Autoritär (1/7): En Iwwerbléck

« Befee­len ass bes­ser wéi Sex », hees­cht et an engem sizi­lia­nes­chen Spréch­wuert. A wie gär befeelt, deen huet eng Vir­léift fir Auto­ri­téit an Auto­ri­ta­ris­mus. Den Auto­ritä­ren seet : du mëss wat ech well. An du mëss dat, well ech et wëll. Dës Zort vun Auto­ri­téit bedeit also fir d’éi­scht en Muecht­ve­rhält­nis, wou een kom­man­déiert, an di aner fol­le­gen. Mä ganz esou ein­fach ass et awer net. Well zu auto­ritä­ren Verhältnes gehéie­ren der min­des­tens zwee. Zwee déi, wann et net just ëm réi Gewalt geet, duerch en spe­ziellt Verhältnes zur Auto­ri­téit gepräägt sinn. 

Op Radio 100,7 lauschteren … »>


Episoden :
  1. Auto­ritär. En Iwwer­bléck (7. Dezem­ber 2019)
  2. Di auto­ritär Mas­se­psy­cho­lo­gie (14. Dezem­ber 2019)
  3. Den auto­ritäre Cha­rak­ter (21. Dezem­ber 2018)
  4. Eng Ban­ne­nu­siicht vum auto­ritä­ren Cha­rak­ter (04. Januar 2020)
  5. Varian­ten vun auto­ritä­rer Per­séin­le­ch­keet (11. Januar 2020)
  6. Di auto­ri­téits­ge­bonne Per­séin­le­ch­keet (18. Januar 2020)
  7. Auto­ritär haut (25. Januar 2020)

2 Comments

  1. Wiirk­lech héie­rens­wert, mat engem zougän­gle­chen Voka­bu­lar an agrea­bler Stëmm. De Sujet ass (lei­der) méi wéi hee­feg an ver­deckt, beson­nesch an de Kop­pe­len , oder Elte­ren/­Kan­ner-bezéiung. Bourreau/victime. Mee ganz schwéier zougän­glech. Mir fréen eis op d’Suite/n.
    Fran­cine & Henri

Comments are closed.