Gefiller vum Kapitalismus (3/8): Di emotional Intelligenz

Di emotional Intelligenz

Es muss im ein­zel­nen dar­ges­tellt wer­den, wie die Men­schen die Pro­duk­tions­weise auf ihr Leben über­tra­gen und wie schließ­lich die Pro­duk­tions­ve­rhält­nisse ans­telle der Psy­cho­lo­gie tre­ten. Dazu etwa die psy­cho­lo­gisch gar nicht verständ­liche Tat­sache, dass die Men­schen, wo sie dem mecha­nis­ti­schen Pro­duk­tions­pro­zess aus­zu­wei­chen trach­ten, in ihrer Frei­zeit, ihn nur repro­du­zie­ren. Ihr Genuss bes­teht in Stoß und Wie­de­rho­lung wie die Tätig­keit der Maschine.“ (Ador­no, Theo­dor W. [1941] 2004. Noti­zen zur neuen Anthro­po­lo­gie. In : Ador­no, Theo­dor W./Horkheimer, Max. 2003. Brief­wech­sel Bd. II 1938 – 1944.)

Di ame­ri­ka­nesch Sozio­lo­gin Arlie Rus­sell Hoch­schild hat Ufank den 80er Joer de Begrëff vun der emo­tio­na­ler Aar­becht age­fouert, fir eng nei Dimen­sioun vun der Aar­becht am Spéit­ka­pi­ta­lis­mus ze erfuer­schen. Wärend déi tra­di­tio­nell Indus­triear­becht prio­ritär op Kier­per­funk­tiou­nen, op Kier­per­kraaft an Aus­dauer, limi­téiert war, koum mat der Entwé­ck­lung vun den Déng­scht­lees­ch­tun­gen och d‘Verwirtschaftlechung vun den Denk­funk­tiou­nen, dem Wës­sen an de Kom­pe­tenz dobäi.

A ver­schid­dene Beruf­fer steet awer nach eng aner Ver­wirt­schaft­le­chung un éisch­ter Plaz. Bei Fluch­be­glee­der, Recep­tion­nis­ten, Ser­veu­ren, mä och ëmmer méi an enger neier Form vu Mana­ge­ment trëtt de Gebrauch an d‘Reguléierung vun de Gefiller an de Virdergrond.

Hei geet et net nëm­men dorëm en Déng­scht ze lees­ch­ten, mä virun allem och eng gewës­sen emo­tio­nal Atmos­phär ze erscha­fen, sief et duerch en Hiers­telle vu Plä­séier an Enthu­sias­mus, sief et duerch en Vermët­tele vu Loya­li­téits­ge­filler, sief et esou guer duerch eng latent Sexua­li­séie­rung vun de ges­chäft­leche Rapporten.

D‘Arlie Rus­sell Hoch­schild huet gewi­sen wéi Ste­war­des­sen, als frap­pant Beis­pill, an der Busi­ness-Class en sexua­li­séiere Séduc­tiouns-Rap­port mat hire männ­leche Clien­ten oprecht erhale sol­len, fir dat déi sech am Fli­ger wuel­fillen a méi, a bes­ser consomméieren.

1999 haten och di zwee fran­séisch Sozio­lo­gen, d‘Éve Chia­pel­lo an de Luc Bol­tans­ki schonn dës Bewee­gung zum emo­tio­nale Kapi­ta­lis­mus an den neie Forme vum Fir­me­ma­na­ge­ment entdeckt.

An der éisch­ter Gene­ra­tioun vum Indus­tri­ka­pi­ta­lis­mus huet de Fir­men­besët­zer seng Entre­prise nach a gud­der Famil­l­je­papp-Tra­di­tioun mat Strof a Belou­nung géréiert.

Duer­no koum dann eng nei Gene­ra­tioun vu Mana­ger déi sel­wer als Sala­riéë Firme mat hirer tech­nes­cher Exper­tise geleet hunn. D‘Firmeleedung bes­toung dunn pri­vi­le­giéiert aus Inge­nieure mat prak­tes­cher Erfa­rung um Terrain.

Mat der wei­de­rer Entwé­ck­lung vum Déng­scht­lees­ch­tungs­sec­teur koum dunn en neien Typ vu Mana­ger a Lee­der zum Vir­schäin, beson­nesch am Beräich vum Bank­wie­sen, der Finanz, der Consul­tance an den neien Elek­tro­nik- an Informatikfirmen.

Dëse Mana­ger, esou d‘ Éve Chia­pel­lo an de Luc Bol­tans­ky, brauch net méi beson­nesch vill vu sen­ger Fir­ma an hire Pro­duk­ter ze ken­nen oder vers­toen. Hie schaft man­ner mat sen­ger fachle­cher Exper­tise, oder sen­ger prak­tes­cher Erfa­rung an deem Pro­duk­tiouns­beräich wéi mat enger Exper­tise an der Ges­tioun a vum „Human Resource Mana­ge­ment“.

Dat hees­cht, den neie Mana­ger muss seng Kom­pe­tenz haaptsä­chlech dora wei­sen, dat hie weess wéi een seng pro­fes­sio­nell a per­séin­le­chen Netz­wier­ker beaar­becht, a wéi een d‘Personal mat psy­cho­lo­ges­chen Tri­cken a Mani­pu­la­tioun bei Laun a bei der Staang hält, wéi een seng eege Kar­riär bei dee­nen, déi doriw­wer deci­déie­ren, pre­pa­réiert. Am Ëmfeld vun der neo­li­be­ra­ler Trans­for­ma­tioun vun der Wirt­schaft an der Poli­tik, wou all gesell­schaft­lech Pro­duk­tioun soll nom Modell vun enger kapi­ta­lis­tes­cher Fir­ma funk­tio­néie­ren, gesäit een dann och, dat di nämm­lecht Zort vu Mana­ger beli­beg am Pri­vat­sec­teur oder an der Poli­tik schaf­fen, eng Schoul­po­li­tik bestëm­men oder eng Consul­ting­fir­ma mat lee­den, an der Auto­sin­dus­trie schaf­fen, oder en Spi­dol mat diri­géie­ren. Do et just nach Firme mat Pro­fi­to­rien­téie­rung gi soll, fënnt een dës Zort vu Mana­ge­ment esou wuel an der Indus­trie wéi an der Poli­tik, an kul­tu­relle wéi am huma­nitäre Beräich.

An der Sozio­lo­gie ginn et zwou Inter­pre­ta­tioune vun dësem neie Gefills­ma­na­ge­ment, dee lues a lues di gesamt Ser­vice-Branche, mä och d‘Politik am all­ge­men­gen kolo­ni­séiert huet.

Op der enger Säit, a qua­si säit dem Ent­soe vun der Sozio­lo­gie am spéi­den 19. Joe­rhon­nert, gouf Gefills­ma­na­ge­ment als Ënner­dré­ckung vun authen­tesche Gefiller kri­tesch gesinn. Beim Max Weber a beim Georg Sim­mel liest een scho vun der Ratio­na­li­séie­rung a vun der Offlaa­chen vun de Gefiller am Kapitalismus.

Och di däitsch Phi­lo­so­phen a Sozialwës­sen­schaft­ler Theo­dor Ador­no a Max Hor­khei­mer bek­loen den huele Cha­rak­ter vun de Mën­schen am Spéit­ka­pi­ta­lis­mus zu schéine Fas­sa­den. Si schrei­wen, aus hiren Erfa­run­gen an Ame­ri­ka, dat Per­séin­le­ch­keet schonn an de 40er/50er Jore kaum méi hees­cht wéi stra­lend wäiss Zänn an d‘Ofwiesenheet vun Axel­sch­weess an Emotiounen.

Op dir ane­rer Säit gesäit een och, dat säit den 80er an 90er Jore vum les­chte Joe­rhon­nert genau den Contraire ges­chitt. D‘Gefiller sol­len net méi der ein­fa­cher Ratio­na­li­séie­rung ënner­worf ginn, an sech offlaa­chen. D‘Aarbechter, d‘Consultanten an d‘Manager am Ser­vi­ce­beräich sol­len och keng eidel Hülse mat wäis­sen Zänn an ouni Emo­tioune sinn. Den neien Toun ass dee vun der enthu­sias­tes­cher Selbst­ver­wierk­le­chung bei der Aarbecht.

Dofir ginn et dann eng ganz Rei vu Methode vum posi­ti­ven Selbst­ma­na­ge­ment (i.e. „posi­tiv Psy­cho­lo­gie“) wéi „posi­tiivt Den­ken“, auto­ge­nen Trai­ning, „neu­ro­lin­guis­tesch Pro­gram­ma­tioun“ an Neuro-Management.

Mais eng Method, déi wuel méi bekannt gouf wéi all di aner zesum­men ass déi vum ame­ri­ka­nesche Psy­cho­log Daniel Cole­mann erfonn­ten „emo­tio­nal Intel­li­genz“. Emo­tio­nal Intel­li­genz ass di onkon­tes­téiert Kin­ni­gin vum neiem Mana­ge­ment vu sech, a vun dee­nen aneren.

D‘Wuert sel­wer vun der emo­tio­na­ler Intel­li­genz schéint esou para­doxal wéi vil­l­vers­prie­chend. Para­doxal well d‘Gefiller jo tra­di­tio­nell als irra­tio­nal geduecht gou­fen. Sécher gouf et do eng déif Ëmkéie­rung fir d‘éischt an der Phi­lo­so­phie vum 19. Joe­rhon­nert, an dann och an der Psy­cho­lo­gie mat der Entwé­ck­lung vum Sig­mund Freud sen­ger Psychanalyse.

Mäi dorop kënnt den Daniel Gole­man net emol zréck. Hie setzt seng emo­tio­nal Intel­li­genz ganz ouni Ges­chicht an d‘Welt wéi di grii­chesch Göt­tin Athe­na, déi enges Daachs a vol­ler Rësch­tung aus dem Kapp vum Zeus eraus gek­lom­men ass.

Wat inter­es­sant an intel­li­gent kléngt, an di emo­tio­nal Intel­li­genz huet jo och en bean­dro­ckende kom­mer­zielle Suc­cès iwwer den Fir­me­ma­na­ge­ment eraus, ass awer lei­der méi banal wéi een et erhoffe kéint.

Dem Gole­man seng emo­tio­nal Intel­li­genz liw­wert virun allem Tech­ni­ken, mat dee­nen een sech sel­wer als oner­schöp­flech Quell vu Poten­tia­ler entwé­ckele kann. Dat kléngt tatsä­chlech net vill méi schlau wéi all di aner 10-Schrëtt Metho­den, mat dee­nen een Erfol­leg, Gléck, Geld, Léift a Sex kréie kann. Uge­faange mam Dale Car­ne­gie sen­gem Klas­si­ker vun 1936 iwwer wéi een sech Frënn mécht an d‘Leit influen­zéiere kann.

Wuel­ge­mierkt, de Grond­ge­dan­ken ass bei esou Rat­ge­ber ëmmer dat een duerch di rich­teg Mani­pu­la­tioun vu sech sel­wer a vun dee­nen Anere bal alles erreeche ka wat een sech wënscht.

Mat dem Gole­man sen­ger emo­tio­na­ler Intel­li­genz, als nei Tech­nik vun der Selbs­top­ti­mi­séie­rung, ass dat dann och net anes­cht. Onst Aar­bechts­lie­wen, esou d‘Versprieche vum Gole­man, pro­fi­téiert haut an enger nach ni do gewies­ch­ter Aart a Weis vun der emo­tio­na­ler Intel­li­genz. Dofir solle mer dann all léiere mam rich­tege Gefills­ma­na­ge­ment fir d‘éischt emol eist eegent Gehier zum „emo­tio­nale Mana­ger„ ëmze­funk­tio­néie­ren. Selbst­verständ­lech feelt och bei der emo­tio­na­ler Intel­li­gent den aktuelle Jar­gon vun der Neu­rowës­sen­schaft net. Well och d‘Gehier, als pro­gram­ma­belt Organ, soll jo virun allem emol en Ins­tru­ment sinn, eng Waff fir d‘Selbstbehaaptung am eko­no­mesche Konkurrenzkampf.

Dat hees­cht awer och dat d‘Notioun vu Gefiller, wéi mer se bis dohi kannt hunn, emol kuer­ze­rhand an ouni wei­der Dis­kus­sioun oder Reflexioun ëmge­krem­pelt gëtt. Gefiller sinn näm­lech fir den Gole­man keng Zeeche méi déi eis onwillkür­lech doriw­wer infor­méiere wat an eis vir­geet, déi eis an eisem Verhältnes zu anere Mëschen droen oder lee­den. Gefiller sinn fir dës Psy­cho­loge Psy­cho­lo­gie vun den Emo­tioune mat engem Sënn fir dat Kom­mer­ziellt, keng Dee­ler méi vu Stëm­mung­slaa­gen, aus dee­nen eraus mer eis op d‘Welt bezéien. An et sinn net emol méi Reak­tiou­nen op real Uläss.

Trauer, Ang­scht, Suerge, Frus­tra­tiou­nen, Onze­frid­den­heete ginn an der emo­tio­na­ler Intel­li­genz vum Gole­man ein­fach vun enger ins­tru­men­tel­ler Käsch­ten-Not­zen Ana­ly­sen als nega­tiv an onerwën­scht erkläert, a solle vun der „Gefill­saar­becht“ vum Een­ze­len ein­fach opge­léist a vum Reser­voir vun de posi­tive Res­sour­cen ersat ginn. Wéi d‘Gehier sel­wer si Gefiller also Ins­tru­men­ter vum all­ge­menge Ges­chäft op dat sech all gesell­schaft­lech an indi­vi­duell mën­schlech Inter­ak­tioune redu­zéiere sollen.

Nieft den inter­per­so­nelle Gefills­kom­pe­ten­zen a Res­sourcë gëtt et nom Gole­mann dann och inter­per­so­nell Forme vu Gefills­ma­na­ge­ment. Well deen emo­tio­nale Selbst­ma­na­ge­ment, deen eis zu erfol­le­gräiche Per­séin­le­ch­keete mécht, hël­left och di Aner ron­derëm eis ze beaflossen.

„Empa­thie“ an „sozial Fäeg­kee­ten“ erla­ben et näm­lech dem gewiefte Selbst­ma­na­ger bei dee­nen Anere genau déi Gefiller ervir ze ruf­fen, déi him bei sen­gem eege­nen Erfol­leg hël­le­fen. Dobäi geet et drëm, wéi scho beim Dale Car­ne­gie, déi aner esou schlau ze mani­pu­léie­ren, dat si sech net mani­pu­léiert fillen. Dat wär d‘Paradebeispill vun der emo­tio­na­ler Inteligenz.

A sen­gem Arti­kel iwwer Emo­tion by Desi­gn bréngt den däitsche Sozio­log Sighard Neckel de Begrëff an de Pro­gramm vum emo­tio­na­len Mana­ge­ment op de Punkt. A wat hien vum Dale Car­ne­gie sen­gem Klas­si­ker schreift, gëllt a for­tio­ri och fir di emo­tio­nal Intelligenz :

„Selbst­kon­trolle und Fremdtäu­schung gehen Hand in Hand und verei­ni­gen sich in dem Ziel, andere Akteure durch Dra­ma­tur­gien der Zunei­gung für eigene Zwecke zu instrumentalisieren.“

Fir di emo­tio­nal Intel­li­genz gëllt dann :

„Gesell­schaft­lich erwün­schte Emo­tio­nen neh­men dadurch den Cha­rak­ter eines inne­ren Reser­voirs per­ma­nent mobi­li­sier­ba­rer men­ta­ler Res­sour­cen an, die jeder­zeit für ins­tru­men­telle Zwecke ein­setz­bar sind. Der Maßs­tab für die Abgren­zung zum Nor­ma­len ist die reine Nütz­li­ch­keit einer Emo­tion, wenn es gilt, persön­liche Erfolg­sziele zu erreichen.“

Emo­tio­nal Intel­li­genz, wéi kann et dann och anes­cht sinn, gouf esou eng vun de stäerkste Waf­fen am wirt­schaft­leche Konkurrenzkampf.

Mä duerch déi Ratio­na­li­séie­rung vun den Gefiller am emo­tio­na­len Kapi­ta­lis­mus setzt sech dann awer erëm eppes duerch, wat d‘Klassiker vun der Sozio­lo­gie bemierkt haten : en Pro­zess vun der Ratio­na­li­séie­rung, mä dës Kéier net op Käsch­ten vun de Gefiller, mä mat Gefiller déi vun der wirt­schaft­le­cher Pro­duk­ti­vi­téit ins­tru­men­ta­li­séiert ginn.

D‘Eva Illouz an Yaa­ra Ben­ger Ala­luf schrei­wen dozou an hirem Bäi­trag iwwer emo­tio­nal Intel­li­genz am Band 3 vun der grous­ser His­toire des émotions :

Le concept d‘« intel­li­gence émo­tion­nelle » est une excel­lente illus­tra­tion de la façon dont les émo­tions ont été trans­for­mées en com­pé­tences qui, à leur Tour, ont été objec­ti­vées et sont ain­si deve­nues des enti­tés mesu­rables. Défi­nie comme « la capa­ci­té à per­ce­voir et à expri­mer avec jus­tesse les émo­tions, à se ser­vir de ces émo­tion s pour faci­li­ter la réflexion, à com­prendre et à gérer les émo­tions pour son propre déve­lop­pe­ment émo­tion­nel », la notion d’« intel­li­gence émo­tion­nelle » n’est plus consi­dé­rée comme un oxy­more, mais bien comme la carac­té­ris­tique d’une nou­velle ratio­na­li­té émo­tion­nelle individuelle.

Emo­tio­nal Intel­li­genz mécht also, am Géi­ge­saz zu dem wat een sech denke géif, wann een den Numm héiert – mä dat ass jo den gan­zen Trick beim intel­li­gente Mar­ke­ting – den Kapi­ta­lis­mus nei méi „waarm“ oder bes­ser un d‘Emotionalitéit vun den Aar­bech­ter uge­passt. Emo­tio­nal Intel­li­genz pro­po­séiert ganz am Contraire eng Uwen­nung vun der kapi­ta­lis­tes­cher Logik – d‘Assuréiere vum per­séin­leche Pro­fit – op d‘Gefiller.

Op Radio 100, 7 lauschteren … ➽