Ressentiment : e politescht Gefill

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Res­sen­ti­ment ass en kom­pli­zéiert Gefill. D’Wuert an de Begrëff vum Res­sen­ti­ment sinn och net immens gelee­feg. Mä wann een ver­schid­den Den­ker wéi dem Frie­drich Nietzsche, dem Max Sche­ler an dem Theo­dor Ador­no glee­wen däerf, dierft d’Saach sel­wer trotz­deem wäit ver­breet sinn. 

Res­sen­ti­ment ents­teet lues a lues, a ver­schid­den Etap­pen, als Reak­tioun op Enttäu­schung, op Krän­kun­gen an Ernid­dre­gung. Wann d’Reak­tioun op dat Lei­den ënner­dréckt gëtt, dann ents­teet han­ner­récks dat wat een Res­sen­ti­ment nennt.

De Res­sen­ti­ment gehéiert, wann een de ver­schid­de­nen Den­ker gleewe kann, zu onsen moder­nen Demo­kra­tien dozou. Res­sen­ti­ment ass eng Zort ënner­dréck­ten a ver­dräng­ten „Groll“ deen sech pri­vi­le­giéiert an Situa­tiou­nen aus­dréckt wou et Moral, Verant­wor­tung an Wäer­ter an de Vir­der­grond trieden …

» (opens in a new tab) » rel=« nore­fer­rer noo­pe­ner » class=« ek-link »>Lie­sen a lau­sch­te­ren op Radio 100,7 … »>