Mir Klengbierger (4/7)

4. Di nei Klengbierger

Kleng¬≠bier¬≠ger sinn net ver¬≠sch¬≠won¬≠nen, w√©i dat nach √ęm 19ten Joe¬≠rhon¬≠nert viraus gesot gouf. M√§ se hunn awer och net iwwer¬≠lieft ouni d√©if √Ąnne¬≠run¬≠gen mat ze maachen. 

Hunn Kleng¬≠bier¬≠ger am 19ten Joe¬≠rhon¬≠nert d√©i sozial Klass bezeechent, d√©i duerch kl√©nge Bes√ętz, zwar Pro¬≠priet√§¬≠ren vun hiren eegen Pro¬≠duk¬≠tiounsm√ęt¬≠tel waren, esou hunn se trotz¬≠deem nach hiert Lie¬≠wen duerch hir eegen Aar¬≠becht ver¬≠d√©n¬≠gen mussen. 

Letz¬≠tend¬≠lech huet sech dem Marx & Engels hir Viru¬≠soe fir d√ęs Zort vu Kleng¬≠bier¬≠ger sp√©its¬≠tens nom zwee¬≠ten Welt¬≠krich zum Deel awer rea¬≠li¬≠s√©iert. Well √ęmmer m√©i Dee¬≠ler vun der gesell¬≠schaft¬≠le¬≠cher Pro¬≠duk¬≠tioun indus¬≠tria¬≠li¬≠s√©iert gou¬≠fen, sinn di mees¬≠cht Hand¬≠wierks¬≠be¬≠tri¬≠ber qua¬≠si ganz vum Maart ver¬≠dr√§ngt ginn. Dofir misst een dann och, wann een un enger mar¬≠xis¬≠tes¬≠cher Pers¬≠pek¬≠tive fes¬≠th√§lt, den¬≠ken, dat et keng Kleng¬≠bier¬≠ger m√©i ginn ; oder just nach ganz w√©ineg. 

Fir vill Kleng¬≠bier¬≠ger huet dat Ver¬≠sch¬≠wan¬≠nen gehees¬≠cht, dat se sel¬≠wer zu Aar¬≠bech¬≠ter hu musse ginn, wat de Marx & Engels bal hon¬≠nert Joer ze fr√©i viraus¬≠ge¬≠sot haten. M√§ wat di zwee net viraus¬≠ge¬≠sinn haten, war dat d‚ÄėKlengbiergertum sech zum ganz grous¬≠sen Deel an d‚ÄėD√©ngschtleeschtungs- a Ver¬≠wal¬≠tungs¬≠be¬≠ruf¬≠fer √ęmo¬≠rien¬≠t√©iert hunn. 

Dofir ver¬≠sch¬≠wan¬≠nen Kleng¬≠bier¬≠ger zwar vum Radar vun der klas¬≠ses¬≠cher mar¬≠xist√ę¬≠scher Klas¬≠se¬≠na¬≠na¬≠lyse, m√§ si hunn net opge¬≠ha¬≠len ze exis¬≠t√©ie¬≠ren. An obwuel se hir Plaz am Pro¬≠duk¬≠tiouns¬≠pro¬≠zess domat grond¬≠lee√ęnd ver√§n¬≠nert hunn, blei¬≠wen se vill vun de Virs¬≠tel¬≠lun¬≠gen, vun de W√§er¬≠ter, den Nor¬≠men, der Lie¬≠wens¬≠weis, der √Ąsthe¬≠tik an och der Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie vun den urs¬≠pr√©n¬≠gle¬≠chen Kleng¬≠bier¬≠ger trai. 

Wien Kleng¬≠bier¬≠ger √ęnnert d√ęsen ver√§n¬≠ner¬≠ten Bedin¬≠gun¬≠gen nach als sozial Klass faasse w√ęll, dee brauch also en ane¬≠ren Klassebegr√ęff.

Een vun dee¬≠nen ambi¬≠ti√©i¬≠seste Ver¬≠sich sozial Klas¬≠sen anes¬≠cht, m√©i dif¬≠f√©¬≠ren¬≠zi√©iert a lei¬≠der och bedei¬≠tend m√©i kom¬≠plex ze faas¬≠sen, ass deen vum fran¬≠s√©i¬≠schen Sozio¬≠loge Pierre Bourdieu. 

Ech ver¬≠si¬≠chen esou gutt ech kann d√©i Approche kuerz duer¬≠zes¬≠tel¬≠len, well si erlaabt et eis net n√ęm¬≠men d‚ÄėKlengbierger net aus den Aen ze ver¬≠l√©ie¬≠ren, m√§ se och nach an hiren neien Ver¬≠sioun am Aa ze haalen. 

Nom Bour¬≠dieu ass d‚ÄėGesellschaft e mul¬≠ti¬≠di¬≠men¬≠sio¬≠na¬≠len sozia¬≠len Raum. Ver¬≠kierzt k√©int een soen, dat di dr√§i Haapt-Dimen¬≠siou¬≠nen vum sozia¬≠len Raum d√©i sinn vum e‚ÄĎkonomeschen Kapi¬≠tal, d√©i vum kul¬≠tu¬≠rel¬≠len Kapi¬≠tal an d√©i vun hirer Evo¬≠lu¬≠tioun, vun hirer Bewee¬≠gung an der Z√§it.

Kapi¬≠tal ass hei net am mar¬≠xis¬≠tes¬≠chen S√ęnn ze vers¬≠toen, m√§ als alles wat e Vir¬≠deel am sozia¬≠len Spill aus¬≠m√©cht. Dem Bour¬≠dieu s√§i Kapi¬≠tal gl√§icht also dem Max Weber sen¬≠ger Defi¬≠ni¬≠tioun vun Muecht ; dat hees¬≠cht all Chance an enger sozia¬≠ler Bez√©iung s√§in W√ęl¬≠len och g√©int de Wid¬≠ders¬≠tand vun ane¬≠ren duer¬≠ch¬≠ze¬≠set¬≠zen. En sozia¬≠len Acteur, eng sozial Klass defi¬≠n√©iere sech dann duerch hir Posi¬≠tioun op d√ęsem dr√§i¬≠di¬≠men¬≠sio¬≠na¬≠len Rep√®re. 

Eng sozial Klass ass esou net m√©i n√ęm¬≠men duerch hir Plaz am Pro¬≠duk¬≠tiouns¬≠pro¬≠zess defi¬≠n√©iert, oder duerch hir sozio-pro¬≠fes¬≠sio¬≠nell Kate¬≠go¬≠rie, oder Akommes, m√§ duerch eng kom¬≠plex Kons¬≠tel¬≠la¬≠tioun vun Cha¬≠rak¬≠te¬≠ris¬≠ti¬≠ken, d√©i en sta¬≠be¬≠len Zesum¬≠men¬≠hang opweist, an d√©i am Zesum¬≠men¬≠hang vun engem gesell¬≠schaft¬≠le¬≠chen Posi¬≠tiouns¬≠kampf, zu ane¬≠ren Klas¬≠sen evolu√©iert.

Elo awer genuch Theo¬≠rie, wat erlaabt et d√ęs Approche vun den neien Kleng¬≠bier¬≠ger ze gesinn. 

Wann eppes den Klas¬≠sen¬≠ha¬≠bi¬≠tus vun den neien Kleng¬≠bier¬≠ger cha¬≠rak¬≠te¬≠ri¬≠s√©iert, dann ass et dat wat den Bour¬≠dieu als ‚Äěbonne volon¬≠t√© cultu¬≠relle‚Äú bezeechent huet ; also genau dat wat en Enzens¬≠ber¬≠ger, qua¬≠si zur n√§mm¬≠lech¬≠ter Z√§it den Kleng¬≠bier¬≠ger als kul¬≠tu¬≠rell Hege¬≠mo¬≠nie zou¬≠ge¬≠rechent huet. 

W√©i dr√©ckt sech d√©i ‚Äěbonne volon¬≠t√© cultu¬≠relle‚Äú bei den Kleng¬≠bier¬≠ger aus ? 

D‚ÄėKlengbierger-Kultur cha¬≠rak¬≠te¬≠ri¬≠s√©iert sech duerch d‚ÄėVerwiesselen vun Kennt¬≠nis a vun Er√ę¬≠mer¬≠ken¬≠nen, duerch d‚ÄėOnverst√§ndnes vu Kul¬≠tur an d‚ÄėValoris√©ieren vu deem wat en Quiz-W√ęs¬≠sen n√ęn¬≠nen k√ęnnt. 

E puer kon¬≠kret Beis¬≠piller : dat ass den Dok¬≠ter oder den Inge¬≠nieur, d√©i virum Tableau vum Rubens eng ganz Serie vun Datu¬≠mer a Kon¬≠schtk¬≠las¬≠si¬≠fi¬≠ka¬≠tiou¬≠nen opze¬≠zie¬≠len weess, de Pro¬≠fes¬≠ser deen all Regioun an all Drau¬≠wen¬≠zort vu sen¬≠gen gud¬≠der W√§i¬≠ner k√ęnnt. Et ass den Affe¬≠kot den sech als ‚ÄěF√§n‚Äú vun asia¬≠tes¬≠cher Kul¬≠tur an Zeen setzt, an dob√§i schlau Best¬≠sel¬≠ler-Bicher ze zit√©ie¬≠ren weess. Oder nach de B√ľro¬≠su¬≠ges¬≠tall¬≠ten deen di bekann¬≠test √©is¬≠tr√§i¬≠chesch Ope¬≠ret¬≠ten gen√©isst, a kee Joer d‚ÄėStrauss-Iwwerdroungen vum Wie¬≠ner Nei¬≠joer¬≠sch¬≠con¬≠cert ver¬≠passt, m√§ sech grad esou g√§r mam Faus¬≠ti a mam K√§pt‚Äėn √Ąnda op der Fr√©i¬≠joers-Croi¬≠si√®re amu¬≠s√©iert : ‚Äěet muss een jo net √ęmmer alles esou ees¬≠cht hue¬≠len‚Äú. Et ass nach de Ges¬≠ch√§fts¬≠mann oder d‚ÄėGesch√§ftsfra, d√©i am rich¬≠te¬≠gen Moment eng Zeil vum Moli√®re oder vum Beau¬≠mar¬≠chais mat engem schlauen Bl√©ck ze zit√©ie¬≠ren w√ęs¬≠sen, w√ęs¬≠send dat hin¬≠nen domat d‚ÄėBewonnerung vun den D√ęsch¬≠no¬≠pe¬≠ren s√©cher ass.

Kul¬≠tur ass also esou en Pro¬≠blem fir eis Kleng¬≠bier¬≠ger. M√§r g√©ife jo g√§ren, an mer stren¬≠gen ons och wierk¬≠lech un fir kul¬≠ti¬≠v√©iert eriw¬≠wer ze kom¬≠men, m√§ dann klappt et awer ni esou richteg. 

An och wann et ons emol gel√©ngt eng bean¬≠dro¬≠ckend Usamm¬≠lung vun Datu¬≠mer, an Nimm, a Klas¬≠si¬≠fi¬≠z√©ie¬≠run¬≠gen a vl√§icht nach e puer Anek¬≠do¬≠ten zesum¬≠men ze m√ęschen, esou bleift dach √ęmmer den Noges¬≠ch¬≠maach vum For¬≠c√©ier¬≠ten an vum net wierk¬≠lech Vers¬≠ta¬≠ne¬≠nen √ęmmer spierbar. 

Dofir ka Kul¬≠tur eis n√ęm¬≠men a Form vum Bes√ętz beroue¬≠gen. Kul¬≠tur, dat ass wat een sech a s√§in W√§i¬≠kel¬≠ler stelle kann, oder an seng Eta¬≠g√®¬≠ren, oder dat wat een sech un d‚ÄėMauer h√§n¬≠ken kann. Et zielt als d√©i Infor¬≠ma¬≠tioun d√©i mer aus onser Ged√§t¬≠schtes-T√§sch z√©ien k√ęn¬≠nen, fir am rich¬≠te¬≠gen Moment ze wei¬≠sen, dat mer esou kleng guer net sinn.