Gruppendenken

FILE - In this 2005 file photo, sheep in yards wait for sale at Stortford Lodge in Hastings, New Zealand. For the U.S. to be ranked alongside two minnows in world affairs _ whose combined population is less than Florida's _ prompted considerable derision at home. Some New Zealanders feel they should be the ones taking offense. Known for its stunning landscapes, sauvignon blanc wines, and producing the blockbuster Lord of The Rings film trilogy, New Zealand was plunged into recession by the U.S. mortgage crisis in 2008 but emerged in relatively healthy financial shape. (AP Photo/NZPA, John Cowpland, File) NEW ZEALAND OUT, NO ARCHIVE, NO SALES

„Jeder, sieht man ihn ein­zeln, ist leid­lich klug und verstän­dig,
Sind sie in cor­pore, gleich wird dir ein Dumm­kopf daraus.“

(Fr. von Schiller)

Poli­tesch Debat­ten a grouss one­ko­no­mesch Dis­cour­sen lafen gären op Flos­ke­len, Phra­sen a Wuert­gek­lén­gel eraus. Wien sech schonn e puer vun dee­nen fan­tas­tes­chen Inter­vie­wen mat Poli­ti­ker, oder mat der Elite vun den Indus­trie- a Wirt­schafts-Deci­deu­ren am Paper­jam uge­kuckt huet, dierft och heians­do den ongud­den Androck gehat hunn, dat hei keng lie­weg, den­kend a fillend Per­sou­nen hir Gedan­ken aus­dré­cken, mäi eppes wéi en Sproo­che­pro­gramm deen en Jar­gon mam Voka­bu­larräich­tum vun engem Grond­schoul­kand duerchdeklinéiert.

Déi Ten­denz mani­fes­téiert sech och am sou­ge­nann­ten ëffent­le­chen Dis­cours, an pri­vi­le­giéiert op de sozia­len Medien, wou een dann och nach ‹en direct› d’Grup­pen­dy­na­mi­ken vun de klén­gen a grous­sen Reseauen obser­véie­ren kann.

Esou bekannt de Phä­no­men ass, esou inter­es­sant bleift en fir sozial­psy­cho­lo­gesch a sozio­lo­gesch Ana­ly­sen. Et han­delt sech dobäi em en Ges­chéien dat als « Grup­pen­den­ken » vum ame­ri­ka­nes­chen Sozial­psy­cho­log Irving Janis bezeechent gouf. Esou en Den­ken ass mees­ch­tens net emol gewollt ; et setzt sech onbe­wosst an han­ner­récks vun de Per­sou­nen mat déif emp­fonn­ter Grup­pe­ni­den­ti­téit duerch.

Den Janis huet sech beim Choix vu sen­gem Begrëff gewollt op dem George Orwell säin « News­peak » geleent. Hie schreift :

I use the term group­think as a quick and easy way to refer to the mode of thin­king that per­sons engage in when concur­rence-see­king becomes so domi­nant in a cohe­sive ingroup that it tends to over­ride rea­lis­tic apprai­sal of alter­na­tive courses of action. Group­think is a term of the same order as the words in the news­peak voca­bu­la­ry George Orwell used in his dis­maying world of 1984.

(Janis, I. (1971) Group­think. Psy­cho­lo­gy Today, 5, S. 43 – 46, 74 – 76)

D’Grup­pen­den­ken mani­fes­téiert sech cha­rak­te­ris­tesch duerch eng ganz Rei vu Symp­to­mer déi dann ents­tinn wann d’Mem­be­ren vun engem Grupp – vun der Par­tei, an der Gewerk­schaft, iwwert d’Ins­ti­tu­tiou­nen an d’Gre­mien bis erof an d’Kee­len- a Fuss­ball­clibb eran – am beha­gle­chen a hee­me­le­gen « Mär-Gefill » ariich­ten. Aus dësem léi­wen Zësum­men­ge­héie­reg­keets­ge­fill ents­tinn dann eng Rei vun psy­ches­chen a sozia­len Phe­no­me­ner déi den Janis an 8 ideal­ty­pes­chen opzielt :

  1. Illu­sioun vun der Invulnérabilitéit
  2. Defen­siv Ratio­na­li­séie­rung géint all kon­tra­dik­to­resch Rea­li­téit oder Iddi
  3. Iwwer­zee­gung vun der eege­ner Supérioritéit
  4. Den­ken, Schwät­zen an Han­de­len a Form vu Stereotyppen
  5. Drock géint all inter­nen Zwei­wel a méi­gle­chen Dissens
  6. Verën­ner­lecht Selbstzensur
  7. Illu­sioun vun der Unanimitéit

Wat awer no ban­nen esou hee­me­leg a léif ass, dat ass gären grad esou kal, oflee­nend, entmën­schle­chend an aggres­siv no baus­sen. D’Mem­be­ren vun Friem­grup­pen kën­nen mam Gefill vu Berech­te­gung deni­gréiert, atta­ckéiert, a fir­wat net, gefol­tert an ëmbruecht ginn. An do gëtt et eng direkt Kor­re­la­tioun am kusche­len no ban­nen, an am Aggres­séie­ren no baus­sen, déi den Freud schonn a sen­ger Mas­se­psy­cho­lo­gie (1921) opge­deckt hat. 

Den Janis schreift :

The more amia­bi­li­ty and esprit de corps there is among the mem­bers of a poli­cy-making ingroup, the grea­ter the dan­ger that inde­pendent cri­ti­cal thin­king will be repla­ced by group­think, which is like­ly to result in irra­tio­nal and dehu­ma­ni­zing action., direc­ted against outgroups.

(Janis, loc.cit. S. 85)

Et ass keen Zou­fall, dat des, vum Janis aus Ana­ly­sen vu poli­tes­chen Deci­siouns­pro­zes­ser eraus opges­tall­ten Mecha­nis­men an Grup­pen, den Symp­to­mer vum deem gläi­chen wat « nar­ziss­tesch Per­séin­le­ch­keet » genannt gouf. 

Tatsä­chlech erschéngt d’Grup­pen­den­ken als verall­ge­men­ger­ten Equi­va­lent vum den nar­ziss­tes­chen Symp­to­mer : Iwwer­schät­zen vun den eege­nen Fäeg­kee­ten, vun der eege­ner Intel­li­genz a Kul­tur, Gréis­se­fan­ta­sien, Iwwer­drei­wen vun den eege­nen Lees­ch­tun­gen, Gefiller vun Iwwer­leeën­heet an Ori­gi­na­li­téit, Ënner­bewäer­tung vun de Lees­ch­tun­gen vun dee­nen Ane­ren, Man­gel un Afillung­sver­méi­gen, Berech­te­gung­sge­fill, asw. Mä bei der nar­ziss­tes­cher Per­séin­le­ch­keet fënnt och grad esou schnell di aner Säit : Vul­ne­ra­bi­li­téit duerch den stee­tege Besoin vun Uner­ken­nung, an als Reak­tioun dorop Arro­ganz, Veruech­tung, Wut, Rage an Aggressioun.

D’Erklä­rung vun dëser flot­ter Har­mo­nie fënnt een beim Freud : den Zesum­men­halt vum Grupp, vun der Mass funk­tio­néiert iwwert Iden­ti­fi­zéie­rung (Mär vs. di Aner). Iden­ti­fi­zéie­rung als urs­prén­glechst Form vu Gefills­bin­dung, wéi een se nach aus der Léift kennt, depla­céiert sech vum gefléif­ten Esch, oder der gefléif­ter Per­soun op den Grupp. Den Esch, esou de Freud, gëtt an der üble­cher Léift ëmmer méi kleng, méi bes­chei­den, méi usprochs­los, an di gefléif­ten Per­soun ëmmer méi grous­saar­teg a wäertvoll.

Genau dat ges­chitt och am Grupp, an doduerch funk­tio­néiert den Grupp wéi en Nar­ziss­mus ‹par Pro­cu­ra­tioun›. Dat hee­me­legt Mär-Gefill gëtt do zum sozio­lo­gesch insta­billen Equi­va­lent vun enger arti­fi­ziel­ler Léift.

Op Radio 100,7 lie­sen a lauschteren … »>