him Opmierk­sam­keet ent­géint brén­gen, blei­wen déi Sym­pa­thie an Empa­thie an der Ges­chäfts­re­la­tioun schlicht Ins­tru­men­ter vum Gewënn. Och eng ges­chäft­lech „Win-Win“ Situa­tioun huet net vill mat Léift, awer des­to méi mat Pro­fit ze dinn.

Dat hees­cht : eng Ges­chäfts­re­la­tioun ass zwar eppes qua­li­ta­tiv aneres wéi eng Libes­be­zéiung, mä d‘Libesbezéiung ka sech duerch gra­duell Schrëtt der Ges­chäfts­re­la­tioun unnä­he­ren. An domat fält dann och de radi­ka­len Ënner­scheed. Léift a Ges­chäfts­lo­gik kën­nen dann a ver­schidde Mësch­ve­rhältnës­ser optrieden.

Dat ass méi­glech well esou guer di roman­tesch Léift en wee­sent­lecht Ele­ment, esou ers­taun­lech dat schéine mag, mam Homo Oeco­no­mi­cus deelt. Alle Béid si se näm­lech Aus­dréck vum moder­nen Indi­vi­dua­lis­mus, deen sech am spéi­den 18. an am 19. Joe­rhon­nert als gesell­schaft­leche Grond­mo­dell vun der Sub­jek­ti­vi­téit duerch­ge­sat huet.

An de Wie­der vum däitsche Sozio­log Nik­las Luh­mann bes­teet de kul­tu­relle Modell vun der roman­tes­cher Léift an enger „gren­ze­los stei­ger­ba­rer Indi­vi­dua­li­téit“: et ass en Verhältnes vun zwee mona­des­chen Indi­vi­duen déi sech géi­gesäi­teg an hirer Een­ze­gaar­teg­keet end­los uner­ken­nen a bestäerken.

An och den Homo Oeco­no­mi­cus ass als Not­zen­maxi­mi­séie­rer als radi­ka­len Indi­vi­dua­list geduecht. Mä, do sëtzt den Ënner­scheed nach fir d‘éischt, en Indi­vi­dua­list deen an all senge Rap­por­ten zu den Leit an de Saa­chen un éisch­ter Plaz hiren Nëtz­le­ch­keetswäert gesäit.

Aus dësem Indi­vi­dua­lis­mus eraus gesäit een wéi esou wuel di roman­tesch Liib­ha­ber an di ratio­nal Egoiste vum Kapi­ta­lis­mus sech zesumme verha­len. Si sinn allen zwee Erschei­nung­sfor­men vun deem nämm­lech­ten Indi­vi­dua­lis­mus, mä se orien­téie­ren sech an géi­gesätz­lech Richtungen.

Wou den Homo Oeco­no­mi­cus dësen Indi­vi­dua­lis­mus als egois­tesch Oppor­tu­ni­téit fir den eege­nen Avan­tage gesäit, an ver­sicht de Maxi­mum fir seng eege Bedürf­nis­ser eraus ze schloen, do gesäit di roman­tesch Léift Keelt, Ent­frie­mung an Onmënschlechkeet.

Roman­tesch Léift ass, an anere Wie­der, de moderne Ver­such, vläicht esou guer de moderne Lie­wen­sent­worf, deen aus dem stool­haar­den Gehais vun der eko­no­mes­cher Ratio­na­li­téit eraus ze komme. Et ass de Ver­such sech duerch d‘Wäermt vun de sub­jek­tive Gefiller an d› duerch di affek­tiv Bin­dung mat enger Per­soun, déi di Gefiller deelt, eng Gefills-Uto­pie zu zwee ze schaafe.

Mä esou géi­gesätz­lech se sech och zoue­nee verha­len, sou änlech si se als zwou Gron­daus­riich­tunge vun deem nämm­lechte moder­nen Indi­vi­dua­lis­mus. Dowéinst kann di kapi­ta­lis­tesch Kul­tur och d‘Léift pro­gres­siv recuperéieren.

Op Radio 100,7 lauschteren … ➽