Klassewiessel an ‹Transclasses›

Déi sozial Lee­der eropk­lam­men ass net selbst­verständ­lech. Déi Betraf­fen haten dacks eng ganz Rëtsch u gesell­schaft­le­chen a psy­cho­lo­gesche Bar­riè­ren ze iwwerwannen. 

A wa si dann « ukomm » sinn, fille si sech néie­rens méi rich­teg doheem. Virun allem bilde si d’Aus­nam vun der Ree­gel, näm­lech datt een aus der sozia­ler Klass vun den Elte­ren net erauskënnt. 

Déi fran­séisch Phi­lo­so­phin Chan­tal Jaquet huet sech mam Phe­no­men vun den « trans­classes » auser­nee­ge­sat. De Michel Delage an den Thier­ry Simo­nel­li dis­ku­téie­ren iwwer « Les Trans­classes ou la non-repro­duc­tion » (PUF) an iwwer de Sam­mel­band « La Fabrique des trans­classes » (PUF).

Op 100,7 lauschteren … »