Gefiller vum Kapitalismus (3/8): Di emotional Intelligenz

Di emotional Intelligenz

‚ÄěEs muss im ein¬≠zel¬≠nen dar¬≠ges¬≠tellt wer¬≠den, wie die Men¬≠schen die Pro¬≠duk¬≠tions¬≠weise auf ihr Leben √ľber¬≠tra¬≠gen und wie schlie√ü¬≠lich die Pro¬≠duk¬≠tions¬≠ve¬≠rh√§lt¬≠nisse ans¬≠telle der Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie tre¬≠ten. Dazu etwa die psy¬≠cho¬≠lo¬≠gisch gar nicht verst√§nd¬≠liche Tat¬≠sache, dass die Men¬≠schen, wo sie dem mecha¬≠nis¬≠ti¬≠schen Pro¬≠duk¬≠tions¬≠pro¬≠zess aus¬≠zu¬≠wei¬≠chen trach¬≠ten, in ihrer Frei¬≠zeit, ihn nur repro¬≠du¬≠zie¬≠ren. Ihr Genuss bes¬≠teht in Sto√ü und Wie¬≠de¬≠rho¬≠lung wie die T√§tig¬≠keit der Maschine.‚Äú (Ador¬≠no, Theo¬≠dor W. [1941] 2004. Noti¬≠zen zur neuen Anthro¬≠po¬≠lo¬≠gie. In : Ador¬≠no, Theo¬≠dor W./Horkheimer, Max. 2003. Brief¬≠wech¬≠sel Bd. II 1938‚Ää‚Äď‚Ää1944.)

Di ame¬≠ri¬≠ka¬≠nesch Sozio¬≠lo¬≠gin Arlie Rus¬≠sell Hoch¬≠schild hat Ufank den 80er Joer de Begr√ęff vun der emo¬≠tio¬≠na¬≠ler Aar¬≠becht age¬≠fouert, fir eng nei Dimen¬≠sioun vun der Aar¬≠becht am Sp√©it¬≠ka¬≠pi¬≠ta¬≠lis¬≠mus ze erfuer¬≠schen. W√§rend d√©i tra¬≠di¬≠tio¬≠nell Indus¬≠triear¬≠becht prio¬≠rit√§r op Kier¬≠per¬≠funk¬≠tiou¬≠nen, op Kier¬≠per¬≠kraaft an Aus¬≠dauer, limi¬≠t√©iert war, koum mat der Entw√©¬≠ck¬≠lung vun den D√©ng¬≠scht¬≠lees¬≠ch¬≠tun¬≠gen och d‚ÄėVerwirtschaftlechung vun den Denk¬≠funk¬≠tiou¬≠nen, dem W√ęs¬≠sen an de Kom¬≠pe¬≠tenz dob√§i.

A ver¬≠schid¬≠dene Beruf¬≠fer steet awer nach eng aner Ver¬≠wirt¬≠schaft¬≠le¬≠chung un √©isch¬≠ter Plaz. Bei Fluch¬≠be¬≠glee¬≠der, Recep¬≠tion¬≠nis¬≠ten, Ser¬≠veu¬≠ren, m√§ och √ęmmer m√©i an enger neier Form vu Mana¬≠ge¬≠ment tr√ętt de Gebrauch an d‚ÄėRegul√©ierung vun de Gefiller an de Virdergrond.

Hei geet et net n√ęm¬≠men dor√ęm en D√©ng¬≠scht ze lees¬≠ch¬≠ten, m√§ virun allem och eng gew√ęs¬≠sen emo¬≠tio¬≠nal Atmos¬≠ph√§r ze erscha¬≠fen, sief et duerch en Hiers¬≠telle vu Pl√§¬≠s√©ier an Enthu¬≠sias¬≠mus, sief et duerch en Verm√ęt¬≠tele vu Loya¬≠li¬≠t√©its¬≠ge¬≠filler, sief et esou guer duerch eng latent Sexua¬≠li¬≠s√©ie¬≠rung vun de ges¬≠ch√§ft¬≠leche Rapporten.

D‚ÄėArlie Rus¬≠sell Hoch¬≠schild huet gewi¬≠sen w√©i Ste¬≠war¬≠des¬≠sen, als frap¬≠pant Beis¬≠pill, an der Busi¬≠ness-Class en sexua¬≠li¬≠s√©iere S√©duc¬≠tiouns-Rap¬≠port mat hire m√§nn¬≠leche Clien¬≠ten oprecht erhale sol¬≠len, fir dat d√©i sech am Fli¬≠ger wuel¬≠fillen a m√©i, a bes¬≠ser consomm√©ieren.

1999 haten och di zwee fran¬≠s√©isch Sozio¬≠lo¬≠gen, d‚Äė√Čve Chia¬≠pel¬≠lo an de Luc Bol¬≠tans¬≠ki schonn d√ęs Bewee¬≠gung zum emo¬≠tio¬≠nale Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus an den neie Forme vum Fir¬≠me¬≠ma¬≠na¬≠ge¬≠ment entdeckt.

An der √©isch¬≠ter Gene¬≠ra¬≠tioun vum Indus¬≠tri¬≠ka¬≠pi¬≠ta¬≠lis¬≠mus huet de Fir¬≠men¬≠bes√ęt¬≠zer seng Entre¬≠prise nach a gud¬≠der Famil¬≠l¬≠je¬≠papp-Tra¬≠di¬≠tioun mat Strof a Belou¬≠nung g√©r√©iert.

Duer¬≠no koum dann eng nei Gene¬≠ra¬≠tioun vu Mana¬≠ger d√©i sel¬≠wer als Sala¬≠ri√©√ę Firme mat hirer tech¬≠nes¬≠cher Exper¬≠tise geleet hunn. D‚ÄėFirmeleedung bes¬≠toung dunn pri¬≠vi¬≠le¬≠gi√©iert aus Inge¬≠nieure mat prak¬≠tes¬≠cher Erfa¬≠rung um Terrain.

Mat der wei¬≠de¬≠rer Entw√©¬≠ck¬≠lung vum D√©ng¬≠scht¬≠lees¬≠ch¬≠tungs¬≠sec¬≠teur koum dunn en neien Typ vu Mana¬≠ger a Lee¬≠der zum Vir¬≠sch√§in, beson¬≠nesch am Ber√§ich vum Bank¬≠wie¬≠sen, der Finanz, der Consul¬≠tance an den neien Elek¬≠tro¬≠nik- an Informatikfirmen.

D√ęse Mana¬≠ger, esou d‚Äė √Čve Chia¬≠pel¬≠lo an de Luc Bol¬≠tans¬≠ky, brauch net m√©i beson¬≠nesch vill vu sen¬≠ger Fir¬≠ma an hire Pro¬≠duk¬≠ter ze ken¬≠nen oder vers¬≠toen. Hie schaft man¬≠ner mat sen¬≠ger fachle¬≠cher Exper¬≠tise, oder sen¬≠ger prak¬≠tes¬≠cher Erfa¬≠rung an deem Pro¬≠duk¬≠tiouns¬≠ber√§ich w√©i mat enger Exper¬≠tise an der Ges¬≠tioun a vum ‚ÄěHuman Resource Mana¬≠ge¬≠ment‚Äú.

Dat hees¬≠cht, den neie Mana¬≠ger muss seng Kom¬≠pe¬≠tenz haapts√§¬≠chlech dora wei¬≠sen, dat hie weess w√©i een seng pro¬≠fes¬≠sio¬≠nell a per¬≠s√©in¬≠le¬≠chen Netz¬≠wier¬≠ker beaar¬≠becht, a w√©i een d‚ÄėPersonal mat psy¬≠cho¬≠lo¬≠ges¬≠chen Tri¬≠cken a Mani¬≠pu¬≠la¬≠tioun bei Laun a bei der Staang h√§lt, w√©i een seng eege Kar¬≠ri√§r bei dee¬≠nen, d√©i doriw¬≠wer deci¬≠d√©ie¬≠ren, pre¬≠pa¬≠r√©iert. Am √čmfeld vun der neo¬≠li¬≠be¬≠ra¬≠ler Trans¬≠for¬≠ma¬≠tioun vun der Wirt¬≠schaft an der Poli¬≠tik, wou all gesell¬≠schaft¬≠lech Pro¬≠duk¬≠tioun soll nom Modell vun enger kapi¬≠ta¬≠lis¬≠tes¬≠cher Fir¬≠ma funk¬≠tio¬≠n√©ie¬≠ren, ges√§it een dann och, dat di n√§mm¬≠lecht Zort vu Mana¬≠ger beli¬≠beg am Pri¬≠vat¬≠sec¬≠teur oder an der Poli¬≠tik schaf¬≠fen, eng Schoul¬≠po¬≠li¬≠tik best√ęm¬≠men oder eng Consul¬≠ting¬≠fir¬≠ma mat lee¬≠den, an der Auto¬≠sin¬≠dus¬≠trie schaf¬≠fen, oder en Spi¬≠dol mat diri¬≠g√©ie¬≠ren. Do et just nach Firme mat Pro¬≠fi¬≠to¬≠rien¬≠t√©ie¬≠rung gi soll, f√ęnnt een d√ęs Zort vu Mana¬≠ge¬≠ment esou wuel an der Indus¬≠trie w√©i an der Poli¬≠tik, an kul¬≠tu¬≠relle w√©i am huma¬≠nit√§re Ber√§ich.

An der Sozio¬≠lo¬≠gie ginn et zwou Inter¬≠pre¬≠ta¬≠tioune vun d√ęsem neie Gefills¬≠ma¬≠na¬≠ge¬≠ment, dee lues a lues di gesamt Ser¬≠vice-Branche, m√§ och d‚ÄėPolitik am all¬≠ge¬≠men¬≠gen kolo¬≠ni¬≠s√©iert huet.

Op der enger S√§it, a qua¬≠si s√§it dem Ent¬≠soe vun der Sozio¬≠lo¬≠gie am sp√©i¬≠den 19. Joe¬≠rhon¬≠nert, gouf Gefills¬≠ma¬≠na¬≠ge¬≠ment als √čnner¬≠dr√©¬≠ckung vun authen¬≠tesche Gefiller kri¬≠tesch gesinn. Beim Max Weber a beim Georg Sim¬≠mel liest een scho vun der Ratio¬≠na¬≠li¬≠s√©ie¬≠rung a vun der Offlaa¬≠chen vun de Gefiller am Kapitalismus.

Och di d√§itsch Phi¬≠lo¬≠so¬≠phen a Sozialw√ęs¬≠sen¬≠schaft¬≠ler Theo¬≠dor Ador¬≠no a Max Hor¬≠khei¬≠mer bek¬≠loen den huele Cha¬≠rak¬≠ter vun de M√ęn¬≠schen am Sp√©it¬≠ka¬≠pi¬≠ta¬≠lis¬≠mus zu sch√©ine Fas¬≠sa¬≠den. Si schrei¬≠wen, aus hiren Erfa¬≠run¬≠gen an Ame¬≠ri¬≠ka, dat Per¬≠s√©in¬≠le¬≠ch¬≠keet schonn an de 40er/50er Jore kaum m√©i hees¬≠cht w√©i stra¬≠lend w√§iss Z√§nn an d‚ÄėOfwiesenheet vun Axel¬≠sch¬≠weess an Emotiounen.

Op dir ane¬≠rer S√§it ges√§it een och, dat s√§it den 80er an 90er Jore vum les¬≠chte Joe¬≠rhon¬≠nert genau den Contraire ges¬≠chitt. D‚ÄėGefiller sol¬≠len net m√©i der ein¬≠fa¬≠cher Ratio¬≠na¬≠li¬≠s√©ie¬≠rung √ęnner¬≠worf ginn, an sech offlaa¬≠chen. D‚ÄėAarbechter, d‚ÄėConsultanten an d‚ÄėManager am Ser¬≠vi¬≠ce¬≠ber√§ich sol¬≠len och keng eidel H√ľlse mat w√§is¬≠sen Z√§nn an ouni Emo¬≠tioune sinn. Den neien Toun ass dee vun der enthu¬≠sias¬≠tes¬≠cher Selbst¬≠ver¬≠wierk¬≠le¬≠chung bei der Aarbecht.

Dofir ginn et dann eng ganz Rei vu Methode vum posi¬≠ti¬≠ven Selbst¬≠ma¬≠na¬≠ge¬≠ment (i.e. ‚Äěposi¬≠tiv Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie‚Äú) w√©i ‚Äěposi¬≠tiivt Den¬≠ken‚Äú, auto¬≠ge¬≠nen Trai¬≠ning, ‚Äěneu¬≠ro¬≠lin¬≠guis¬≠tesch Pro¬≠gram¬≠ma¬≠tioun‚Äú an Neuro-Management.

Mais eng Method, d√©i wuel m√©i bekannt gouf w√©i all di aner zesum¬≠men ass d√©i vum ame¬≠ri¬≠ka¬≠nesche Psy¬≠cho¬≠log Daniel Cole¬≠mann erfonn¬≠ten ‚Äěemo¬≠tio¬≠nal Intel¬≠li¬≠genz‚Äú. Emo¬≠tio¬≠nal Intel¬≠li¬≠genz ass di onkon¬≠tes¬≠t√©iert Kin¬≠ni¬≠gin vum neiem Mana¬≠ge¬≠ment vu sech, a vun dee¬≠nen aneren.

D‚ÄėWuert sel¬≠wer vun der emo¬≠tio¬≠na¬≠ler Intel¬≠li¬≠genz sch√©int esou para¬≠doxal w√©i vil¬≠l¬≠vers¬≠prie¬≠chend. Para¬≠doxal well d‚ÄėGefiller jo tra¬≠di¬≠tio¬≠nell als irra¬≠tio¬≠nal geduecht gou¬≠fen. S√©cher gouf et do eng d√©if √čmk√©ie¬≠rung fir d‚Äė√©ischt an der Phi¬≠lo¬≠so¬≠phie vum 19. Joe¬≠rhon¬≠nert, an dann och an der Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie mat der Entw√©¬≠ck¬≠lung vum Sig¬≠mund Freud sen¬≠ger Psychanalyse.

M√§i dorop k√ęnnt den Daniel Gole¬≠man net emol zr√©ck. Hie setzt seng emo¬≠tio¬≠nal Intel¬≠li¬≠genz ganz ouni Ges¬≠chicht an d‚ÄėWelt w√©i di grii¬≠chesch G√∂t¬≠tin Athe¬≠na, d√©i enges Daachs a vol¬≠ler R√ęsch¬≠tung aus dem Kapp vum Zeus eraus gek¬≠lom¬≠men ass.

Wat inter­es­sant an intel­li­gent kléngt, an di emo­tio­nal Intel­li­genz huet jo och en bean­dro­ckende kom­mer­zielle Suc­cès iwwer den Fir­me­ma­na­ge­ment eraus, ass awer lei­der méi banal wéi een et erhoffe kéint.

Dem Gole¬≠man seng emo¬≠tio¬≠nal Intel¬≠li¬≠genz liw¬≠wert virun allem Tech¬≠ni¬≠ken, mat dee¬≠nen een sech sel¬≠wer als oner¬≠sch√∂p¬≠flech Quell vu Poten¬≠tia¬≠ler entw√©¬≠ckele kann. Dat kl√©ngt tats√§¬≠chlech net vill m√©i schlau w√©i all di aner 10-Schr√ętt Metho¬≠den, mat dee¬≠nen een Erfol¬≠leg, Gl√©ck, Geld, L√©ift a Sex kr√©ie kann. Uge¬≠faange mam Dale Car¬≠ne¬≠gie sen¬≠gem Klas¬≠si¬≠ker vun 1936 iwwer w√©i een sech Fr√ęnn m√©cht an d‚ÄėLeit influen¬≠z√©iere kann.

Wuel¬≠ge¬≠mierkt, de Grond¬≠ge¬≠dan¬≠ken ass bei esou Rat¬≠ge¬≠ber √ęmmer dat een duerch di rich¬≠teg Mani¬≠pu¬≠la¬≠tioun vu sech sel¬≠wer a vun dee¬≠nen Anere bal alles erreeche ka wat een sech w√ęnscht.

Mat dem Gole¬≠man sen¬≠ger emo¬≠tio¬≠na¬≠ler Intel¬≠li¬≠genz, als nei Tech¬≠nik vun der Selbs¬≠top¬≠ti¬≠mi¬≠s√©ie¬≠rung, ass dat dann och net anes¬≠cht. Onst Aar¬≠bechts¬≠lie¬≠wen, esou d‚ÄėVersprieche vum Gole¬≠man, pro¬≠fi¬≠t√©iert haut an enger nach ni do gewies¬≠ch¬≠ter Aart a Weis vun der emo¬≠tio¬≠na¬≠ler Intel¬≠li¬≠genz. Dofir solle mer dann all l√©iere mam rich¬≠tege Gefills¬≠ma¬≠na¬≠ge¬≠ment fir d‚Äė√©ischt emol eist eegent Gehier zum ‚Äěemo¬≠tio¬≠nale Mana¬≠ger‚Äě √ęmze¬≠funk¬≠tio¬≠n√©ie¬≠ren. Selbst¬≠verst√§nd¬≠lech feelt och bei der emo¬≠tio¬≠na¬≠ler Intel¬≠li¬≠gent den aktuelle Jar¬≠gon vun der Neu¬≠row√ęs¬≠sen¬≠schaft net. Well och d‚ÄėGehier, als pro¬≠gram¬≠ma¬≠belt Organ, soll jo virun allem emol en Ins¬≠tru¬≠ment sinn, eng Waff fir d‚ÄėSelbstbehaaptung am eko¬≠no¬≠mesche Konkurrenzkampf.

Dat hees¬≠cht awer och dat d‚ÄėNotioun vu Gefiller, w√©i mer se bis dohi kannt hunn, emol kuer¬≠ze¬≠rhand an ouni wei¬≠der Dis¬≠kus¬≠sioun oder Reflexioun √ęmge¬≠krem¬≠pelt g√ętt. Gefiller sinn n√§m¬≠lech fir den Gole¬≠man keng Zeeche m√©i d√©i eis onwillk√ľr¬≠lech doriw¬≠wer infor¬≠m√©iere wat an eis vir¬≠geet, d√©i eis an eisem Verh√§ltnes zu anere M√ęschen droen oder lee¬≠den. Gefiller sinn fir d√ęs Psy¬≠cho¬≠loge Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie vun den Emo¬≠tioune mat engem S√ęnn fir dat Kom¬≠mer¬≠ziellt, keng Dee¬≠ler m√©i vu St√ęm¬≠mung¬≠slaa¬≠gen, aus dee¬≠nen eraus mer eis op d‚ÄėWelt bez√©ien. An et sinn net emol m√©i Reak¬≠tiou¬≠nen op real Ul√§ss.

Trauer, Ang¬≠scht, Suerge, Frus¬≠tra¬≠tiou¬≠nen, Onze¬≠frid¬≠den¬≠heete ginn an der emo¬≠tio¬≠na¬≠ler Intel¬≠li¬≠genz vum Gole¬≠man ein¬≠fach vun enger ins¬≠tru¬≠men¬≠tel¬≠ler K√§sch¬≠ten-Not¬≠zen Ana¬≠ly¬≠sen als nega¬≠tiv an onerw√ęn¬≠scht erkl√§ert, a solle vun der ‚ÄěGefill¬≠saar¬≠becht‚Äú vum Een¬≠ze¬≠len ein¬≠fach opge¬≠l√©ist a vum Reser¬≠voir vun de posi¬≠tive Res¬≠sour¬≠cen ersat ginn. W√©i d‚ÄėGehier sel¬≠wer si Gefiller also Ins¬≠tru¬≠men¬≠ter vum all¬≠ge¬≠menge Ges¬≠ch√§ft op dat sech all gesell¬≠schaft¬≠lech an indi¬≠vi¬≠duell m√ęn¬≠schlech Inter¬≠ak¬≠tioune redu¬≠z√©iere sollen.

Nieft den inter¬≠per¬≠so¬≠nelle Gefills¬≠kom¬≠pe¬≠ten¬≠zen a Res¬≠sourc√ę g√ętt et nom Gole¬≠mann dann och inter¬≠per¬≠so¬≠nell Forme vu Gefills¬≠ma¬≠na¬≠ge¬≠ment. Well deen emo¬≠tio¬≠nale Selbst¬≠ma¬≠na¬≠ge¬≠ment, deen eis zu erfol¬≠le¬≠gr√§iche Per¬≠s√©in¬≠le¬≠ch¬≠keete m√©cht, h√ęl¬≠left och di Aner ron¬≠der√ęm eis ze beaflossen.

‚ÄěEmpa¬≠thie‚Äú an ‚Äěsozial F√§eg¬≠kee¬≠ten‚Äú erla¬≠ben et n√§m¬≠lech dem gewiefte Selbst¬≠ma¬≠na¬≠ger bei dee¬≠nen Anere genau d√©i Gefiller ervir ze ruf¬≠fen, d√©i him bei sen¬≠gem eege¬≠nen Erfol¬≠leg h√ęl¬≠le¬≠fen. Dob√§i geet et dr√ęm, w√©i scho beim Dale Car¬≠ne¬≠gie, d√©i aner esou schlau ze mani¬≠pu¬≠l√©ie¬≠ren, dat si sech net mani¬≠pu¬≠l√©iert fillen. Dat w√§r d‚ÄėParadebeispill vun der emo¬≠tio¬≠na¬≠ler Inteligenz.

A sen¬≠gem Arti¬≠kel iwwer Emo¬≠tion by Desi¬≠gn br√©ngt den d√§itsche Sozio¬≠log Sighard Neckel de Begr√ęff an de Pro¬≠gramm vum emo¬≠tio¬≠na¬≠len Mana¬≠ge¬≠ment op de Punkt. A wat hien vum Dale Car¬≠ne¬≠gie sen¬≠gem Klas¬≠si¬≠ker schreift, g√ęllt a for¬≠tio¬≠ri och fir di emo¬≠tio¬≠nal Intelligenz :

‚ÄěSelbst¬≠kon¬≠trolle und Fremdt√§u¬≠schung gehen Hand in Hand und verei¬≠ni¬≠gen sich in dem Ziel, andere Akteure durch Dra¬≠ma¬≠tur¬≠gien der Zunei¬≠gung f√ľr eigene Zwecke zu instrumentalisieren.‚Äú

Fir di emo¬≠tio¬≠nal Intel¬≠li¬≠genz g√ęllt dann :

‚ÄěGesell¬≠schaft¬≠lich erw√ľn¬≠schte Emo¬≠tio¬≠nen neh¬≠men dadurch den Cha¬≠rak¬≠ter eines inne¬≠ren Reser¬≠voirs per¬≠ma¬≠nent mobi¬≠li¬≠sier¬≠ba¬≠rer men¬≠ta¬≠ler Res¬≠sour¬≠cen an, die jeder¬≠zeit f√ľr ins¬≠tru¬≠men¬≠telle Zwecke ein¬≠setz¬≠bar sind. Der Ma√üs¬≠tab f√ľr die Abgren¬≠zung zum Nor¬≠ma¬≠len ist die reine N√ľtz¬≠li¬≠ch¬≠keit einer Emo¬≠tion, wenn es gilt, pers√∂n¬≠liche Erfolg¬≠sziele zu erreichen.‚Äú

Emo­tio­nal Intel­li­genz, wéi kann et dann och anes­cht sinn, gouf esou eng vun de stäerkste Waf­fen am wirt­schaft­leche Konkurrenzkampf.

M√§ duerch d√©i Ratio¬≠na¬≠li¬≠s√©ie¬≠rung vun den Gefiller am emo¬≠tio¬≠na¬≠len Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus setzt sech dann awer er√ęm eppes duerch, wat d‚ÄėKlassiker vun der Sozio¬≠lo¬≠gie bemierkt haten : en Pro¬≠zess vun der Ratio¬≠na¬≠li¬≠s√©ie¬≠rung, m√§ d√ęs K√©ier net op K√§sch¬≠ten vun de Gefiller, m√§ mat Gefiller d√©i vun der wirt¬≠schaft¬≠le¬≠cher Pro¬≠duk¬≠ti¬≠vi¬≠t√©it ins¬≠tru¬≠men¬≠ta¬≠li¬≠s√©iert ginn.

D‚ÄėEva Illouz an Yaa¬≠ra Ben¬≠ger Ala¬≠luf schrei¬≠wen dozou an hirem B√§i¬≠trag iwwer emo¬≠tio¬≠nal Intel¬≠li¬≠genz am Band 3 vun der grous¬≠ser His¬≠toire des √©motions :

Le concept d‚Äė¬ę intel¬≠li¬≠gence √©mo¬≠tion¬≠nelle ¬Ľ est une excel¬≠lente illus¬≠tra¬≠tion de la fa√ßon dont les √©mo¬≠tions ont √©t√© trans¬≠for¬≠m√©es en com¬≠p√©¬≠tences qui, √† leur Tour, ont √©t√© objec¬≠ti¬≠v√©es et sont ain¬≠si deve¬≠nues des enti¬≠t√©s mesu¬≠rables. D√©fi¬≠nie comme ¬ę la capa¬≠ci¬≠t√© √† per¬≠ce¬≠voir et √† expri¬≠mer avec jus¬≠tesse les √©mo¬≠tions, √† se ser¬≠vir de ces √©mo¬≠tion s pour faci¬≠li¬≠ter la r√©flexion, √† com¬≠prendre et √† g√©rer les √©mo¬≠tions pour son propre d√©ve¬≠lop¬≠pe¬≠ment √©mo¬≠tion¬≠nel ¬Ľ, la notion d‚Äô¬ę intel¬≠li¬≠gence √©mo¬≠tion¬≠nelle ¬Ľ n‚Äôest plus consi¬≠d√©¬≠r√©e comme un oxy¬≠more, mais bien comme la carac¬≠t√©¬≠ris¬≠tique d‚Äôune nou¬≠velle ratio¬≠na¬≠li¬≠t√© √©mo¬≠tion¬≠nelle individuelle.

Emo¬≠tio¬≠nal Intel¬≠li¬≠genz m√©cht also, am G√©i¬≠ge¬≠saz zu dem wat een sech denke g√©if, wann een den Numm h√©iert ‚Äď m√§ dat ass jo den gan¬≠zen Trick beim intel¬≠li¬≠gente Mar¬≠ke¬≠ting ‚Äď den Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus nei m√©i ‚Äěwaarm‚Äú oder bes¬≠ser un d‚ÄėEmotionalit√©it vun den Aar¬≠bech¬≠ter uge¬≠passt. Emo¬≠tio¬≠nal Intel¬≠li¬≠genz pro¬≠po¬≠s√©iert ganz am Contraire eng Uwen¬≠nung vun der kapi¬≠ta¬≠lis¬≠tes¬≠cher Logik ‚Äď d‚ÄėAssur√©iere vum per¬≠s√©in¬≠leche Pro¬≠fit ‚Äď op d‚ÄėGefiller.

Op Radio 100, 7 lauschteren ‚Ķ ‚ěĹ