Autoritär (2/7): Di autoritär Massepsychologie

Am Kon­text vun de poli­tes­chen Erfol­le­ger vum Faschis­mus, huet den éis­träi­ches­chen Mede­zin­ner a Psy­cho­ana­ly­ti­ker Wil­helm Reich sech éischt Gedan­ken gemaach, iwwert eppes wat hien « auto­ritä­ren Cha­rak­ter » genannt huet. 

Wéi kënnt et, dat poli­tesch Het­zer do Suc­cès hunn, wou se dach eigent­lech miss­ten op Desin­tresse fale. 

De Reich hat eng psy­cho­lo­gesch Änt­wert op di poli­tesch Fro : an gewës­sen Famil­l­jen gi bei de Kan­ner déi Per­séin­le­ch­keetss­truk­tu­ren uge­luecht, déi se her­no empfän­glech maa­chen fir Auto­ri­téit, fir Fol­le­gen, an Mat­maa­chen. Ver­schidde Leit sinn esou psy­cho­lo­gesch dozou veran­laagt sech vun Auto­ri­téi­ten uge­zunn ze fillen, och wa se hin­nen näi­scht Guddes bréngen. 

(D’O­ri­gi­na­laus­gab vum Wil­helm Reich sen­ger Mas­sen­psy­cho­lo­gie des Faschis­mus vun 1933 fënnt een um Inter­net Archive op fol­gen­der Adresse : https://​archive​.org/​d​e​t​a​i​l​s​/​R​e​i​c​h​_​1​9​3​3​_​M​a​s​s​e​n​p​s​y​c​h​o​l​o​g​i​e_k )

Op Radio 100,7 lauschteren »>


Episoden :
  1. Auto­ritär. En Iwwer­bléck (7. Dezem­ber 2019)
  2. Di auto­ritär Mas­se­psy­cho­lo­gie (14. Dezem­ber 2019)
  3. Den auto­ritäre Cha­rak­ter (21. Dezem­ber 2018)
  4. Eng Ban­ne­nu­siicht vum auto­ritä­ren Cha­rak­ter (04. Januar 2020)
  5. Varian­ten vun auto­ritä­rer Per­séin­le­ch­keet (11. Januar 2020)
  6. Di auto­ri­téits­ge­bonne Per­séin­le­ch­keet (18. Januar 2020)
  7. Auto­ritär haut (25. Januar 2020)