Op der Polarstatioun

Elo si mer also dĂ©i Ă©ischt, oder dĂ©i zweet Woch doheem an erlie­wen eng Situa­tioun, dĂ©i mer wuel an dĂ«ser Form nach ni kannt hunn. 

Och wann dĂ©i sozial Dis­tan­zĂ©ie­rung dank dem Inter­net an dem Tele­fon mĂ©i kier­per­lech wĂ©i sozial bleift, feelt d’Liewe mat Kol­lee­gen a Famill awer. WĂ©i maa­chen dĂ©i et, dĂ©i sech mat esou Situa­tiou­nen auskennen ?

Lau­sch­te­ren a lie­sen op Radio 100,7 … »>