Autoritär (4/7): Bannenussiicht vum autoritäre Charakter

Erich Fromm (1900-1980)

No baus­sen ass en auto­ritäre Cha­rak­ter liicht ze klas­si­fi­zéie­ren an ze beo­bach­ten. Mee domat ass nach net erkläert, wéi e vu banne funk­tio­néiert.
Wéi tickt also eng auto­ritär Per­séin­le­ch­keet ?

Den Erich Fromm stäipt sech, bei sen­ger Erklä­rung, zum grous­sen Deel op dem Freud seng psy­cho­ana­ly­tesch Theo­rie. Déi deelt d’Séil no ver­schid­de­nen, cha­rak­te­ris­tesche Funk­tiou­nen an. 

Den auto­ritäre Cha­rak­ter weist eng spe­zi­fesch an ori­gi­nell Struk­tu­ra­tioun vun dëse psy­chesche Funk­tiou­nen op, déi aus engem spe­zi­fes­chen Sozia­li­sa­tiouns­pro­zess eraus entsteet. 

Op Radio 100,7 lie­sen a lauschteren … »>


Episoden :
  1. Auto­ritär. En Iwwer­bléck (7. Dezem­ber 2019)
  2. Di auto­ritär Mas­se­psy­cho­lo­gie (14. Dezem­ber 2019)
  3. Den auto­ritäre Cha­rak­ter (21. Dezem­ber 2018)
  4. Eng Ban­ne­nu­siicht vum auto­ritä­ren Cha­rak­ter (04. Januar 2020)
  5. Varian­ten vun auto­ritä­rer Per­séin­le­ch­keet (11. Januar 2020)
  6. Di auto­ri­téits­ge­bonne Per­séin­le­ch­keet (18. Januar 2020)
  7. Auto­ritär haut (25. Januar 2020)