Zerstéierung vun der Zivilgesellschaft

Effentlechkeet

Mat der Mul­ti­pli­ka­tioun vun de sanitä­ren Mesu­ren geréit een Deel vun der Gesell­schaft ëmmer méi an Bedrän­gnësss : et ass deen Deel deen Zivil­ge­sell­schaft genannt gëtt. D’Zivilgesellschaft spillt en wee­sent­le­chen Rôle am Kräf­te­ve­rhält­nis vun der Demo­kra­tie nieft de Muech­ten vu Poli­tik a Wirt­schaft. Wat genau ass also dës Zivil­ge­sell­schaft, wéi ass se ents­ta­nen, wat sinn hir Funk­tiou­nen, a wat sinn d’Konsequenzen, wann se zers­téiert gëtt ?

Mam Ofbau vun der Zivil­ge­sell­schaft duerch sanitär Mesu­ren gëtt een sou­wi­sou schonn mena­céier­ten Uert vun der fräier Mee­nung­sbil­dung vu Poli­tik a Geld beschlagnaamt.

Deen Deel vun der Gesell­schaft deen also Zivil­ge­sell­schaft genannt gëtt ass fun­da­men­tal wich­teg an enger Demo­kra­tie well hien d‘Muecht vu Staat, Poli­tik a Maart aschränkt. Wann dofir an enger Demo­kra­tie dës Zivil­ge­sell­schaft ofge­baut gëtt, wéi dat am Moment duerch di pan­de­mesch Gesond­heets­po­li­ti­cken- a Mooss­na­men iwwe­rall mas­siv de Fall ass, da gëtt en scho bes­toende Pro­bleem vun Demo­kra­tië geféier­lech verstäerkt : de Pro­bleem vun der Zers­téie­rung vun der Zivilgesellschaft.

Op Radio 100,7 lau­sch­te­ren a liesen … »>