Mir Klengbierger (6/7)

6. D’Sozialpsychologie vum Klengbierger

Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie exis¬≠t√©iert net an engem gesell¬≠schaft¬≠le¬≠chen Vide. An dat hees¬≠cht kon¬≠kret dat gesell¬≠schaft¬≠lech Struk¬≠tu¬≠ren, an d√©i sozial an eko¬≠no¬≠mesch Verh√§lt¬≠nes¬≠ser d√©i se cha¬≠rak¬≠te¬≠ri¬≠s√©ie¬≠ren, de Bue¬≠dem aus¬≠maa¬≠chen an deem d‚ÄėPsychologie vun den Indi¬≠vi¬≠duen an de Klas¬≠sen a Schich¬≠ten wuesse kann.

Wann en dat unh√ęlt, dann ersch√©ngt engem direkt den gan¬≠zen Pro¬≠jet vun enger Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie als Naturw√ęs¬≠sen¬≠schaft, also enger Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie d√©i eppes iwwer abs¬≠trakt M√ęn¬≠schen am All¬≠ge¬≠men¬≠gen aus¬≠soen g√©if, als eng eege¬≠naar¬≠teg Klas¬≠se¬≠ver¬≠gies¬≠sen¬≠heet, oder et misst een soen : Klasseverdr√§ngung.

Naturw√ęs¬≠sen¬≠schaft¬≠lech Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie, emol ganz pro¬≠vo¬≠ka¬≠tiv gesot, ass haut eng vun den aka¬≠de¬≠mes¬≠chen Lie¬≠bling¬≠sdis¬≠zi¬≠plin¬≠nen vum Kleng¬≠bier¬≠ger. M√©i genau : vu dir Zort vu Kleng¬≠bier¬≠ger, d√©i als ‚ÄěBil¬≠dung¬≠sb√ľr¬≠ger¬≠tum‚Äú bezeechent gou¬≠fen, dat eigent¬≠lech en Bil¬≠dung¬≠sk¬≠leinb√ľr¬≠ger¬≠tum ass.

M√§r ginn di Kleng¬≠bier¬≠ger d√©i mer sinn an der kleng¬≠bier¬≠ger¬≠le¬≠cher Famill. An d√©i Famill √ęnner¬≠scheet sech nach ewell zolidd vun der pro¬≠le¬≠ta¬≠res¬≠cher oder der grouss¬≠bier¬≠ger¬≠le¬≠cher, oder der ade¬≠le¬≠ger Famill.

Dob√§i muss een och soen dat et selbst¬≠verst√§nd¬≠lech sozio¬≠lo¬≠gesch net just een Typ vu Kleng¬≠bier¬≠ger a Kleng¬≠bier¬≠ger¬≠fa¬≠mill g√ętt.

Wa mer ons just d‚ÄėOpdeelung vum fran¬≠s√©i¬≠schen Sozio¬≠log Pierre Bour¬≠dieu uku¬≠cken, da fanne mer z.B. eng ‚Äěpetite bour¬≠geoi¬≠sie en d√©clin‚Äú (dat w√§ren etwa d√©i kleng Hand¬≠wier¬≠ker, di kl√©ng Ges¬≠ch√§fts¬≠leit), eng ‚Äěpetite bour¬≠geoi¬≠sie d‚Äėex√©cution‚Äú (dat w√§ren d‚ÄėCadres moyens, also di m√ęt¬≠tel F√ľh¬≠rung¬≠se¬≠bene, d‚ÄėTechniker, Schoul¬≠mees¬≠ch¬≠ter, Lycees¬≠prof¬≠fen) an eng ‚Äěnou¬≠velle petite-bour¬≠geoi¬≠sie‚Äú (mat Beruf¬≠fer w√©i der Kan¬≠nerp¬≠flege, Ehe¬≠be¬≠ro¬≠der, Ern√§h¬≠rung¬≠sbe¬≠ro¬≠der, Psy¬≠cho¬≠the¬≠ra¬≠peu¬≠ten, Phy¬≠sio¬≠the¬≠ra¬≠peu¬≠ten, Sozialp√§¬≠da¬≠go¬≠gen, Edu¬≠ca¬≠teu¬≠ren, asw.). An dat ass selbst¬≠verst√§nd¬≠lech nach just eng √©ischt grob Glidderung.

Fir mech kuerz ze halen muss ech also verall¬≠ge¬≠men¬≠ge¬≠ren, quitt dat elo alles net genau op all Kleng¬≠bier¬≠ger¬≠ty¬≠pus passt. Et soll just eng grouss Rich¬≠tung uginn.

Als Kleng¬≠bier¬≠ger wuesse mer an Famil¬≠len op wou mer et sol¬≠len bes¬≠ser hunn w√©i eis Elte¬≠ren. Net dat mer do laang gefrot g√©i¬≠fen : dat ass vun Ufank un de Pro¬≠gramm fir eis.

Well di real wirt¬≠schaft¬≠lech Verh√§lt¬≠nes¬≠ser et mees¬≠ch¬≠tens onsen Elte¬≠ren an hirem Lie¬≠wen net erlaabt hunn do unze¬≠kom¬≠men wou si eigent¬≠lech hi woll¬≠ten oder soll¬≠ten ‚Äď bei den bes¬≠se¬≠ren oder den dich¬≠te¬≠gen Leit, bei dee¬≠nen Grous¬≠sen a Wich¬≠te¬≠gen ‚Äď musse m√§r also d√©i Pflicht am Staf¬≠fel¬≠laf no uewen iwwerhuelen.

Lei¬≠der kann sozial Mobi¬≠li¬≠t√©it an zwou Rich¬≠tun¬≠gen goen : also och a Rich¬≠tung Dek¬≠las¬≠se¬≠ment, no √ęnnen. Dofir kr√©ien mer dann och direkt d‚ÄėStatus√§ngscht vun onsen Elte¬≠ren mat an d‚ÄėW√©i geluecht. An eng Rei vun Nor¬≠men a W√§ert¬≠virs¬≠tel¬≠lun¬≠gen d√©i nach aus fr√©i¬≠bier¬≠ger¬≠le¬≠chen Wirt¬≠schats¬≠for¬≠men sta¬≠men, an di mees¬≠ch¬≠tens guer net m√©i op di aktuell Situa¬≠tioun pas¬≠sen. Virs¬≠tel¬≠lun¬≠gen w√©i Uerd¬≠nung¬≠sl√©ift, Spuer¬≠sam¬≠keet, Flicht, Pro¬≠pre¬≠t√©it, Anst√§n¬≠neg¬≠keet, Aarbechtsmoral.

Wien am neo¬≠li¬≠be¬≠ra¬≠len Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus reus¬≠s√©ie¬≠ren w√©ilt, deen ass mat esou W√§er¬≠ter denk¬≠bar schlecht aus¬≠ger√ę¬≠scht. Fir net ze soen : an engem Kon¬≠text wou just dat haart indi¬≠vi¬≠dua¬≠lis¬≠tes¬≠cht Selbs¬≠tin¬≠te¬≠resse an den inte¬≠gra¬≠len Selbst¬≠ma¬≠na¬≠ge¬≠ment vun der eege¬≠ner Pro¬≠duk¬≠ti¬≠vi¬≠t√©it ouni R√©ck¬≠siicht op Ver¬≠lo¬≠sch¬≠ter min¬≠des¬≠tens eng kleng Chance op Ops¬≠tig gi k√©int, sinn ons Nor¬≠men defi¬≠ni¬≠tiv irra¬≠tio¬≠nal. N√ęm¬≠men d‚ÄėParvenu√ęn √ęnnert eis mai¬≠tri¬≠s√©ie¬≠ren d√©i ratio¬≠nal Attit√ľd vun der schou¬≠nung¬≠slo¬≠ser R√©ck¬≠siichts¬≠lo¬≠seg¬≠keet schonn ganz korrekt.

Op alle Fall erlaabt ons kleng¬≠bier¬≠ger¬≠lech Dis¬≠po¬≠si¬≠tioun eis weder eng gelon¬≠gen Upas¬≠sung un d‚ÄėGesellschaft, nach √ę s√ęnn¬≠vol¬≠len Wid¬≠ders¬≠tand. Si setzt eis √©isch¬≠ter vun Ufank un an eng defen¬≠siv Posi¬≠tioun, mam Gefill √ęmmer √ę b√ęs¬≠sen donieft ze lei√ęn, awer mat der staar¬≠ker Ambi¬≠tioun ze reus¬≠s√©ie¬≠ren a mat¬≠ten dran ze stoen.

Dofir dat ons Nor¬≠men a W√§er¬≠ter awer irra¬≠tio¬≠nal gou¬≠fen, hunn se och hir Funk¬≠tioun ge√§n¬≠nert. Hiren Zweck bes¬≠teet haut doran eis ze demar¬≠k√©ie¬≠ren : si d√©n¬≠gen zur gl√§i¬≠cher Z√§it der sozia¬≠ler Ofgren¬≠zung no √ęnnen, an der Fan¬≠ta¬≠sie schonn esou ze sinn w√©i d√©i do uewen.

M√§ l√©ie¬≠ren s√©ier, wann och mat dys¬≠funk¬≠tio¬≠na¬≠len W√§ert¬≠virs¬≠tel¬≠lun¬≠gen, eis un dee¬≠nen sozia¬≠len Klas¬≠sen a Schich¬≠ten ze orien¬≠t√©ie¬≠ren, an d√©i ons Elte¬≠ren w√ęl¬≠len dat mer era wuessen.

Kee Witz, keng Ori¬≠gi¬≠na¬≠li¬≠t√©it : m√§r den¬≠ken an han¬≠de¬≠len am s√©chers¬≠ten mat Ste¬≠reo¬≠typ¬≠pen. M√§r maa¬≠chen tats√§¬≠chlech esou w√©i di aner Leit, och wann hei oder do en mas¬≠sen¬≠pro¬≠du¬≠z√©ier¬≠ten Auto¬≠col¬≠lant um Auto eis indi¬≠vi¬≠duell Par¬≠ti¬≠cu¬≠la¬≠ri¬≠t√©it fir di aner √ęnnerstr√§icht.

M√§ do se ons friem blei¬≠wen, d√ęs Nor¬≠men, do se √ęmmer ier¬≠gendw√©i √ęmmer just vu baus¬≠sen kom¬≠men, hunn se ni d√©i Flexi¬≠bi¬≠li¬≠t√©it d√©i d‚ÄėKanner an den ents¬≠prie¬≠chen¬≠den Klas¬≠sen l√©ie¬≠ren. Fir eis sinn d√©i W√§er¬≠ter a Lie¬≠wenss¬≠ti¬≠ler just √ęmmer ier¬≠gendw√©i aus¬≠ge¬≠l√©int, w√©i aus enger ane¬≠rer Welt. M√§r k√ęn¬≠nen se dow√©inst net rich¬≠teg an der Praxis vun onsem All¬≠dag vers¬≠toen, well se do net dozou geh√©ie¬≠ren. An dofir k√ęnne mer och just for¬≠mal, dat hees¬≠cht stur a rigid dru festhalen.

Dat br√©ngt mat sech, dat mer eis ni wierk¬≠lech drun upas¬≠sen, m√§ datt mer eis iwwer-adap¬≠t√©ie¬≠ren. Do d√ęs W√§er¬≠ter an Nor¬≠men onvers¬≠taane blei¬≠wen, iwwe¬≠rhue¬≠len mer se dis¬≠tanz¬≠los. Si si w√©i Gebo¬≠ter an de Stee gemees¬≠selt. Dofir hu mer och ganz liicht eng Hang zum Autorit√§ren.

Di dis¬≠tanz¬≠los, onver¬≠dau¬≠ten Iwwer¬≠nam vun W√§er¬≠ter an Nor¬≠men an Lie¬≠wen¬≠so¬≠rien¬≠t√©ie¬≠run¬≠gen ass dat, wat eisen Kon¬≠ven¬≠tion¬≠na¬≠lis¬≠mus aus¬≠m√©cht. Well mer kee Bewee¬≠gung¬≠sraum am Onvers¬≠taa¬≠ne¬≠nen hunn, well mer et net den¬≠ken k√ęn¬≠nen, kann et √ęmmer n√ęm¬≠men Ste¬≠reo¬≠typ bleiwen.

Aus dir Pers­pek­tiv eraus eraus erginn sech dann och mees­ch­tens ons poli­tesch Astellungen.

M√§ dozou di n√§chste K√©ier m√©i ‚Ķ

Op ¬Ľ (s‚Äôouvre dans un nou¬≠vel onglet) ¬Ľ>Radio 100,7 lauschteren ‚Ķ ¬Ľ>