Épisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (6/8): LĂ©ift oder GeschĂ€ft ?

Egois­tesche Pro­fit, d‘Benotze vun den Anere fir den eege­nen Avan­tage, an den Altruis­mus vun der LĂ©ift schĂ©i­nen zwou grond­sĂ€tz­lech ver­schid­den AttitĂŒÂ­den duerzestellen. 

Roman­tesch LĂ©ift, esou schĂ©ngt et, wĂ€r also de Contraire vun den Ges­chĂ€fts­be­zĂ©iun­gen. An dĂ©i LĂ©ift wĂ€r doduerch eng Änt­wert op d‘Keelt vun der kapi­ta­lis­tes­cher Kon­kur­renz­welt. An trotz­deem gĂ«tt et do eppes, wat di zwee verbĂ«nnt. 

De rech­nen­den Egoist an de ver­lĂ©ifte Liib­ha­ber sinn nĂ€m­lech allen zwee Variante vun der nĂ€mm­lech­ter Kul­tur vum Indi­vi­duum. Dofir kĂ«n­nen si dann och pro­gres­siv an iwwer­ra­schend MĂ«sch­ve­rhĂ€ltnĂ«s­ser trie­den.  (Lire la suite â€Š )

Radio

68 – Revolt an Utopie

50 Joer no 68 ginn d’Dis­kus­siou­nen doriw­wer wat 1968 war, a wat et bedeit huet nach Ă«mmer mat vill Pathos op dir enger SĂ€it, mat Zynis­mus an Iwwe­rhie­fle­ch­keet op dier aane­rer gefouert. Eng bal gelon­gen sozia­lis­tesch Revo­lu­tioun, eng kol­lek­tiv Ner­ve­krise vun  (Lire la suite â€Š )