Bleift doheem a monter …

Elo musse mer e puer Méint doheem blei­wen. Och wa mer d’Nout­wen­deg­keet vun der Mooss­nam age­sinn : liicht gëtt dat net. Nieft dem Virus dobaus­sen, erwaar­den eis méi­gle­cher­weis och e puer psy­cho­lo­gesch Phe­no­me­ner doban­nen. Déi sinn net wierk­lech geféier­lech a mees­ch­tens och séier eriwwer. 

Dës nei Situa­tioun fuer­dert eng psy­cho­lo­gesch Upas­sung : Eng Upas­sung un déi eege­naar­teg, nei Fräi-Zäit.

Viru bal genee 100 Joer, 1919, huet den unga­resche Psy­chia­ter a Psy­cha­na­lyst San­dor Ferecn­zi e kuer­zen Arti­kel mat engem amü­san­ten Titel verëf­fent­lecht : « Sonn­tag­sneu­ro­sen ». Obwuel d’Pe­rio­di­zi­téite vun de psy­cho­lo­gesche Pro­ble­mer fir den Expert näi­scht Onbe­kanntes waren, esou war hien dach iwwer­ra­scht ëmmer erëm ze héie­ren, datt mat enger gewës­ser Hee­feg­keet, sonndes eppes Komesches geschitt.

Lie­sen a lau­sch­te­ren op Radio 100,7 … »>