Op der Polarstatioun

Elo si mer also déi éischt, oder déi zweet Woch doheem an erlie­wen eng Situa­tioun, déi mer wuel an dëser Form nach ni kannt hunn. 

Och wann déi sozial Dis­tan­zéie­rung dank dem Inter­net an dem Tele­fon méi kier­per­lech wéi sozial bleift, feelt d’Liewe mat Kol­lee­gen a Famill awer. Wéi maa­chen déi et, déi sech mat esou Situa­tiou­nen auskennen ?

Lau­sch­te­ren a lie­sen op Radio 100,7 … »>