Ausnamen

Den 11. Mee 1968 hu sech 40.000 Mën­schen zu Ber­lin ver­sam­melt fir géint déi dee­mools geplang­ten Nouts­tand­sge­set­zer ze mani­fes­téie­ren. Ee vun de bekanntste Kri­ti­ker vun dëse Geset­zer, den Hein­rich Böll, sot dozou an sen­gem Vir­trag : « Opgrond vu men­gen Erfa­runge mat ver­schid­de­nen Noutstänn, sinn ech der Iwwer­zee­gung, datt Noutstänn […] duerch Geset­zer net ze ree­gele sinn. »

Ze gutt haten d’Leit dee­mools den Aus­na­me­zous­tand vun der « Reichs­tag­sbrand­ve­rord­nung » am Gediechtnes, mat deem e puer gewiefte Poli­ti­ker d’Wei­ma­rer Repu­blik an eng tota­litä­rer Dik­ta­tur ver­wan­dele konnten … 

Lie­sen an lau­sch­te­ren op Radio 100,7 … »>