Mir Klengbierger (6/7)

6. D’Sozialpsychologie vum Klengbierger

Psy­cho­lo­gie exis­téiert net an engem gesell­schaft­le­chen Vide. An dat hees­cht kon­kret dat gesell­schaft­lech Struk­tu­ren, an déi sozial an eko­no­mesch Verhält­nes­ser déi se cha­rak­te­ri­séie­ren, de Bue­dem aus­maa­chen an deem d‘Psychologie vun den Indi­vi­duen an de Klas­sen a Schich­ten wuesse kann.

Wann en dat unhëlt, dann erschéngt engem direkt den gan­zen Pro­jet vun enger Psy­cho­lo­gie als Naturwës­sen­schaft, also enger Psy­cho­lo­gie déi eppes iwwer abs­trakt Mën­schen am All­ge­men­gen aus­soen géif, als eng eege­naar­teg Klas­se­ver­gies­sen­heet, oder et misst een soen : Klasseverdrängung.

Naturwës­sen­schaft­lech Psy­cho­lo­gie, emol ganz pro­vo­ka­tiv gesot, ass haut eng vun den aka­de­mes­chen Lie­bling­sdis­zi­plin­nen vum Kleng­bier­ger. Méi genau : vu dir Zort vu Kleng­bier­ger, déi als „Bil­dung­sbür­ger­tum“ bezeechent gou­fen, dat eigent­lech en Bil­dung­sk­leinbür­ger­tum ass.

Mär ginn di Kleng­bier­ger déi mer sinn an der kleng­bier­ger­le­cher Famill. An déi Famill ënner­scheet sech nach ewell zolidd vun der pro­le­ta­res­cher oder der grouss­bier­ger­le­cher, oder der ade­le­ger Famill.

Dobäi muss een och soen dat et selbst­verständ­lech sozio­lo­gesch net just een Typ vu Kleng­bier­ger a Kleng­bier­ger­fa­mill gëtt.

Wa mer ons just d‘Opdeelung vum fran­séi­schen Sozio­log Pierre Bour­dieu uku­cken, da fanne mer z.B. eng „petite bour­geoi­sie en déclin“ (dat wären etwa déi kleng Hand­wier­ker, di kléng Ges­chäfts­leit), eng „petite bour­geoi­sie d‘exécution“ (dat wären d‘Cadres moyens, also di mët­tel Füh­rung­se­bene, d‘Techniker, Schoul­mees­ch­ter, Lycees­prof­fen) an eng „nou­velle petite-bour­geoi­sie“ (mat Beruf­fer wéi der Kan­nerp­flege, Ehe­be­ro­der, Ernäh­rung­sbe­ro­der, Psy­cho­the­ra­peu­ten, Phy­sio­the­ra­peu­ten, Sozialpä­da­go­gen, Edu­ca­teu­ren, asw.). An dat ass selbst­verständ­lech nach just eng éischt grob Glidderung.

Fir mech kuerz ze halen muss ech also verall­ge­men­ge­ren, quitt dat elo alles net genau op all Kleng­bier­ger­ty­pus passt. Et soll just eng grouss Rich­tung uginn.

Als Kleng­bier­ger wuesse mer an Famil­len op wou mer et sol­len bes­ser hunn wéi eis Elte­ren. Net dat mer do laang gefrot géi­fen : dat ass vun Ufank un de Pro­gramm fir eis.

Well di real wirt­schaft­lech Verhält­nes­ser et mees­ch­tens onsen Elte­ren an hirem Lie­wen net erlaabt hunn do unze­kom­men wou si eigent­lech hi woll­ten oder soll­ten – bei den bes­se­ren oder den dich­te­gen Leit, bei dee­nen Grous­sen a Wich­te­gen – musse mär also déi Pflicht am Staf­fel­laf no uewen iwwerhuelen.

Lei­der kann sozial Mobi­li­téit an zwou Rich­tun­gen goen : also och a Rich­tung Dek­las­se­ment, no ënnen. Dofir kréien mer dann och direkt d‘Statusängscht vun onsen Elte­ren mat an d‘Wéi geluecht. An eng Rei vun Nor­men a Wäert­virs­tel­lun­gen déi nach aus fréi­bier­ger­le­chen Wirt­schats­for­men sta­men, an di mees­ch­tens guer net méi op di aktuell Situa­tioun pas­sen. Virs­tel­lun­gen wéi Uerd­nung­sléift, Spuer­sam­keet, Flicht, Pro­pre­téit, Anstän­neg­keet, Aarbechtsmoral.

Wien am neo­li­be­ra­len Kapi­ta­lis­mus reus­séie­ren wéilt, deen ass mat esou Wäer­ter denk­bar schlecht aus­gerë­scht. Fir net ze soen : an engem Kon­text wou just dat haart indi­vi­dua­lis­tes­cht Selbs­tin­te­resse an den inte­gra­len Selbst­ma­na­ge­ment vun der eege­ner Pro­duk­ti­vi­téit ouni Réck­siicht op Ver­lo­sch­ter min­des­tens eng kleng Chance op Ops­tig gi kéint, sinn ons Nor­men defi­ni­tiv irra­tio­nal. Nëm­men d‘Parvenuën ënnert eis mai­tri­séie­ren déi ratio­nal Attitüd vun der schou­nung­slo­ser Réck­siichts­lo­seg­keet schonn ganz korrekt.

Op alle Fall erlaabt ons kleng­bier­ger­lech Dis­po­si­tioun eis weder eng gelon­gen Upas­sung un d‘Gesellschaft, nach ë sënn­vol­len Wid­ders­tand. Si setzt eis éisch­ter vun Ufank un an eng defen­siv Posi­tioun, mam Gefill ëmmer ë bës­sen donieft ze leiën, awer mat der staar­ker Ambi­tioun ze reus­séie­ren a mat­ten dran ze stoen.

Dofir dat ons Nor­men a Wäer­ter awer irra­tio­nal gou­fen, hunn se och hir Funk­tioun geän­nert. Hiren Zweck bes­teet haut doran eis ze demar­kéie­ren : si dén­gen zur gläi­cher Zäit der sozia­ler Ofgren­zung no ënnen, an der Fan­ta­sie schonn esou ze sinn wéi déi do uewen.

Mä léie­ren séier, wann och mat dys­funk­tio­na­len Wäert­virs­tel­lun­gen, eis un dee­nen sozia­len Klas­sen a Schich­ten ze orien­téie­ren, an déi ons Elte­ren wël­len dat mer era wuessen.

Kee Witz, keng Ori­gi­na­li­téit : mär den­ken an han­de­len am séchers­ten mat Ste­reo­typ­pen. Mär maa­chen tatsä­chlech esou wéi di aner Leit, och wann hei oder do en mas­sen­pro­du­zéier­ten Auto­col­lant um Auto eis indi­vi­duell Par­ti­cu­la­ri­téit fir di aner ënnersträicht.

Mä do se ons friem blei­wen, dës Nor­men, do se ëmmer ier­gendwéi ëmmer just vu baus­sen kom­men, hunn se ni déi Flexi­bi­li­téit déi d‘Kanner an den ents­prie­chen­den Klas­sen léie­ren. Fir eis sinn déi Wäer­ter a Lie­wenss­ti­ler just ëmmer ier­gendwéi aus­ge­léint, wéi aus enger ane­rer Welt. Mär kën­nen se dowéinst net rich­teg an der Praxis vun onsem All­dag vers­toen, well se do net dozou gehéie­ren. An dofir kënne mer och just for­mal, dat hees­cht stur a rigid dru festhalen.

Dat bréngt mat sech, dat mer eis ni wierk­lech drun upas­sen, mä datt mer eis iwwer-adap­téie­ren. Do dës Wäer­ter an Nor­men onvers­taane blei­wen, iwwe­rhue­len mer se dis­tanz­los. Si si wéi Gebo­ter an de Stee gemees­selt. Dofir hu mer och ganz liicht eng Hang zum Autoritären.

Di dis­tanz­los, onver­dau­ten Iwwer­nam vun Wäer­ter an Nor­men an Lie­wen­so­rien­téie­run­gen ass dat, wat eisen Kon­ven­tion­na­lis­mus aus­mécht. Well mer kee Bewee­gung­sraum am Onvers­taa­ne­nen hunn, well mer et net den­ken kën­nen, kann et ëmmer nëm­men Ste­reo­typ bleiwen.

Aus dir Pers­pek­tiv eraus eraus erginn sech dann och mees­ch­tens ons poli­tesch Astellungen.

Mä dozou di nächste Kéier méi …

Op » (s’ouvre dans un nou­vel onglet) »>Radio 100,7 lauschteren … »>